Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.21.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 22

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Községi Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 124.002.976.- forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 124.002.976.- forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  124.002.976.- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások áht.-n belül: 33.038.775.- forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 46.420.000.- forint,

c) B4. Működési bevételek: 8.790.000.- forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0.- forint,

Működési bevételek összesen: 88.248.775.- forint.


e) B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 0.- forint

f) B5. Felhalmozási bevételek: 0.- forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0.- forint

Felhalmozási bevételek összesen: 0.- forint.


Finanszírozási bevételek: 35.754.201,- forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 124.002.976.- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 124.002.976.- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0.- forint.


(4) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 17.446.160.- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.578.971.- forint,

c) K3. Dologi kiadások: 40.461.300.- forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.650.000.- forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 37.760.144.- forint,

Működési kiadások összesen: 101.896.575.- forint.


f) K6. Beruházások: 6.352.200.- forint,

h) K7. Felújítások: 1.249.868.- forint,

Felhalmozási kiadások összesen: 7.602.068.- forint


Finanszírozási kiadások összesen 14.504.333.- forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 117.650.776.- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 6.352.200.- forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0.- forint


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 101.896.575.- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 7.602.068.- forint.

c) finanszírozási kiadási előirányzat: 14.504.333.- forint.


5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Telekvásárlás 6.352.200.- forint

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Ravatalozó felújítása 984.148.- forint

bb) ÁFA 265.720.- forint


(2) A képviselőtestület a költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Term.nyújtott átmeneti segélyek: 850.000.- Ft

b) Temetési segélyezés: 300.000.- Ft

c) Egyéb segélyezés: 1.500.000.- Ft


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 16.460.732.- forint, melyből:

a) az általános tartalék 16.460.732.- forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.


8. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.


9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0.- forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0.- forint.


(2) Közvetlen támogatások:

a) A Velencei TKT (a továbbiakban: Velencei TKT) keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők:

                        aa)  Velencei TKT általános költségei,

                        ab)  Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás.

b) Tagóvodai hozzájárulás Gárdony Város részére

c) Társulás szociális feladatokra.

d) Az egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatására.


(3) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.


(4) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(5) Speciális célú támogatásokra e rendelet nem tartalmaz fedezetet.


(6) Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat tartalmazza a tervezett polgármesteri költségtérítést 59.830.- Ft/hó.


(7) 2018. évben a köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft.


(8) A köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény által kötelezően előírt cafetéria juttatás összege a költségvetésbe betervezésre került. 2018. évben a cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft/fő.


(9) A polgármester részére betervezett cafeteria juttatás éves összege bruttó 200.000 Ft.


11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 5. melléklet szerint fogadja el.


12. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.


(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.


(4) A 2018. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe.


(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


13. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.


(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.


14. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.


(2) A képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.


 (3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester a költségvetés terhére – bruttó 500 e Ft értékhatár alatt – az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi. Ezen elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat.


(4) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret (fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret) terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.


15. § Az önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.


16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.


17. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 8. melléklet tartalmazza.


18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §.(4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg:

- 1. számú tájékoztató tábla: a saját bevételekről és azok várható alakulásáról

- 2. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról


3. A forráshiány finanszírozásának kezelése


19. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján hitel felvételével gondoskodik, mely csak kizárólag fejlesztési hiányt finanszírozhat.


(2) A hitelművelettel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.


4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:


20. § A költségvetés végrehajtását a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületnek beszámolni.


5. Egyéb rendelkezések


 21. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát a polgármester és a jegyző saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül.


(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.


(3) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző feladata.


(4) A Velencei TKT Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Tagóvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.


(5) A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.


(6) Az önkormányzat nagy összegű beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.


6. A Községi és Iskolai Könyvtár


22. § (1) A Községi és Iskolai Könyvtár 2018. évi költségvetésének főösszegét 14.504.333.- forintban állapítja meg. A Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási adatait az 1/A. melléklet tartalmazza.


(2) A Községi és Iskolai Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 14.504.333.- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 14.504.333.- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0.-forint.


23. § (1) A Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások áht.-n belül: 0.- forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:0.- forint,

c) B4. Működési bevételek: 0.- forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0.- forint,

Működési bevételek összesen: 0.- forint.


e) B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 0.- forint

f) B5. Felhalmozási bevételek: 0.- forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0.- forint

Felhalmozási bevételek összesen: 0.- forint.


Finanszírozási bevételek: 14.504.333,- forint.


(2) A Községi és Iskolai Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 14.504.333.- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


(3) A Községi és Iskolai Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 14.504.333.- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.


24. § (1) A Könyvtár 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 7.984.000.- forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.668.233.- forint,

c) K3. Dologi kiadások: 4.852.100- forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0.- forint,

Működési kiadások összesen: 14.504.333.- forint.


f) K6. Beruházások: 0.- forint,

h) K7. Felújítások: 0.- forint,

Felhalmozási kiadások összesen: 0.- forint


Finanszírozási kiadások összesen 0.- forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 14.504.333 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0.- forint


7. Adósságot keletkeztető ügylet


25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.


(2) A Képviselő-testület több évre áthúzódó kötelezettségvállalást nem tervez.


(3) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2018. évben nem áll fenn.


8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


26. § (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és felbontása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


(4) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiadási előirányzatai közötti, illetve kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2) A Könyvtár jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben a jegyző átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a jegyző köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


27. § (1) A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.


Záró rendelkezések


28. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

                                           Füzesiné Kolonics Ilona                                      dr. Berzsenyi Orsolya

                                                   polgármester                                                           jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2018. február 21.                                                                                                                       dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                                                   jegyző

Mellékletek