Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete a különleges gazdasági övezetből származó adóbevételek államháztartáson belüli pénzeszköz átadásról

Hatályos: 2021. 09. 28

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete a különleges gazdasági övezetből származó adóbevételek államháztartáson belüli pénzeszköz átadásról

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § [ A rendelet célja]

A rendelet célja a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 44/2021. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kialakított különleges gazdasági övezetben, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) megillető helyi adóbevétel államháztartáson belül történő átadásának szabályozása.

2. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a Korm. rendeletben meghatározott, beruházással közvetlenebbül érintett települési önkormányzatokra, valamint a Megyei Önkormányzatra.

3. § [Az átadott pénzeszköz összegének meghatározása és felosztásának elvei]

(1) A pénzeszköz átadás esedékes összegének alapja a különleges gazdasági övezetből befolyó helyi adó összege, az állami adóhatóság által közzétett vagy megküldött adatszolgáltatás alapján.

(2) Az átadott pénzeszköz esedékes összegéből a Megyei Önkormányzat legfeljebb a bevétel 3%-ának erejéig, a megyei önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségeire használhat fel.

(3) Az átadott pénzeszköznek (2) bekezdésben meghatározott mérték levonása után fennmaradó összege az alábbi sorrend alapján kerül felhasználásra:

  • a) A Megyei Önkormányzatot megilleti továbbá a 3%-ot igazoltan meghaladó mértékű működési kiadások finanszírozására szolgáló adóbevétel összege.
  • b) A Megyei Önkormányzat meghatározhatja a különleges gazdasági övezetet érintő tárgyévre vonatkozó működési, fejlesztési célokat, amelyek finanszírozása az átadott pénzeszköz fennmaradó részének terhére történik.
  • c) Az a) és b) pontokban meghatározottak teljesülését követően, a Megyei Önkormányzat átadott pénzeszközként átutalja az adóbevétel keletkezésének helye szerint illetékes települési önkormányzat részére a fennmaradó adóbevételt. Az adóbevétel keletkezésének helye szerint illetékes települési önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználásról saját szabályai szerint dönt.

4. § [ A pénzeszköz átadás rendje]

A települési önkormányzatot megillető adóbevételek összegét, - átadott pénzeszközként - a Megyei Önkormányzat évente két részletben utalja át az alábbiak szerint:

  • a) az adóév első hat hónapjában beszedett adóbevételből, a bevétel keletkezési helye szerint illetékes települési önkormányzatot megillető összeget március 31. napjáig,
  • b) az adóév második hat hónapjában beszedett adóbevételből, a bevétel keletkezési helye szerint illetékes települési önkormányzatot megillető összeget szeptember 30. napjáig.

5. § [A különleges gazdasági övezetet érintő működési, fejlesztési célok meghatározásának rendje, határideje]

(1) A Megyei Önkormányzat az érintett települési önkormányzattal egyeztetve, minden év február 28. napjáig határozati formában megállapíthatja a különleges gazdasági övezetre vonatkozó konkrét, kiemelt működési, fejlesztési célokat, amelyek megvalósítása elsőbbséget élvez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok tárgyéven túli időtartamra is szólhatnak.

(3) A kiemelt működési, fejlesztési célok meghatározására irányadó határidő jogvesztő.

(4) A kiemelt működési, fejlesztési célok finanszírozása a 3. §-ban foglalt szabályok szerint történik.

6. § [ A közbeszerzéseket érintő pénzeszköz felhasználás]

Ha a települési önkormányzat részére átadott pénzeszköz felhasználása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik, a pénzeszköz szabályszerű felhasználásáért a települési önkormányzat felelősséggel tartozik.

7. § [Adatkezelésre vonatkozó szabályok]

(1) E rendelet szempontjából a pénzeszköz átadására irányuló hatáskör gyakorlása során a Megyei Önkormányzat minősül adatkezelőnek (a továbbiakban: Adatkezelő).

(2) Az Adatkezelő adatkezelésének rendjére az önkormányzat iratkezelési szabályzatában foglalt rendelkezés az irányadó. Az adatkezelés időtartama nem haladja meg az irattári őrzési időt.

(3) Az Adatkezelő jelen rendeletben szabályozott eljárásban kapcsolattartás céljából a települési önkormányzat képviseletére jogosult személy, a kapcsolattartóként megjelölt személy nevét, beosztását vagy betöltött tisztségét, telefonszámát, faxszámát, levelezési címét, elektronikus levelezési címét kezeli.

(4) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján jelen rendelet hatálya alá tartozó önkormányzatok a törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek minősülnek.

8. § [ ]

Ez a rendelet 2021. szeptember 28-án lép hatályba.