Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 09. 21

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

2021.09.21.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

Általános rendelkezések

1. § A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megállapításával, igénybevételével kapcsolatos hatáskörei közül az étkeztetés, ellátási forma igénybevételéért a képviselő-testület által megállapított személyi térítési díjakkal összefüggő és egyéb kedvezmények iránti kérelmek elbírálását a polgármesterre ruházza át.

2. § E rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu község közigazgatási területén élő, lakcímmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.

3. § (1) Zichyújfalu Község Önkormányzata a személyes gondoskodást igénylők számára az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e) közösségi ellátás

(2) A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést és a közösségi ellátást a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás (Velence, Zárt utca 2.) társulás útján látja el, a megállapodásban foglaltak alapján.

(3) Az ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó társulás gesztor települése, Velence Város Önkormányzata alkot rendeletet, mely a feladatkörben együttműködő önkormányzatok közigazgatási területén is hatályos.

Eljárási rendelkezések, térítési díj megállapításának, szüneteltetésének, megszüntetésének általános rendelkezései

4. § (1) A szociális ellátások igénybevétele a Szoctv. 93. § (1) bekezdése, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelete, valamint a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről valamint e rendelet alapján történik.

(2) Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.

(3) A szociális ellátást Zichyújfalu Község Önkormányzat Szociális Étkeztetés Szakmai Programjában szereplő kérelem formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni.

(4) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelemhez a kérelmezőnek nyilatkoznia kell nettó havi jövedelméről és mellékelni kell jövedelmi adatok valódiságát bizonyító iratot.

(5) Az étkeztetés iránti kérelmet, az egészségi állapotról szóló igazolást és szociális rászorultságot igazoló jövedelem nyilatkozattal együtt a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségén kell benyújtani.

A szolgáltatás térítési díj megállapítása

5. § (1) A szolgáltatás térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A személyi térítési díj összege az ellátott egyéni rászorultsága alapján csökkenthető illetve elengedhető, ha azt a kötelezett jövedelmi viszonyai indokolttá teszik, és azt kérelmezi.

(3) A polgármester a személyi térítési díj összegét, amennyiben a kötelezett havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum

a) 200%-át 100%-al

b) 300%-át 25%-al csökkentheti.

c) hajléktalan, vagy tartósan munkaviszonnyal nem rendelkezik, akkor első két hónapra a személyi térítési díj megfizetését elengedheti, és ezt követően a felülvizsgálat után az ellátott jövedelme alapján dönt a személyi térítési díj összegéről,

d) a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről a döntésre jogosult (polgármester) az ellátás igénybevételéről megállapodást köt az ellátottal.

(5) A megállapodás tartalmazza:

a) az ellátás kezdőidőpontját

b) tartamát,

c) az étkeztetés módját,

d) a térítési díj összegét, a fizetés módját, helyét, időpontját,

e) az ellátás mellőzése esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályait,

f) az ellátás megszüntetésének eseteit.

(6) Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület évente felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja.

(7) Az új személyi térítési díj megfizetésének időpontja a felülvizsgálat hónapját követő hónap első napja.

(8) A fizetendő személyi térítési díj összegét az Szoctv. 114. §-115. §-aiban foglalt szabályok figyelembevételével kell megállapítani és erről a térítési díj fizetésére kötelezettet tájékoztatni.

(9) A térítési díj fizetésére kötelezettek: a Szoctv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek. A közös háztartásban élő személyek részére a kiszállításért fizetendő térítési díjat a magasabb személyi jövedelemmel rendelkező köteles megfizetni.

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás szüneteltetése

6. § (1) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségén szóban, vagy írásban legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül.

(2) Kórházi ellátás esetén a kórházba kerülés napján – amennyiben aznap nem veszi igénybe az ellátást – gondoskodni kell 10 óráig az ebéd le mondásáról.

(3) A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetése alól.

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszűnése

7. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás megszűnik:

a) a szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a határozott időre szóló megállapodás határidejének lejártával

(2) az intézményi jogviszony megszüntetésre kerül:

a) az ellátást igénybe vevő saját kérésére,

b) ha az ellátott a térítési díjat nem fizeti, és a szolgáltató felszólítására kötelezettségének nem tesz eleget

c) ha az ellátott előzetes bejelentés nélkül a szolgáltatást 30 napot meghaladó ideig nem veszi igénybe

Záró rendelkezések

8. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 3/2009. önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

ÉTKEZTETÉS

1. Intézményi térítési díj: 435,- Ft/fő/ellátási nap.

2. Személyi térítési díj: A személyi térítési díj megállapításánál az alábbi tényezők függvényében kerül sor:

a) Amennyiben a kérelmező szociálisan rászorult:
az öregségi nyugdíjminimum kétszerese alatti jövedelem esetén a személyi terítési díj fizetését elengedi az szolgáltató.

b) az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa feletti jövedelem esetén a személyi térítési díj 25%-át elengedi a szolgáltató.