Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XII.18.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról

Hatályos: 2018. 01. 01

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról


Zichyújfalu Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4.  § (3) bekezdésében a 12. § (5) bekezdésében, a 19. § (1) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (6) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, a 33. § (3) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, a 42. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet célja, hogy a lakások és a helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Ltv.) összhangban szabályozza:

a) a lakás céljára szolgáló helyiségek  bérbeadásának feltételeit, a felek megállapodásának tartalmát,

b) a lakbér mértékére vonatkozó szabályokat,

c) a bérlő által a lakásba befogadható személyek körét és a befogadás feltételeit,

d) a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos szabályokat.

(2) A rendeletben meghatározott feladatokat és hatásköröket Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete látja el. A szerződést az önkormányzat nevében a polgármester jogosult megkötni.


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő lakásokra.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény továbbiakban: Ptk.), az Ltv., valamint az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.


3.§ E rendelet alkalmazásában:

a) Jövedelem: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fogalom;

b) Vagyon: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fogalom;

c) Életvitelszerű tartózkodás: a két hónapot meg nem haladó távollétet is beleértve, a bérlő akkor tartózkodik életvitelszerűen a lakásban, ha a lakás a bérlő otthona, és ez az ingatlan szolgál a bérlőnek mindennapi teendőinek (különösen pihenés, étkezés) megszervezéséhez, továbbá amely ingatlan a családi élete helyszínéül szolgál, és ahol rendszeresen közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe. Nem tekinthető életvitelszerű tartózkodásnak, ha a magánszemély csupán ritkán, alkalomszerűen, az ott lakás látszatának keltése miatt használja az ingatlant.

d) Rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot: a lakás vagy helyiség (lakás és helyiség együtt e fogalom magyarázata során a továbbiakban: ingatlan) akkor alkalmas a rendeltetésszerű használatra, ha az épület központi berendezéseinek az ingatlanban lévő részei, és az ingatlan berendezései üzemképesek, valamint az ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban rögzített megnevezése szerinti célra alkalmas.

e) Együtt költöző személyek alatt azokat a jelen rendelet 1. mellékletét képező kérelemben feltüntetett személyeket kell érteni, akik a bérlővel a lakásba együtt költöznek be vagy a bérleti szerződés fennállása alatt jogszerűen tartózkodnak ott.

f) Bérlő kifejezés alatt, ahol a rendelet külön nem említi, bérlőtársakat is érteni kell.


Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásának szabályai


4. § (1) Zichyújfalu Község Önkormányzata a lakásokat szociális helyzet alapján adja bérbe.

(2) Lakás annak a természetes személynek adható bérbe, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

a) a bérleti szerződés megkötésekor cselekvőképes ;

b) akinek az Önkormányzat tulajdonában álló lakásra vonatkozó bérleti szerződése nem neki felróható okból szűnt meg a kérelem elbírálását megelőző öt évben;

c) akinek a bérleti szerződés megkötésekor nem áll fenn lakbér és helyi adó tartozása az Önkormányzattal szemben;

d) akinek a bérleti szerződés megkötésekor nem áll fenn – önkormányzati lakásbérleti jogviszonya során felhalmozott – közüzemi díjtartozása közüzemi szolgáltatóval szemben;

e) vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen tartózkodik a lakásban.


5. § (1) A bérleti szerződés határozott időre köthető, melynek időtartamát a Képviselő-testület a bérlőkijelölésről szóló döntésében naptári nap szerint, vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötötten állapítja meg.

(2) A kérelmezőnek vállalnia kell, hogy

a) a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban lakik, s a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát írásban a bérbeadó részére bejelenti,

b) az Önkormányzat, mint bérbeadó részére szabad bejutást biztosít

ba) évente legfeljebb 2 alkalommal a bérlakás rendeltetésszerű használatának, valamint a bérlő szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése céljából, valamint

bb) rendkívüli káresemény, illetőleg veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása esetén.

(3) A határozott idő leteltét vagy a meghatározott feltétel bekövetkezését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.


Felek jogai és kötelezettségei


6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete, mint bérbeadó, a szerződés tartalmának meghatározása során az Ltv. rendelkezéseit alkalmazza azzal, hogy ahol a törvény helyi rendeleti szabályozásra utal, ott a (2)-(6) bekezdés valamint a 14.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A bérlakást a bérlő albérletbe nem adhatja.

(3) A bérlő a lakbért a bérbeadó részére havonta előre, egy összegben legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles megfizetni az Önkormányzat fizetési számlájára, csekken, vagy bérbeadó bankszámlájára, közvetlen befizetéssel.

(4) A bérbeadó köteles gondoskodni

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseihez keletkezett hibák megszüntetéséről.

(5) A bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatának, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek és szerelvényeinek a karbantartásáról, felújításáról, festéséről, pótlásáról illetve cseréjéről.

