Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2021. 09. 22

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

2021.09.22.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. (1) és 151. § (2f) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében és a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) Zichyújfalu Község Önkormányzata a Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvodájában biztosít gyermekétkeztetést, mely ellátás keretében az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A Zichyújfalui Református Általános Iskola tanulói számára a Gárdonyi Református Egyházközséggel kötött külön szerződés keretei között biztosítja az étkeztetést.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja forintban (Ft) étkezési naponként adagonként:

a) Óvodai ellátott esetében 264,- Ft+Áfa (napi háromszori étkezést tartalmaz, melyből a tízórai 63,- Ft +Áfa, az ebéd 138,- Ft +Áfa, az uzsonna 63,- Ft + Áfa.)

b) Általános iskolai ellátott esetében 366,- Ft +Áfa. (napi háromszori étkezést tartalmaz, melyből a tízórai 86,- Ft +Áfa, az ebéd 193,- Ft +Áfa, uzsonna 86,- Ft +Áfa.)

(3) A felnőtt étkeztetés ebéd díja forintban (Ft) étkezési naponként adagonként: 433,- Ft +Áfa.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §1

1

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.