Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.3.) önkormányzati rendelete

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Zichyújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelete Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 05- 2021. 02. 04


Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró

Zichyújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének

1/2021. (II.03.) önkormányzati rendelete


Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló

4/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Zichyújfalu Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) és 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 4/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


”(1) A közszolgáltatási feladatellátással megbízott Hazai Kommunális Kft. (cégjegyzékszám: 07-09-028570) (a továbbiakban közszolgáltató) a működési területen a közszolgáltatást a vele kötött szerződésben foglaltak szerint, 2019. április 1-jétől 2029. március 31-ig folyamatosan és rendszeresen köteles ellátni a környezetvédelmi, vízügyi és közegészségügyi előírások megtartása mellett.”2. §  Ez a rendelet 2021. február 4. napján lép hatályba és 2021. február 5. napján hatályát veszti.

Füzesiné Kolonics Ilona

polgármester

dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző


A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Zichyújfalu, 2021. február 3.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző