Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.31.

Zichyújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zichyújfalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervére, a Községi és Iskolai Könyvtárra (továbbiakban: Könyvtár).

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

2. § (1) Zichyújfalu Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Könyvtár összesített 2021. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 168.617.975 Ft-ban, kiadási főösszegét 132.627.067 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és a Könyvtár összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét a 2., 3., 4., 5. melléklet módosított előirányzat oszlopaiban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi összes teljesített költségvetési működési bevételeinek főösszege 92.023.071 Ft, költségvetési felhalmozási célú bevételeinek főösszege 43.497.398 Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi összes teljesített költségvetési működési kiadásainak főösszege 85.021.964 Ft, költségvetési felhalmozási célú kiadásainak főösszege 32.927.936 Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és a Könyvtár finanszírozási bevételeinek főösszege 33.097.506 Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat és intézménye finanszírozási kiadásainak főösszege 14.677.167 Ft, amelynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. § Az Önkormányzat 2021. évben nem tett olyan kötelezettségvállalást, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (12. melléklet).

IV. Fejezet

A VAGYON ALAKULÁSA

4. § (1) Az Önkormányzat normatív támogatásainak elszámolását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. december 31-i állapot szerinti mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi eredmény-kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. § Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa összesen 35.990.908 Ft-ban kerül meghatározásra a 13. melléklet szerint.

VI. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és a Könyvtár 2021. évi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.