Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervéről

Hatályos: 2022. 09. 18

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervéről

2022.09.18.

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a pontjában meghatározott feladatkörben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következő rendeletet alkotom:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Győr-Moson-Sopron megye területfelhasználásának feltételeit, műszaki infrastruktúra hálózatainak és műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve az erőforrások védelmére és felelős hasznosítására.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet területi hatálya Győr-Moson-Sopron megyébe tartozó településekre terjed ki. A megyébe tartozó települések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. árvízi kockázatkezelési terület övezete: egyedileg meghatározott megyei övezet, amelybe az árvízi elöntéssel veszélyeztetett területek tartoznak.

2. győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete: egyedileg meghatározott megyei övezet, amelybe a Központi Statisztikai Hivatal által lehatárolt győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi település-együttes tartozik.

3. Natura 2000 területek övezete: egyedileg meghatározott megyei övezet, amelybe a Natura 2000 területek tartoznak.

4. nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete: egyedileg meghatározott megyei övezet, amelybe a háztartási méretűnél nagyobb szél- és naperőművek létesítése korlátozott.

5. natúrparkok övezete: egyedileg meghatározott megyei övezet, amelybe a Pannontáj-Sokoró Natúrpark és a Szigetközi Natúrpark területe tartozik.

6. széleróziónak kitett terület övezete: egyedileg meghatározott megyei övezet, amelyben a szélerózió káros hatásával szemben kevésbé ellenálló fizikai talajféleségekkel (homok, homokos vályog, tőzeg, kotu) jellemezhető területek találhatók.

II. Fejezet

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervének tartalma

4. A terv fő tartalmi elemei

4. § Győr-Moson-Sopron megye területrendezési terve a megye térségi szerkezeti tervét, a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

5. Térképi mellékletek

5. § (1) Győr-Moson-Sopron megye térségi szerkezeti tervét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Győr-Moson-Sopron megye térségi övezeteinek tervlapjait a 3. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

a) 3/1. az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét,

b) 3/2. a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét és a jó termőhelyi adottságú szántók övezetét,

c) 3/3. az erdők övezetét és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét,

d) 3/4. a tájképvédelmi terület övezetét,

e) 3/5. a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett településeket,

f) 3/6. a vízminőség-védelmi terület övezetét,

g) 3/7. a nagyvízi meder övezetét,

h) 3/8. a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települést,

i) 3/9. az ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett településeket,

j) 3/10. a rendszeresen belvízjárta terület övezetét,

k) 3/11. a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett településeket,

l) 3/12. a győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezetét,

m) 3/13. a natúrparkok övezetét,

n) 3/14. a Natura 2000 területek övezetét,

o) 3/15. az árvízi kockázatkezelési terület övezetét,

p) 3/16. a széleróziónak kitett terület övezetét,

q) 3/17. a nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezetét.

III. Fejezet

Győr-Moson-Sopron Megyei térségi szerkezeti terve

6. Győr-Moson-Sopron megye térségi területfelhasználási kategóriái

6. § (1) Győr-Moson-Sopron megye térségi területfelhasználási kategóriái a következők:

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek:

aa) erdőgazdálkodási térség,

ab) mezőgazdasági térség,

ac) vízgazdálkodási térség,

ad) települési térség,

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség.

(2) A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályokat Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Trtv.) állapítja meg.

7. Győr-Moson-Sopron megye országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatai és műszaki infrastruktúra egyedi építményei

7. § (1) Az országos és térségi közlekedési hálózatok és közlekedési egyedi építmények térbeli rendjét a 4. melléklet, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az országos és térségi energetikai hálózatok és energetikai egyedi építmények térbeli rendjét és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását a 9. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az országos és térségi vízi létesítmények térbeli rendjét és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az országos és térségi hulladékgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A megye településeinek területi mérlegét területfelhasználási kategóriák szerint a 13. melléklet tartalmazza.

(6) A megye településeinek térségi övezetekkel való érintettségét a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatokra és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeire vonatkozó szabályokat Trtv. állapítja meg.

IV. Fejezet

Győr-Moson-Sopron Megye Térségi Övezetei

8. Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervében alkalmazott és megállapított térségi övezetek

8. § (1) Országos övezetek:

a) ökológiai hálózat magterületének övezete,

b) ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,

c) ökológiai hálózat pufferterületének övezete,

d) kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,

e) jó termőhelyi adottságú szántók övezete,

f) erdők övezete,

g) erdőtelepítésre javasolt terület övezete,

h) tájképvédelmi terület övezete,

i) világörökségi és világörökségi várományos területek övezete,

j) vízminőség-védelmi terület övezete,

k) nagyvízi meder övezete,

l) honvédelmi és katonai célú terület övezete.

(2) Megyei övezetek:

a) ásványi nyersanyagvagyon övezete,

b) rendszeresen belvízjárta terület övezete,

c) földtani veszélyforrás terület övezete.

(3) Egyedileg meghatározott megyei övezetek:

a) győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete,

b) natúrparkok övezete,

c) Natura 2000 területek övezete,

d) árvízi kockázatkezelési terület övezete,

e) széleróziónak kitett terület övezete,

f) nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete.

