Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (VII.20..) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2020. 07. 20- 2021. 02. 04

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2020. (VII.20.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu Község közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott területen lévő ingatlanra és annak tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről való begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.

 (3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


2. A közszolgáltatás tartalma

2.§ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) kiterjed:

a) az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  ártalmatlanítás céljából történő elszállítására;

b) az a) pontban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított szennyvíz ártalmatlanítása céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezésére.


3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely

3.§ (1) Zichyújfalu Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) a Hazai Kommunális Kft. (2458 Kulcs, Rózsahegyi u. 10.), aki a közszolgáltatást az önkormányzattal kötött, e rendelet függeléke szerinti közszolgáltatási szerződés alapján és időtartamig látja el.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag az Agárd, Balatoni út, Gárdony 013/3 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknába lehet elhelyezni.

 (3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a város közigazgatási  területén földre,  felszínre kiengedni tilos, elhelyezése csak az annak fogadására kijelölt, a (2) bekezdésben meghatározott szennyvíztisztító-telepen lehetséges.


4. A Közszolgáltató kötelezettségei

4.§ (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatást kizárólag a jogszabályban meghatározott, erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródásmentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezheti.

(2) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos általi megrendeléstől számított 72 órán belül begyűjteni és végleges, ártalommentes elhelyezés végett a 3. § (2) bekezdésében megjelölt szennyvíztisztító telepre  szállítani.


5.§ (1) A Közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt ingatlantulajdonosokról, az ingatlantulajdonosok vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről.

(2) Az ingatlanok vízfelhasználását és az ingatlanokról elszállított szennyvíz mennyiségét össze kell hasonlítani. Amennyiben az elszállított szennyvíz mennyisége nem éri el a vízfelhasználás 70 %-át, úgy a Közszolgáltató köteles értesíteni az önkormányzatot.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben annak megállapítására, hogy a szennyvíz a közműpótló létesítményben halmozódik-e fel vagy elszivárog a közműpótló létesítményből, vízmérleg készítése szükséges. A vízmérleg készítéséről, valamint az ezzel kapcsolatos ellenőrzésről az önkormányzat gondoskodik.


6.§ A Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes és a közszolgáltatáshoz kapcsolódó adatainak kezelése során az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartani.


5. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7.§ (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy az ideiglenes tárolásra szolgáló közműpótló létesítmények ürítéséből származó, illetve a közüzemi csatornahálózatba, más befogadóba vagy a szennyvíztisztítóba nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi és a közegészségügyi előírások, illetve az egyéb hatósági előírások szerint gyűjteni, valamint a Közszolgáltatónak átadni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell megrendelnie a Közszolgáltatótól.

(3) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött és ideiglenesen tárolt szennyvizet a 3.§ (1) bekezdésében megjelölt Közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. A szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti el.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az annak elvégzéséhez  szükséges feltételeket biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállító jármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.

(5) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai a közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.

(6) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendelet Mellékletében meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a Közszolgáltató részére.

(7) Az ingatlantulajdonos jogosult a közszolgáltatással kapcsolatban a Közszolgáltatónál, annak eredménytelensége esetén az önkormányzatnál panaszt tenni.


6. A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

8.§ (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti – közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó – szerződéses jogviszony jön létre.

(2) A szerződés létrejön a közszolgáltatás

 a) ingatlantulajdonos részéről történő megrendelésével;

 b) a közszolgáltatás igénybevételével.


9.§ (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma és számlavezető pénzintézete);

b) a szerződés tárgyát;

c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját;

d) a teljesítés helyét;

e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

f) a felek jogait és kötelezettségeit;

g) a közszolgáltatási díj megállapítását, számlázásnak és a számla kiegyenlítésének módját;

h) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

i) az irányadó jogszabályok megnevezését.


(2) A Közszolgáltató jogosult az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az igénybevett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben. A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


10.§  (1) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlan területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben kell ideiglenesen gyűjtenie.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep és műtárgyai rendeltetésszerű működését.

(3) A tulajdonos a közműpótló létesítményt úgy köteles használni, hogy azzal más személyek vagyonát, testi épségét és a környezetet ne károsítsa.

(4) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetben a Közszolgáltató – a jogszabályi előírások figyelembevételével – megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.

(5) A Közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (2) bekezdésben foglalt, a háztartási szennyvíztől eltérő anyagok elszállításának eseteit és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe, szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknába jogszabály alapján nem helyezhető el.


8. A közszolgáltatás díja, mértéke, mentességek

11.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos díjat köteles fizetni. A mindenkori érvényes díjról a Közszolgáltató – a végzendő tevékenység feltüntetésével –, költségelemzés alapján a jogszabályi előírások szerinti díjkalkulációt készít. Az ez alapján alkalmazható díj mértékét – melyet a Képviselő-testület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. §-ában foglaltak figyelembevételével határoz meg – e rendelet melléklete tartalmazza.

         (2) A közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított szennyvíz 1 m3-e. A díjat az elszállított szennyvíz mennyisége után kell megfizetni.

         (3) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal, számla ellenében jogosult beszedni.

         (4) A Közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani a közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő ingatlantulajdonossal szemben.

12.§ (1) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, ha ingatlanát egyáltalán nem használja sem ő, sem más és azon  háztartási szennyvíz nem keletkezik. Ennek tényét írásban igazolni köteles a Közszolgáltató felé.

         (2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben hatósági engedéllyel igazolja a Közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán a háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, arra alkalmas egyedi berendezéssel történik.

9. Záró rendelkezések


13.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát vesztí a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 10/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelet.
Füzesiné Kolonics Ilona                                            dr. Berzsenyi Orsolya

                 polgármester                                                                  jegyzőZáradék: A rendeletet 2020. július 20. napján kihirdettem.

                                                                                              dr. Berzsenyi Orsolya

                                                                                                          jegyzőMellékletek