Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a vármegye címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról

Hatályos: 2023. 03. 08

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a vármegye címeréről és zászlajáról, valamint azok használatáról

2023.03.08.

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Győr-Moson-Sopron vármegye címerét és zászlaját, valamint szabályozza Győr-Moson-Sopron vármegye címerének és zászlajának jogszerű használatát.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, tudományos, irodalmi, művészeti vagy közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre, akik Győr-Moson-Sopron vármegye címerét és zászlaját tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben rendezvényeken, meghívókon, egyéb események plakátjain és termékeken használni kívánják.

I. Győr-Moson-Sopron vármegye címere

3. § Kerek talpú pajzs, három ágú arany leveles koronával. A pajzs hasított és vágott egyaránt. Az első negyedben kék mezőben hármas zöld halmon álló kétfarkú, kiöltött nyelvű koronás arany oroszlán mellső mancsaiban paliszander koronát tart. A középső zöld halmon három ezüst rózsa emelkedik ki. A második negyedben kék mezőben domború, zöld talapzaton ezüst vitéz áll, melynek jobbjában kivont ezüst kardot tart. A harmadik és negyedik egyesített mezőben vörös alapon három hullámos ezüst pólya látszik.

A címer használata és használatának engedélyezése

4. § A vármegye címerét lehet használni:

a) a vármegye közgyűlése üléseinek meghívóin, a vármegye önkormányzata hivatalos iratain,

b) a közgyűlés által alapított kitüntető díjakhoz járó oklevélen és emlékplaketten,

c) a vármegye közgyűlése nemzetközi kapcsolataiban,

d) a vármegye zászlaján,

e) díszítő jelképként a vármegye közgyűlése tanácskozó termeiben,

f) a vármegye közgyűlése hivatalos kiadványain,

g) a települési önkormányzatok tanácskozó termeiben,

h) a vármegye - mint közigazgatási egység - nevének felirata mellett.

5. § (1) A vármegye címere, valamint zászlaja használatának engedélyezését a közgyűlés a vármegye közgyűlésének elnökére ruházza át.

(2) A címer a 4. §-ban szabályozott esetekben és módon, valamint a közgyűlés elnökének külön engedélyével - kizárólag a vármegyére utaló jelképként és díszítő elemként - használható.

Címerhasználat kérelmezése

6. § (1) A vármegye címerének használatát és forgalmazását kérelemre a vármegye közgyűlésének elnöke esetenként, egyszeri felhasználásra, vagy huzamosabb időtartamra, ingyenesen engedélyezheti.

(2) Az engedélyezés iránti kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét és címét,

b) a címer előállításának módját,

c) használatának és forgalmazásának célját,

d) az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,

e) a terjesztés módját,

f) a használat és forgalmazás tervezett időtartamát,

g) a használatért, forgalmazásért felelős személy megnevezését.

(3) A kérelem nyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza, mely a vármegye önkormányzata honlapján elérhető. A nyomtatvány elektronikus és postai úton is benyújtható.

(4) A címer használatára és forgalmazására vonatkozó engedély tartalmazza:

1. az engedély birtokosának megnevezését és címét,

2. a használat és forgalmazás céljának megjelölését,

3. az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,

4. a terjesztés, forgalmazás idejét,

5. a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket,

6. díjfizetési kötelezettsége esetén annak mértékét és határnapját.

(5) A kiadott engedélyekről a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Irodája nyilvántartást vezet.

(6) Vissza kell vonni az engedélyt a vármegye érdekeit sértő, vagy az engedélytől eltérő felhasználás esetén.

A címer ábrázolása

7. § (1) A vármegye címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, vagy nagyítani, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.

(2) A vármegye címerének elemei önállóan nem alkalmazhatók.

(3) Nem alkalmazható a címer esztétikailag értéktelen terméken, közerkölcsöt sértő kiadványokon és termékeken.

II. Győr-Moson-Sopron vármegye zászlaja

8. § Egyenlő vízszintes osztással piros, kék szín, ezüst szegéllyel és a vármegye címere. A függőleges zászlón (lobogó) ugyanezek a színek szerepelnek, valamint a vármegye címere.

A zászló használata

9. § (1) A zászlót állami és nemzeti ünnep alkalmával, vármegye közgyűlése napján, vármegyei rendezvényeken, valamint ünnepségeken engedélyezett nyilvánosan használni.

(2) A zászló egyéb célra történő használatát a közgyűlés elnöke engedélyezheti a címerre vonatkozó engedélyezési eljárás értelemszerű alkalmazásával.

Záró rendelkezések

10. §1

11. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.