(6) Amennyiben az épületben, az épület központi berendezéseiben, és az előbbi alkotórészeiben a bérlő és vele együttlakó személyek magatartása, vagy mulasztása miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől követelheti a hiba kijavítását, az eredeti állapot helyreállítását vagy a kár megtérítését.


7.§ (1) A bérlő – a bérbeadóval kötött előzetes megállapodás és a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján – a lakáson átalakítási, korszerűsítési munkát végezhet, saját költségen. A lakás visszaadása esetén a bérbeadóval szemben költségei megtérítése iránti igénnyel semmilyen körülmények között nem léphet fel. Jogosult azonban az eredeti állapot helyreállítására, az általa létesített berendezések leszerelésére és elvitelére, kivéve, ha a leszerelés bontással és az eredeti állapottól eltérő állagromlással jár.

(2) Amennyiben a bérlő a lakás rendeltetésszerű állapotban történő visszaadási kötelezettségének nem tesz eleget, a bérbeadó jogosult a munkálatokat a bérlő terhére elvégeztetni.


A lakásbérleti szerződés tartalma


8.§ (1) Az e rendeletben szabályozott feltételekkel bérbe adott lakás esetében a lakásbérleti szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a bérbeadó, a bérlő nevét, címét, személyi azonosító adatait, a bérbe adás jogcímét, időtartamát,

b) a lakás azonosító adatait (címe, helyiségek, alapterület, komfortfokozat, hozzá tartozó ingatlanrész, a lakás helyiségeinek felszereltségét, stb.)

c) a bérleti díjat, a fizetés módját és határidejét,

d) a bérbe adó és bérlő kötelezettségeit,

(2) A bérleti szerződés mellékletét képezi a birtokba-adáskor felvett – a lakás berendezéseinek és tartozékainak felsorolását tartalmazó – jegyzőkönyv.


A bérlő által a lakásba befogadható személyek köre és a befogadás feltételei


9.§ (1) Önkormányzati lakás esetén a befogadáshoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulása szükséges.

(2) Nem kell a bérbeadó hozzájárulása akkor, ha a lakás bérlője a házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét, valamint a bérlő saját vagy házastársa szülőjét fogadja be.

(3) Az Önkormányzat a bérbeadói hozzájárulását a bérlő írásbeli kérelmére 45 napon belül, írásban adja meg vagy utasítja el.

A lakásbérlet megszűnése


10.§ (1) A lakásbérleti szerződést a bérbeadó felmondja, ha a bérlő

a) a bérlakást nem életvitelszerű tartózkodásra használja;

b) kéthavi bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, és e kötelezettségének az erre irányuló írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül sem tesz eleget;

c) a 6. és 7.§-ban írt kötelezettségeit megszegi, vagy az ingatlant rongálja, használhatóságát csökkenti vagy az 5.§ (2) bekezdésében írtaknak nem tesz eleget és a jogszerűtlen állapotot az erre irányuló írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül sem szünteti meg.

(2) Amennyiben a bérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnik meg, a lakásban az Ltv. 21. § (2) bekezdésében szereplő jogszabályi felhatalmazás, illetve engedély alapján lakó személyek a bérleti jogviszonyt új bérleti szerződés megkötésével folytathatják.

(3) Az (1) bekezdés szerinti személyeken kívüli lakók a bérleti jogviszony megszűnése esetén kötelesek a lakásból kiköltözni.

(4) A bérleti szerződés megszűnése esetén az önkormányzat cserelakás felajánlására nem köteles.

(5) A felmondásra az Ltv. szabályai az irányadók.


11.§ Önkormányzati bérlakás nem lakás céljára nem adható bérbe.


A lakbér


12.§ (1) A bérbe adható ingatlan nagyságától, komfortfokozatától függő lakbér mértékét a 2. melléklet határozza meg.

(2) A lakbér nem tartalmazza az Ltv. szerinti külön szolgáltatások, a lakás közüzemi díjait, melyeket a bérlő köteles fizetni. A mérőórák minden esetben átírásra kerülnek a bérlő nevére.


A lakbér megfizetésének támogatása


13.§ (1) Lakbértámogatást a bérlő kérelmére – egyedi elbírálás alapján – a Képviselő-testület állapít meg.

(2) A lakbértámogatás csak egy jogcímen jár; két vagy több támogatásra jogosult bérlő (bérlőtárs) esetén csak egy részesülhet támogatásban.


Záró rendelkezések


14.§ A bérbeadó – a jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés, illetőleg a bérlőkijelölés jogával érintett lakások felhasználásával kapcsolatos döntés érdekében a tudomására jutottak.15.§ (1) E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló 12/2008.(XII.20.) önkormányzati rendelete.
                                 Füzesiné Kolonics Ilona                                              dr. Berzsenyi Orsolya     

                                         polgármester                                                                   jegyző


A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Zichyújfalu, 2017. december 18.


                                                                                                                     dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                      jegyző