Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2023. 03. 08

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról

2023.03.08.

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a vármegye érdekében – az alább felsorolt területeken – kiemelkedő munkát végző személyek elismeréseként Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díjat alapít.

(2) A díj következő tagozatokban adható ki:

a) kulturális-,

b) oktatási-,

c) egészségügyi-,

d) közszolgálati-,

e) ifjúsági-,

f) szociális-,

g) védelmi és rendészeti-,

h) környezetvédelmi (természetvédelmi)-,

i) területfejlesztési-,

j) sport,

k) sajtó,

l) gazdasági,

m) nemzetiségi,

n) nemzetközi kapcsolatokért tagozat.

2. § A díjakat a vármegye közgyűlésének tisztségviselői, - a vármegye közgyűlése elnökének felkérése alapján – a vármegye közgyűlésének képviselője, valamint szintén felkérés alapján a vármegye önkormányzatának jegyzője adják át.

3. § (1) A díj adományozására írásban javaslatot tehetnek:

a) a vármegye közgyűlésének tagjai, továbbá

b) a vármegye közgyűlése tagjának támogató nyilatkozatával

ba) a nem közgyűlési tag bizottsági tagok,

bb) a vármegyében lévő intézmények vezetői,

bc) a vármegyei érdekképviseleti szervek vezetői,

bd) a vármegyei civil szervezetek képviseletét ellátó vezetők,

be) a vármegyei védelmi és rendészeti szervek vezetői,

bf) a vármegye települési önkormányzatai vagy a vármegyei települések polgármesterei

bg) a vármegyében működő történelmi egyházak legmagasabb rangú vármegyei képviselői,

bh) a vármegye országgyűlési képviselői.

(2) Egy vármegyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet és egy javaslatot támogathat.

(3) A közgyűlés által alapított és adományozható díj összesen tárgyévben 26 db, melyek odaítéléséről – átruházott hatáskörben – a „Kitüntetési javaslatokat elbíráló és véleményező Ideiglenes Bizottság” dönt. A Bizottság ügyrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A díj tagozataira a javaslatokat - a tárgyévben folyamatosan – a vármegye önkormányzata honlapján elhelyezett javaslattételi űrlap kitöltésével lehet megtenni.

(2) A javaslatokat a vármegye közgyűlése elnökéhez kell megküldeni, melyeket a vármegyei önkormányzati hivatal tart nyilván.

5. § (1) A díj kulturális, oktatási, egészségügyi, közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és rendészeti, környezetvédelmi (természetvédelmi), területfejlesztési, sport, sajtó és nemzetiségi tagozatához emlékplakett, pénzjutalom és díszoklevél jár.

(2) A gazdasági tagozat díjazottjai részére a díj alapítója emlékplakettet, emléktárgyat és díszoklevelet adományoz.

(3) A nemzetközi kapcsolatokért tagozat díjazottjai részére a díj alapítója emlékplakettet és díszoklevelet adományoz.

6. § (1) A Győr -Moson- Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj kulturális, oktatási, egészségügyi, közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és rendészeti, környezetvédelmi (természetvédelmi), területfejlesztési, sport, sajtó, nemzetiségi és nemzetközi kapcsolatokért tagozatához járó emlékplakett leírása: az emlékplakett ezüstözött bronz ötvözetből készül. Előlapján: Győr-Moson-Sopron vármegye címere, körülötte: „Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj/Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj” felirat. Hátlapján: a tagozat megjelölése és a kitüntetés éve.

(2) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozatához járó emléktárgy felirata a következő: „Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozat/Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozat”, valamint a kitüntetés éve.

7. § A kitüntetettekről a vármegyei önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.