Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Zichyújfalu Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervére, a Községi és Iskolai Könyvtárra (továbbiakban: Könyvtár).

II. FEJEZET AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

2. § (1) Zichyújfalu Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Könyvtár összesített 2020. évi teljesített költségvetési

  • a) bevételi főösszegét 162.867.114 Ft-ban
  • b) kiadási főösszegét 144.390.932 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és a Könyvtár összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 2., 3., 4., 5. melléklet módosított előirányzat oszlopaiban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi összes teljesített költségvetési működési bevételeinek főösszege 83.066.422 Ft, költségvetési felhalmozási célú bevételeinek főösszege 16.251.103 Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi összes teljesített költségvetési működési kiadásainak főösszege 77.136.661 Ft, költségvetési felhalmozási célú kiadásainak főösszege 51.506.719 Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és a Könyvtár finanszírozási bevételeinek főösszege 63.549.589 Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és intézménye finanszírozási kiadásainak főösszege 15.747.552 Ft, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat 2020. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé ( 11. melléklet).

III. FEJEZET A VAGYON ALAKULÁSA

4. § (1) Az Önkormányzat normatív támogatásainak elszámolását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. § Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa összesen 18.476.182 Ft-ban kerül meghatározásra a 13. melléklet szerint.

V. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2020. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. a. melléklet

10. a. melléklet.pdf

11. melléklet

10. b. melléklet

10. b. melléklet.pdf

12. melléklet

11. melléklet.pdf

13. melléklet

12. melléklet.pdf

14. melléklet

13. melléklet.pdf

15. melléklet

14. melléklet.pdf

16. melléklet

15. melléklet.pdf

17. melléklet

16. melléklet.pdf