Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól

Hatályos: 2022. 03. 13

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól

2022.03.13.

Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület Zichyújfalu Községi Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 129.458.013 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 89.467.338 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 121.154.728 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 31.687.390 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrás a 2021. évi tervezett maradvány, melynek összege 31.687.390 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások áht.-n belül: 29.548.208 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 39.680.000 forint,

c) B4. Működési bevételek: 20.239.130 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint, Működési bevételek összesen: 89.467.338 forint.

e) B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 0 forint

f) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint, Felhalmozási bevételek összesen: 0 forint. Finanszírozási bevételek: 39.990.675 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 129.458.013 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 89.467.338 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 0 forint,

c) finanszírozási bevételi előirányzata: 39.990.75

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek részletezését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 35.202.800 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.680.604 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 27.095.500 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.100.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 31.237.146 forint, Működési kiadások összesen: 99.316.050 forint.

f) K6. Beruházások: 21.838.678 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint, Felhalmozási kiadások összesen: 21.838.678 forint Finanszírozási kiadások összesen 8.303.285 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 129.458.013 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 99.316.050 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 21.838.678 forint.

c) finanszírozási kiadási előirányzat: 8.303.285 forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások összege: 21.838.678 forint,

b) felújítási kiadások összege: 0 forint.

(2) A képviselőtestület a költségvetésében szereplő beruházási és fejlesztési kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Természetben nyújtott átmeneti segélyek: 300.000 forint

b) Temetési segélyezés: 300.000 forint

c) Települési támogatás: 500.000 forint

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 13.853.138 forint, melyből:

a) az általános tartalék 13.853.138 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

Az önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 9.848.712 forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 21.838.678 forint.

(2) Közvetlen támogatások:

a) A Velencei TKT (a továbbiakban: Velencei TKT) keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők:

aa) Velencei TKT: iskola működtetési költségei,

ab) Orvosi ügyelet működéséhez hozzájárulás.

b) Tagóvodai hozzájárulás Gárdony Város részére

c) Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás: szociális feladatokra.

d) Az egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatására.

(3) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális juttatásként – átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

(4) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(5) Speciális célú támogatásokra e rendelet nem tartalmaz fedezetet.

(6) Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat tartalmazza a tervezett polgármesteri költségtérítést 97.500 forint/hó.

(7) 2022. évben a köztisztviselői illetményalap 50.000 forint.

(8) A köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény által kötelezően előírt cafetéria juttatás összege a költségvetésbe betervezésre került. 2022. évben a cafetéria juttatás éves összege bruttó 200.000 forint/fő.

(9) A polgármester részére betervezett cafeteria juttatás éves összege bruttó 200.000 forint.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét az 5. melléklet szerint, likviditási tervét az 6. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok, az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

(4) A 2022. évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

13. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselőtestület legközelebbi ülésén beszámol.

14. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.

(3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester a költségvetés terhére – bruttó 500 e Ft értékhatár alatt – az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi. Ezen elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat.

(4) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret (fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret) terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.

15. § Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet, a Könyvtár költségvetési mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak következő 3 évre tervezett alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdés szerinti tájékoztatás az alábbi tájékoztató táblák szerint valósul meg: 1. számú tájékoztató tábla: a saját bevételekről és azok várható alakulásáról, 2. számú tájékoztató tábla: kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról.

3. A forráshiány finanszírozásának kezelése

19. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján hitel felvételével gondoskodik, mely kizárólag fejlesztési hiányt finanszírozhat.

(2) A hitelművelettel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése:

20. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal végzi. A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

5. Egyéb rendelkezések

21. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát a polgármester és a jegyző saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül.

(2) A polgármester költségeit és kiadásait az alpolgármester utalványozza.

(3) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző feladata.

(4) A Velencei TKT Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Tagóvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti.

(5) A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

(6) Az önkormányzat nagy összegű beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

6. A Községi és Iskolai Könyvtár

22. § (1) A Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetésének főösszegét 24.272.415 forintban állapítja meg. A Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási adatait az 12. melléklet tartalmazza.

(2) A Községi és Iskolai Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 15.969.130 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 24.272.415 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 8.303.285 forint.

d) finanszírozási bevételek összege: 8.303.285 forint.

23. § (1) A Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások áht.-n belül: 0 forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:0 forint,

c) B4. Működési bevételek: 15.969.130 forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint, Működési bevételek összesen: 15.969.130 forint.

e) B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül: 0 forint

f) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint, Felhalmozási bevételek összesen: 0.- forint. Finanszírozási bevételek: 8.303.285 forint.

(2) A Községi és Iskolai Könyvtár bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 24.272.415 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Községi és Iskolai Könyvtár bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 15.969.130 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint,

c) finanszírozási bevételi előirányzat: 8.303.285 Ft

24. § (1) A Könyvtár 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 11.686.900 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.625.415 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 10.960.100 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint, Működési kiadások összesen: 24.272.415 forint.

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint, Felhalmozási kiadások összesen: 0 forint. Finanszírozási kiadások összesen 0 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 24.272.415 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület több évre áthúzódó kötelezettségvállalást nem tervez.

(3) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2022. évben nem áll fenn.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § (1) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és felbontása, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(4) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

27. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiadási előirányzatai közötti, illetve kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A Könyvtár jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben a jegyző átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a jegyző köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

28. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap 2022. évben 50.000 forint,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – 200.000 forint/év/fő.

9. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.