Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2021. 02. 17


Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró

Zichyújfalu Község Önkormányzat Polgármesterének

2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokrólZichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Zichyújfalu Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az  a környezet védelmének  általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§


A rendelet célja és hatálya


(1) A rendelet célja az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetésének helyi szabályozása a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása mellett.


(2) A rendelet hatálya Zichyújfalu község közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik.2.§


Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok


(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.


(2) Magánterületen, megfelelő időjárási körülmények között, a tűzbiztonsági előírások betartása mellett kerti hulladékot égetni a következő napokon szabad:


           szerda                  08:00 órától 12:00 óráig

           péntek                 16:00 órától 20:00 óráig

           szombat               07:00 órától 12:00 óráig.


(3) Avart és kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett lehet.


(4) A tűz őrzéséről, veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.


(5) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szárítani kell, az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Az égés folyamatának gyorsítására segédanyagok nem használhatók.

(6) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (például: műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradványait, göngyölegét, veszélyes hulladékot, stb.).


(7) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.3. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Füzesiné Kolonics Ilona

polgármester

dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző


A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Zichyújfalu, 2021. február 16.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző