Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (VII.20.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 21

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról


Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § A rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervére, a Községi és Iskolai Könyvtárra (továbbiakban: Könyvtár).II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE


2. § (1) Zichyújfalu Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Könyvtár összesített 2019. évi teljesített költségvetési


  1. bevételi főösszegét 160.054.834 Ft-ban
  2. kiadási főösszegét 107.384.579 Ft-ban


állapítja meg.


(2) Az Önkormányzat és a Könyvtár összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A módosított előirányzatok összegét a 2., 3., 4., 5. melléklet módosított előirányzat oszlopaiban szereplő összegekkel hagyja jóvá.


(4) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi összes teljesített költségvetési működési bevételeinek főösszege 85.909.874 Ft, költségvetési felhalmozási célú bevételeinek főösszege 46.107.005 Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi összes teljesített költségvetési működési kiadásainak főösszege 93.932.400 Ft, költségvetési felhalmozási célú kiadásainak főösszege 3.084.375 Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat és a Könyvtár finanszírozási bevételeinek főösszege 28.037.955 Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és intézménye finanszírozási kiadásainak főösszege 10.367.803 Ft, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


(9) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.


III. FEJEZET

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY


3. § (1) Az Önkormányzat 2019. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (11. melléklet).


IV. FEJEZET

A VAGYON ALAKULÁSA


4. § (1) Az Önkormányzat normatív támogatásainak elszámolását a 10.a mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10.b melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.


(5) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.


V. FEJEZET

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA


5. § (1) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa összesen 52.670.256 Ft-ban kerül meghatározásra a 12. melléklet szerint.


VI. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK


6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2019. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


7. § (1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.                   Füzesiné Kolonics Ilona                                       dr. Berzsenyi Orsolya

                            polgármester                                                            jegyző
Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem 2020. július 20.

                                                                                                dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                            jegyző

Mellékletek