(4) Az országos és a megyei övezetekre vonatkozó szabályokat a Trtv. és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) állapítja meg.

(5) Az MVM rendelet alapján a vízminőség-védelmi terület övezetére e rendelet kiegészítő szabályozást hoz.

9. Vízminőség-védelmi terület övezete

9. § (1) Az övezet területén – a gazdasági és a műszaki szempontok mérlegelésével – gondoskodni kell a tisztított szennyvizek kivezetéséről.

(2) Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése tilos.

(3) Az övezet által érintett települések településrendezési tervében rendelkezni kell a felszín alatti vizek, üzemelő és tartalék ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében a potenciálisan vízszennyező építmények létesítésének korlátozására vonatkozó szabályokról.

10. Győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes övezete

10. § (1) Az övezetbe tartozó településeknek mérlegelniük kell közös településterv elkészítésének lehetőségét a győri agglomeráció és a soproni nagyvárosi településegyüttes vonatkozásában.

(2) Amennyiben közös településterv készül, annak az egyes településekre vonatkozó részeinek elfogadására alkalmazni kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 15. §-ában lévő rendelkezéseket.

(3) Amennyiben készül közös településterv, abban különösen az alábbi elemek összehangolt elhelyezéséről kell rendelkezni:

a) több települést érintő tervezett úthálózati elemek,

b) több település ellátását szolgáló tervezett közműhálózati elemek,

c) tervezett „zöldmezős” gazdasági területek, ipari parkok vagy innovációs és logisztikai területek,

d) egyes nagykiterjedésű – 5 hektárt meghaladó – különleges terület építési övezetbe és övezetbe tartozó tervezett létesítmények,

e) mezőgazdasági feldolgozó és tároló létesítményekkel kapcsolatos fejlesztések.

11. Natúrparkok övezete

11. § (1) Az övezethez tartozó települések településrendezési előírásait úgy kell megfogalmazni, hogy azok a natúrparkok alapító dokumentumaiban (vagy felterjesztési dokumentumában) szereplő célkitűzések elérését támogassák, továbbá biztosítsák a natúrparkok természeti és kulturális, valamint táj- és településképi értékeinek védelmét.

(2) Az övezetbe tartozó településekre készülő településfejlesztési tervekben fel kell tárni a natúrparki tagságban rejlő előnyöket és intézkedéseket kell hozni azok hasznosítására.

(3) A (2) bekezdésben hozott intézkedéseknek összhangban kell lenni a natúrparki alapító dokumentumban szereplő célkitűzésekkel.

12. Natura 2000 területek övezete

12. § (1) Az övezet területén a települések településrendezési tervének kidolgozása vagy módosítása során figyelembe kell venni az elfogadott Natura 2000 fenntartási terveket.

(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet a Natura 2000 terület körülzárja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kivétel esetén az új beépítésre szánt területet a nemzeti park igazgatósággal – a településterv véleményezési eljárása során – egyeztetett módon lehet kijelölni, akkor, ha azt más jogszabály vagy területrendezési övezeti előírás nem tiltja.

(4) Az övezet területét érintő településrendezési tervekben – új külfejtéses művelésű bányatelek létesítésének érdekében – nem jelölhető ki beépítésre szánt és nem szánt különleges nyersanyag kitermelés (bánya) vagy nyersanyagfeldolgozás céljára szolgáló építési övezet és övezet, kivéve, ha az új bányatelek fektetésének engedélyezési eljárása 2020. május 5-ét megelőzően már megkezdődött.

(5) A (4) bekezdés szerinti kivétel esetén is csak akkor jelölhető új külfejtéses művelésű bányatelek nyitása érdekében nyersanyag kitermelés (bánya) vagy nyersanyagfeldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt építési övezet vagy övezet, ha a külfejtés bányatelek nyitását más területrendezési övezeti előírás vagy jogszabály nem tiltja.

(6) A településfejlesztési terv kidolgozása során a nemzeti park igazgatóságokkal együttműködve vizsgálni kell a Natura 2000 területekkel való érintettségben rejlő előnyök hasznosítását.

13. Árvízi kockázatkezelési terület övezete

13. § Az övezet területén a településrendezési tervekben az építési övezetek és övezetek kijelölésénél figyelembe kell venni az árvízi veszélyt és vizsgálni kell a kockázatcsökkentés vagy legalább a szinten tartás területhasználat-szabályozással összefüggő lehetőségeit.

14. Széleróziónak kitett terület övezete

14. § Az övezet által érintett települések településrendezési terveiben olyan építési övezeti és övezeti előírást kell meghatározni, amelynek végrehajtása elősegíti a szélerózió mértékének csökkentését.

15. Nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete

15. § Az övezet területén – amennyiben egyéb területrendezési övezeti vagy ágazati szabály szigorúbb előírást nem állapít meg – a háztartási méretűnél nagyobb új nap- és szélerőmű – a táj- és településképvédelmi szempontok figyelembevételével – csak épületen helyezhető el.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § A megyei területrendezési tervet legalább 7 évente felül kell vizsgálni.

17. § Hatályát veszti a Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2020. (V.5.) önkormányzati rendelet.

18. § Ez a rendelet 2022. szeptember 18-án lép hatályba.