Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2021. (VI.4.) önkormányzati rendelete

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2021.(VI.04.) RENDELETE A MOSONMAGYARÓVÁRI KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZETBEN ALKALMAZANDÓ HELYI ADÓKRÓL

Hatályos: 2021. 08. 01

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2021.(VI.04.) RENDELETE A MOSONMAGYARÓVÁRI KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZETBEN ALKALMAZANDÓ HELYI ADÓKRÓL

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése, 6. §-a, 43. § (3) bekezdése alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése az illetékességébe tartozó mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezetben az alábbi adókat vezeti be:

  • a) építményadó,
  • b) telekadó,
  • c) iparűzési adó,
  • d) idegenforgalmi adó.

I. FEJEZET ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adó alapja

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

3. § Az adó mértéke 700 Ft/m2/év.

II. FEJEZET TELEKADÓ

Az adó alapja

4. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

5. § Az adó mértéke 0 Ft/m2/év.

III. FEJEZET IPARŰZÉSI ADÓ

Az adó mértéke

6. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2%-a.

(2) Az adó mértéke a 2022. évtől az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 1,4%-a.

IV. FEJEZET IDEGENFORGALMI ADÓ

Az adó alapja

7. § Az adó alapja a helyi adókról szóló törvényben meghatározott megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

8. § Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 350 Ft.

Vendégkönyv vezetése

9. § (1) A beszedett idegenforgalmi adó nyilvántartásának alapja a vendégkönyv, melybe a vendégek adatait a szálláshely igénybevételével, de legkésőbb 2 órán belül fel kell tüntetni. A vendégkönyvnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amit külön jogszabályok előírnak.

(2) A vendégkönyvbe a vendég érkezésének dátumát az érkezés napján, a távozás időpontját a távozás napján kell bevezetni.

(3) Ha a szálláshely igénybevételével egyidejűleg nem kerültek a vendég adatai bevezetésre a vendégkönyvbe, a szállodai bejelentőlappal kell igazolni, hogy a szálláshelyre a vendég 2 órán belül érkezett. A szállodai bejelentőlapnak tartalmaznia kell a vendég adatait, sorszámot és az érkezés pontos időpontját. A bejelentőlapot 1 évig meg kell őrizni.

(4) A vendégkönyvbe minden vendéget olvashatóan kell beírni, egy rovatba csak egy név szerepelhet.

(5) A vendégkönyvet, valamint a bejelentőlapokat az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett személy nem tartózkodik állandóan a szálláshelyen, köteles megbízottról gondoskodni, akinek nevét az adóhatóságnál be kell jelentenie.

(6) Az ellenőrzést végző személy közfeladatot ellátó személynek minősül és büntetőjogi védelem illeti meg, akit az önkormányzat az ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal lát el. Az igazolványt felmutató személyt a szállásadó köteles az ellenőrzésre megállapított időszakban 8.00-20.00 óráig a szálláshelyre beengedni, és az ellenőrzési tevékenységét elősegíteni.

(7) A Htv. 31. § c) pontja szerinti mentességet a szálláshely igénybevételekor írásban kell hitelt érdemlően bizonyítani, az igazolásokat 1 évig a beszedésre kötelezettnek meg kell őrizni.

(8) A tanulói, hallgatói jogviszonyt, illetve a szakképzést a mosonmagyaróvári oktatási intézménynek kell igazolni.

(9) A Htv. 37. §-a szerinti székhelyet, telephelyet, iparűzési tevékenységet az önkormányzati adóhatóság által kiadott igazolással lehet érvényesíteni.

V. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

(2) Az adó befizetési kötelezettség csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthető.

VI. FEJEZET HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS

11. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

A folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.