Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 03

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésről

2021.12.03.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közművelődési alapszolgáltatások köre

1. § Zichyújfalu Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján:

a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, és

b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja.

2. A közművelődési feladatellátás formája

2. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színtereket tart fenn.

(2) Az önkormányzat közösségi színtérként kijelöli a Zichy-kastély épületét (8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.), a Községi Könyvtárat (8112 Zichyújfalu, Iskola u. 4.) valamint a Zichy Csarnokot (8112 Zichyújfalu, Iskola u. 4.)

(3) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér közművelődési alapfeladatú intézmény, kulturális-közművelődési cél esetén együttműködési megállapodás keretében térítésmentesen, vagy viszonossági alapon használható.

(4) Nem közművelődési alapú igénybevétel esetén a közösségi színtér piaci alapon biztosítható.

3. A közművelődési feladatellátás módja

3. § Az önkormányzat a közösségi tér fenntartása mellett közművelődési feladatainak ellátásába bevonhat:

a) nem közművelődési alapfeladatú intézményt,

b) helyi és nem zichyújfalui székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket, nonprofit gazdasági társaságokat,

c) egyéb kulturális, közművelődési célú szervezeteket.

4. § A közművelődési feladatok magas színvonalú ellátása érdekében az önkormányzat a 3. §-ban említett szervezetekkel – a Kult. tv. 79. és 80. §-a szerinti tartalmú – közművelődési megállapodást köthet.

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében – formális, vagy informális – kapcsolatot tart és szorosan együttműködik:

a) helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel, szervezetekkel,

b) egyházakkal,

c) civil szervezetekkel,

d) más önkormányzatokkal,

e) egyéb nonprofit szervezetekkel,

f) magánszemélyekkel,

g) helyi vállalkozásokkal,

h) gazdasági egységekkel.

4. A közművelődési alapfeladatok finanszírozása

6. § Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok finanszírozásának formái:

a) központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás,

b) az Önkormányzat egyéb bevételeiből származó források,

c) az elkülönített állami vagy Európai Uniós pénzalapokból pályázati úton elnyerhető támogatás,

d) költségvetésen kívüli egyéb forrás.

7. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátás pénzügyi szükségletét saját költségvetésében biztosítja, melynek mértékét költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat egyedi támogatást nyújthat a kiemelt kulturális programok megvalósításához.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.