Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról

Hatályos: 2021. 12. 12

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.12.12.
a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
Végső előterjesztői indokolás
A vagyonrendelet alapvetően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései alapján szabályozza a vagyongazdálkodást.
A vagyonrendelet preambuluma felsorolja azokat a jogszabályi hivatkozásokat, melyek alapján a megyei önkormányzat megalkotja a vagyongazdálkodásáról szóló rendeletét.
Az 1. Fejezet a rendelet célját és hatályát szabályozza, a rendelet személyi hatálya kiterjed a közgyűlésre és a Mötv.-ben meghatározott szerveire, azaz a közgyűlés elnökére, a bizottságokra, a megyei önkormányzati hivatalra, a jegyzőre. A rendelet tárgyi hatálya a megyei önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra terjed ki, a felsorolt vagyonelemek alapján. Nem terjed ki a rendelet hatálya a megyei önkormányzat közbeszerzéseire és közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseire, melyeket külön jogszabály és a megyei önkormányzat belső szabályzatai szabályoznak.
A 2. Fejezet definiálja a megyei önkormányzat vagyonát. Az Nvtv. alapján a megyei önkormányzatnak forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes, valamint üzleti vagyona lehet. A forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon képezi az önkormányzat törzsvagyonát, melyet a rendelet 1. Melléklete sorol fel.
A 3. Fejezet a vagyon nyilvántartásának szabályairól, a 4. Fejezet a tulajdonosi jogkörök gyakorlásáról szól. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat a 6. § (2) bekezdésben foglalt kivételekkel a Közgyűlés gyakorolja. A 6. § (2) bekezdés tartalmazza az elnökre átruházott hatásköröket.
Az 5. Fejezet a gazdasági társaságokról szól, felsorolja azokat a tárgyköröket, melyek esetében az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságnál a társaság legfőbb szervének döntését a közgyűlésnek kell döntést hoznia.
A 6. Fejezet a vagyongazdálkodás szabályait tartalmazza. A rendelet előírja, hogy a megyei önkormányzatnak az üzleti vagyonnal a legnagyobb jövedelmet, vagyongyarapodást biztosító módon kell gazdálkodnia. Jogszabály, szerződés, vagy a közgyűlés általi kijelölés hiányában az önkormányzat ingó és ingatlan vagyonának használója a megyei önkormányzati hivatal, aki ellátja az önkormányzati vagyon működtetésének feladatát.
A 7. Fejezet a vagyonkezelőre vonatkozó szabályozást részletezi, ennek szabályait a Mötv. alapján kell tartalmazni a rendeletnek. Jelenleg a megyei önkormányzatnak nincs vagyonkezelésbe adott vagyoneleme.
A 8. Fejezet a vagyon hasznosításáról és a vagyonátruházás szabályairól szól. Az önkormányzat tulajdonában álló korlátozottan forgalomképes, illetve üzleti vagyon tulajdonjogának átruházása, illetve ilyen vagyon hasznosítása során - a korábbi szabályozással azonos módon - 25.000 000 forint forgalmi értékhatárt ír elő a vagyonrendelet. Ez a fejezet tartalmazza a nyilvános és zártkörű pályáztatás szabályait.
A rendelet szabályozza továbbá azt is, hogy a korlátozottan forgalomképes, illetve üzleti vagyontárgy elidegenítéséről szóló döntést megelőzően a vagyontárgy forgalmi értékét meg kell határozni, valamint felsorolja, hogy mi alapján történik a forgalmi érték meghatározása a különböző vagyonelemek tekintetében.
A 9. Fejezet a követelésekről való lemondás szabályait, a 10. Fejezet a Záró rendelkezéseket tartalmazza.