Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

Hatályos: 2022. 02. 15

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgáltatásról

2022.02.15.

Zichyújfalu Község Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Zichyújfalu Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatot működtet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60. § (1) bekezdésében foglaltak biztosítása érdekében.

(2) A falugondnoki szolgálat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja.

(3) A falugondnoki szolgálat ellátási területe: Zichyújfalu község belterületi utcái és külterületei.

(4) A falugondnoki szolgálat elnevezése: Zichyújfalui Falugondnoki Szolgálat.

(5) A települési önkormányzat képviselő-testülete a falugondnoki szolgáltatások megállapításával a Szt.-ben rögzített feladat- és hatásköreit a polgármesterre ruházza át.

2. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében a falugondnoki szolgálat teljes körűen ellátja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: R.) 39. § (1) bekezdésben rögzített alapfeladatokat.

(2) A falugondnoki szolgáltatás az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítja a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is.

(3) A falugondnoki szolgáltatás keretében a falugondnoki szolgálat teljes körűen ellátja a R. 39. § (2) bekezdésben rögzített kiegészítő feladatokat.

(4) A falugondnoki szolgáltatás keretében a falugondnoki szolgálat teljes körűen ellátja a R. 39. § (3) bekezdésben rögzített közvetett szolgáltatási feladatokat.

3. § (1) A R. 39. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített alapfeladatok keretében biztosított szolgáltatást az az egyedülálló és egyedül élő személy veheti igénybe, aki

a) kora vagy egészségi állapota vagy szociális körülményei miatt saját magáról gondoskodni nem képes, és nincs tartásra képes közeli hozzátartozója vagy tartására köteles személy, és

b) az egy főre eső jövedelme nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) Az R. 39. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában rögzített alapfeladatok keretében biztosított szolgáltatást azok a krízishelyzetbe került családok vagy egyedülálló személyek vehetik igénybe, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) Az R. 39. § (2) bekezdésében rögzített szolgáltatásokat azok a családok és egyedülálló személyek vehetik igénybe, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

4. § (1) A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelmet szóban vagy írásban a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltségéhez (8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.) kell benyújtani. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) A falugondnoki szolgáltatás iránti kérelem elektronikus formában (email, hivatali kapu, e-papír) is benyújtható.

(3) A falugondnoki szolgáltatás iránti igény felmerülését bárki jelezheti, aki tudomást szerez olyan személyről, akinek szüksége van a falugondnoki szolgáltatásra. A bejelentést a falugondnok a bejelentés benyújtásától számított 3 napon belül megvizsgálja. Amennyiben a bejelentéssel érintett személy esetében a szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak, és úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja venni, a falugondnok segítséget nyújt részére a kérelem benyújtásához.

(4) A kérelemben az igénylőnek meg kell jelölni azt az okot és célt, aminek elérése érdekében a falugondnoki szolgáltatást igénybe kívánja venni.

(5) A rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint benyújtott kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, valamint nyilatkozatot a feltételeknek való megfelelésről.

(6) A falugondnoki szolgáltatás megállapítására a polgármester jogosult. A kérelem vizsgálatát és a döntés-előkészítési feladatokat a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal Zichyújfalui Kirendeltsége (a továbbiakban: Hivatal) látja el.

(7) A falugondnoki szolgáltatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot Hivatal végzi. A felülvizsgálat bármikor elvégezhető, ha olyan információ jut a Hivatal tudomására, amely alapján feltételezhető, hogy az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra igénybevétele szempontjából nem tekinthető rászorulónak.

(8) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) kérelmező halálával,

b) lemondással, ha az ellátásban részesülő személy a falugondnoki szolgáltatásra a jövőben nem tart igényt,

c) megszüntetéssel, ha a (7) bekezdésben rögzített felülvizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra igénybevétele szempontjából nem tekinthető rászorulónak.

5. § (1) A falugondnoki szolgálat működési területén köteles késlekedés nélkül segítséget nyújtani az arra rászorulónak, ha a segítségnyújtás elmaradása a rászoruló életét, testi épségét veszélyeztetné.

(2) A falugondnok rendkívüli esetben akkor is biztosíthat falugondnoki szolgáltatást, ha hivatali időn kívül a szolgáltatásnyújtás azonnali szükségességéről szerez tudomást, de a szolgáltatás nyújtásának elmaradása a rászoruló életét, testi épségét nem veszélyezteti.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben rögzített esetekben a falugondnok a szolgáltatás szükségességéről azonnal értesíti a polgármestert és a polgármester jóváhagyásával és utasítása szerint jár el.

(4) Amennyiben a falugondnok a polgármester akadályoztatása miatt nem tudja felvenni a kapcsolatot a polgármesterrel, és a szolgáltatás nyújtása haladéktalanul szükségessé válik, a szolgáltatást polgármesteri jóváhagyás és utasítás nélkül biztosíthatja.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben a falugondok a nyújtott szolgáltatásról köteles beszámolni a polgármesternek a szolgáltatás nyújtását követő első munkanapon.

6. § (1) Az önkormányzat a falugondnoki szolgálaton egy fő falugondnokot foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

(2) A falugondnok az elvégzett munkáról évente beszámol a képviselő-testületnek.

(3) A falugondnoki feladatokat a szolgálat a rendelkezésre álló gépjármű segítségével látja el.

(4) A falugondnoki feladatokat az e rendeletben, a munkaköri leírásában, a szolgálat szakmai programjában, a szolgálat szervezeti és működési szabályzatában, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével kell ellátni.

(5) A falugondnoki szolgáltatást a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb akadályoztatása esetében is biztosítani kell. A helyettesítés rendjét a szakmai program tartalmazza.

7. § (1) A falugondnoki szolgálat együttműködik a Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott feladatok ellátásában való közreműködés érdekében.

(2) A közreműködés tartalmát az intézmény és az önkormányzat együttműködési megállapodásban határozza meg.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.