Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 22- 2021. 09. 22

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.09.22.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Községi Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 176.192.917 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 111.243.434 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 159.045.471 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 47.802.037 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrás a 2019. évi tervezett maradvány, melynek összege 47.802.037 Ft”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások áht.-n belül: 37.337.107 forint,
b) B3. Közhatalmi bevételek: 40.350.000 forint,
c) B4. Működési bevételek: 17.305.224 forint,
d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Működési bevételek összesen: 94.992.331 forint.
e) B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 14.951.103 forint
f) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.300.000 forint
Felhalmozási bevételek összesen: 16.251.103 forint.
Finanszírozási bevételek: 64.949.483 forint.”
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 33.495.597forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.437.188 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 45.207.553 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.100.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 8.432.870 forint,

Működési kiadások összesen: 93.673.208 forint.
A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
f) K6. Beruházások: 13.183.818 forint,
h) K7. Felújítások: 52.188.445 forint,
Felhalmozási kiadások összesen: 65.372.263 forint
A képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházási és fejlesztési kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
Finanszírozási kiadások összesen 17.147.446 forint.”

4. § A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.”

5. § A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 5a. melléklet szerint, likviditási tervét az 5b. melléklet szerint fogadja el.”

6. § A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 6. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 6.a melléklet, a Könyvtár költségvetési mérlegét a 6.b melléklet tartalmazza.”

7. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.”

8. § A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 8. melléklet tartalmazza.”

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 23. napjával.