Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017 (I.19.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I.19.) számú önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 01. 20- 2017. 02. 27

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017. (I.19.) számú önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól


Zichyújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. A rendelet célja, hatálya


1.§ (1) E rendelet célja, hogy a településen élők részére támogatást nyújtson, szociális rászorultság alapján meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás (egyszeri tűzifa juttatás) jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét. A támogatást a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt belügyminiszteri pályázat elnyerése tette lehetővé.


(2) E rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


(3) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő és házastárs fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.


2. A támogatás feltételei


2.§ (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a rászoruló személyeknek, akik közül előnyt élvez az a személy, aki


  1. aktív korúak ellátására,
  2. időskorúak járadékára,
  3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.


(2) A 2. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:


  1. egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át (71.250,- Ft) nem haladja meg.
  2. kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg.


(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját felhasználásra használhatja fel.3. A támogatás igénylésének menete


3.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.


(2) A kérelmeket 2017. január 31. napjáig lehet a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségénél benyújtani.


(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról 5 napon belül dönt.


(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.


(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. melléklet)


(6) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége maximum 1 erdei m3 lehet.


(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér a támogatott személytől.


4.§ (1) A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján az Önkormányzat számára megállapított 533.400,-Ft támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség és a 1000 Ft/ erdei m3 +ÁFA vállalt önerő.


(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 3. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


4. Záró rendelkezések


5.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. február 28. napján hatályát veszti.
Füzesiné Kolonics Ilona                                                          Dr. Berzsenyi Orsolya

       polgármester                                                                               jegyzőA rendeletet kihirdettem 2017. január 19-én.

                                              


                                                   Dr. Berzsenyi Orsolya

                                                      jegyzőMellékletek