Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (IX.29.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 01

Zichyújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a településkép védelméről a következőket rendeli el:

                                                                      1.Általános rendelkezések


1. § (1) Zichyújfalu településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési straté-giájának, településrendezési eszközeinek, a települési arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének vagy azok módosításának (továbbiakban: Dokumentumok) a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (továbbiakban: Partnerekkel) történő egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában partnerek a település közigazgatási területén:

            a) ingatlannal rendelkező személy

            b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

            c) bejegyzett egyházi és civil szervezet

(3) Partnerségi egyeztetési határidők esetenként kerülnek meghatározásra, de a kormány-rendelet adott eljárásra vonatkozó államigazgatási szervi vagy partnerségi egyeztetési időtartamánál rövidebb nem lehet.


                                          2. Partnerek tájékoztatási módja és eszközei


2.§ (1) A Dokumentumokra Kormányrendeletben előírt egyeztetés során a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített dokumentumot

a) helyez el vagy – amennyiben a Dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé a teljes terjedelmű közzétételt – annak elérhetőségét közli a következő helyeken:

aa) Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségének 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1. szám alatti hirdetőtábláján,

         ab) a http://www.zichyujfalu.hu/ honlapon.

b) lakossági fórumon ismerteti.

(2) A partnerségi egyeztetésben az 1. § (2) bekezdés szerinti Partnerek közül azoknak a véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a Dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.

(3) A Partnerek a Dokumentumok teljeskörű elkészítése, vagy módosítása során a Kormányrendeletben foglalt, minimális tájékoztatási forma szerint vonandók be az egyeztetésbe.


                                      3. A Partnerek által adott javaslat, vélemények megadásának módja

                                                      és határideje, továbbá nyilvántartásának módja


3.§ (1) Partnerek véleményezési határidejét polgármester állapítja meg a kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével.

(2) Partnerek javaslataikat, véleményüket a megadott határidőn belül

a) írásban a polgármester címére (8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.) papíron, vagy elektronikusan az önkormányzat e-mail címére (zichyujfalu@gmail.com),

b) szóban a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségében ügyfélfogadási időben – amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni – tehetik meg.

(3) Az (2) szerinti véleményeket hivatalos ügyiratként a dokumentumok között kell elhelyezni és az államigazgatási szervi véleményekkel azonos módon kell kezelni.

(4) A vélemények tisztázása érdekében polgármester a partnerekkel további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Azt a Partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő Partnernek kell tekinteni.

(6) El nem fogadott javaslatot önkormányzati döntéssel kell alátámasztani.


4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.


4.§ A Polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet közzétételéről az általános előírások szerint gondoskodik.


                                                                          5. Záró rendelkezések


5. § E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.

                                Füzesiné Kolonics Ilona                                            dr. Berzsenyi Orsolya

                                      polgármester                                                                  jegyző
A rendelet kihirdetésre került:


Zichyújfalu, 2017. szeptember 29.                                                                                                                  dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                                             jegyző