Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervéről

Hatályos: 2022. 09. 18

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.18.
Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervéről
Végső előterjesztői indokolás
A területrendezési tervek a területfejlesztés környezeti, társadalmi és gazdasági céljaival összehangolt, hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek alapvető feladata a térszerkezet meghatározása és a térségi területfelhasználás szabályozása. A területrendezés további célja a területfejlesztés lehetőségeinek és korlátainak definiálása, a természeti és épített környezeti értékek védelmének biztosítása mellett.
Győr-Moson-Sopron megye hatályos területrendezési tervét a megyei közgyűlés 2020. májusában fogadta el az 5/2020 (V.5.) megyei önkormányzati rendelettel. Ezt megelőzően a korábbi – 2010-ben elfogadott terv – részletes felülvizsgálatára került sor, amelyet elsősorban Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (továbbiakban Trtv.) való összhang megteremtése indokolt. Emellett a felülvizsgálat során az időközben bekövetkezett változások átvezetése is megtörtént.
A megyei területrendezési terv (továbbiakban: Mtrt.) jelenlegi módosítása nem teljeskörű felülvizsgálat, csak részmódosítás, amelynek célja egyrészt az EuroVelo 6 kerékpárút alternatív nyomvonalának térségi szerkezeti terven történő ábrázolása, másrészt öt naperőmű létesítésével kapcsolatos beruházás területrendezési feltételeinek megteremtése. Ezen felül a megyei önkormányzat módosítja a nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület lehatárolási szempontjait és szabályozását is. Technikai pontosításként az időközben megépült M85 gyorsforgalmi útszakasz meglévő elemként kerül ábrázolásra, Pér és Pannonhalma önkormányzatainak kérésére kismértékben a fő- és mellékúthálózat is módosul.
Mivel a hatályos megyei területrendezési tervet alig több, mint egy éve fogadták el – és az elfogadást megelőzően a megyei terv teljeskörű felülvizsgálata megtörtént – így a jelen dokumentum kizárólag a módosítással érintett területrendezési tervi elemek változásainak hátterét mutatja be.
Települési önkormányzatok azzal a kéréssel fordultak a megyei önkormányzathoz, hogy a területüket érintő tervezett naperőművek megvalósításához biztosítsák a területrendezési feltételeket, ugyanis a hatályos területrendezési terv nem teszi lehetővé e fejlesztések megvalósítását.
A naperőművekhez kapcsolódó változtatások mellett az EuroVelo 6 kerékpárút esetében egy alternatív – a Duna árvízvédelmi töltésén haladó – nyomvonal megyei területrendezési terven történő szerepeltetésének lehetősége is felmerült, amelynek vizsgálatát az Innovációs és Technológiai Minisztérium is javasolta, valamint több kerékpáros szervezet és az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztos is támogatta.
A fentiek alapján Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata az Mtrt. módosítását határozta el. A módosítások az érintett naperőművek területrendezési feltételeinek biztosításához és az EuroVelo 6 kerékpárút új változatának tervi ábrázolásához kapcsolódnak.
Technikai pontosításként az időközben megépült M85 gyorsforgalmi útszakasz meglévő elemként kerül ábrázolásra. Ennek következtében – kismértékben – de módosul a kapcsolódó úthálózat is.
Az egyeztetés során érkezett javaslatok, a naperőművekkel kapcsolatos változások, valamint a Trtv. 2022. március 1-jén történt módosítása alapján a nap- és szélerőmű kijelölésének korlátozásával érintett terület övezetének fogalommeghatározása, lehatárolása és szabályozása is módosul. Továbbá Pér önkormányzatának kérésére Pér településen a közúthálózat kisebb korrekciójára is sor kerül. A módosítás a 813-as és 81-es számú főutakat érinti. Pannonhalma önkormányzatának javaslatára törlésre kerül a Pannonhalma-Győrság tervezett mellékút.
Az előbbiekben ismertetett célok érdekében az alábbi térségi szerkezeti tervi elemek változnak:
nem az előbbiekben ismertetett célokat szolgálja, de a gyorsforgalmi utak ábrázolása is változik, mivel az M85 gyorsforgalmi út Csorna-Sopron szakasza időközben megépült (így az a meglévő elemek közé kerül). Kismértékben változik a kapcsolódó úthálózat is.
az országos és térségi kerékpárútvonal-hálózat egyes elemei (Euro Velo alternatív nyomvonalához kapcsolódóan),
a fő- és mellékúthálózat (Pér, Pannonhalma és Győrság),
az 5-50 MW névleges teljesítőképességű erőművek köre,
a térségi területfelhasználási kategóriák közül Fertőd és Petőháza területén hibajavításra kerül sor. A hibásan jelölt és a településrendezési eszközökben sem szereplő vízgazdálkodási terület szűnik meg és sorolódik át a Trtv. definícióknak megfelelően.
A térségi övezetek közül a tájképvédelmi terület övezete, illetve a nap- és szélerőmű létesítésének korlátozásával érintett terület övezete módosul.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a MTrt módosítása során szükséges, a jogszabályok által előírt egyeztetési eljárásokat lefolytatta, azok során a módosításokkal kapcsolatban ellenvélemény, kifogás nem érkezett.