Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 07

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 1/2023. (III. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.07.
a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (költségvetési tv.) elfogadását követően megismerhetővé váltak az önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott adatok.
A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi részletes indoklással terjesztem a Közgyűlés elé.
I.
A költségvetés összeállításának általános keretei
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének összeállításánál meghatározó tényezőként szerepelnek a Magyarország 2023. évi központi költségvetését szabályozó 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési tv.), az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és ez utóbbi törvény végrehajtását elrendelő 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) önkormányzati gazdálkodást érintő rendelkezései, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) előírásai.
A tervezet készítésénél – a fentieken túl – figyelembe vettük a közgyűlés korábbi döntéseiből és a hatályos jogszabályokból eredő egyéb kötelezettségeket is.
A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg, amely tartalmazza a bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási előirányzatok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. A rendeletben be kell mutatni a költségvetési előirányzat összegét működési és felhalmozási cél szerinti megosztásban. Az Ávr. előírásai szerint elkülönítetten is szerepeltetni kell a költségvetésben a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az ilyen projekthez történő hozzájárulásait, továbbá az általános és céltartalékot.
A költségvetési rendeletben elkülönülnek egymástól az önkormányzat, valamint önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai.
A rendeletnek tartalmazni kell a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket és a költségvetéssel kapcsolatos felhatalmazásra vonatkozó értékhatárokat.
A vármegyei önkormányzatok forrásszabályozása
A vármegyei önkormányzatok forrásszabályozása tekintetében nem történt változás az előző évekhez képest. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása - a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A költségvetési törvényben meghatározottak szerint a vármegyei önkormányzatok működésének támogatására önkormányzatonként meghatározott konkrét támogatási összeg szolgál, amelynek összege az idei évben nem változott.
A költségvetési törvény 3. sz. mellékletének II. 7. pontjában a „Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása” jogcímen összesen 5.488,1 millió Ft került meghatározásra megyénként külön-külön rögzítve. A támogatásból a Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata részesedése 295,6 millió Ft.
Az önkormányzat feladatellátásának elsődleges forrása a központi állami támogatás, saját bevételi források korlátozottan állnak rendelkezésre. Az európai uniós pályázatokban való részvétel jelentős bevételi forrás igénybevételi lehetőséget biztosít.
A központi költségvetésből származó források – kiegészülve az előző évi maradvány összegével és minimális saját bevétellel – nyújtanak fedezetet mind az önkormányzat, mind pedig az önkormányzati hivatal kötelező feladatellátása során felmerülő kiadásokra.
Az Mötv 111. §-a (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. A vármegyei önkormányzatok számláját 2012. évtől kezdődően (az Áht. rendelkezése szerint) kizárólag a Magyar Államkincstár vezetheti. A kincstár tevékenysége csak számlavezetésre korlátozódik, hitelezési tevékenységet nem végez; így a Gst. 10. §-a alapján megengedett, a naptári éven belül lejáró futamidejű – bevételek és kiadások ütem különbségének ellensúlyozását szolgáló – likvid hitel igénybevételére sincs mód; az elmúlt évek költségvetési gazdálkodása során erre vonatkozó igény fel sem merült.
A kincstár az általa nyújtott szolgáltatásokért jutalékot, díjat számol fel, a pénzforgalmi számlák egyenlegére azonban kamatot nem fizet.
Feladatok alakulása
a.) A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és TOP Plusz keretében a vármegye érintett települései támogatási kérelmeket nyújtottak be.
A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Európai Uniós fejlesztési források felhasználási lehetősége a megvalósítási szakasz végére érkezeik mind a TOP, mind az ágazati, mind a határon átnyúló programok tekintetében. Újként beérkeztek a TOP Plusz pályázatok is, melyek a 2021-2027-es időszakra vonatkozik.
Jelenleg a folyamatban lévő projektek száma 206.
Jelenleg a TOP pályázatok közül a megyei önkormányzat saját pályázata, a megyei foglalkoztatási paktum megvalósítása befejeződött, a személyi juttatások elszámolása még folyamatban van.
A Paktum Plusz pályázat elkezdődött. 2023-ban a projektiroda tagjai személyi juttatásának elszámolása történik, továbbá lefolytatásra került a Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia kivitelezőjének beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás.
Konzorciumi tagként részt vettünk az „Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal” című TOP-1.2.1-15-MG1-2016-00015 Dunaszegi Önkormányzat által vezetett projektben. A támogatási szerződés 2017. évben aláírásra került, 2018-ban a projekt előkészítése megtörtént, a megvalósítás nagy része 2019-ben és 2020-ban realizálódott, a projekt lezárult.
A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Gy-M-S megyében című TOP-1.5.1-20-2020-00017 számú pályázat 2020 decemberében indult. 2021-ben elkészültek az alábbi dokumentumok: ITP, Terület és környezeti hatásvizsgálat, megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv. 2022-ben megtörtént az Integrált Településfejlesztési stratégia módosítására vonatkozó közbeszerzés, melynek eredményeképpen a projektből 5 település részére készíttettük el az ITS-t. Emellett lefolytattuk a Mélyépítési tervezési feladatok GYMS megyében tárgyú közbeszerzést, melynek során szerződést kötöttünk egyrészt a Mosonmagyaróvár-Dunakiliti közötti kerékpárút tervezésre, másrészt 9 település belterületi csapadékvíz elvezetésének tervezési feladataira. Ezeknek a kivitelezése folyamatban van.
A Gy-M-S Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-16-GM2-2020-00002 számú pályázat 2020-ban indult. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2022-ben lezárult, mely alapján szerződést kötöttünk a Városház tér 3. szám alatti épület energetikai korszerűsítésére, ezen belül a nyílászárók cseréjére, továbbá a Töltésszer utca 20. szám alatti ingatlan energetikai fejlesztésére. A kivitelezés 2023. nyarán zárul.
b.) A megyei önkormányzat részt vett az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 - ATHU126 - border(hi)stories projektben. A projekt 2020-ban indult, és 2022.12.31-el zárult, az elszámolás benyújtásra került. A Projekt eredményeként elkészült a történelmi emlékhelyek/helytörténeti események digitális leltára, amelyben minden dokumentum, a teljes szakirodalom és képanyag nyilvánosan elérhető és letölthető. Elkészült egy közös, osztrák-magyar, közel 60 emlékhelyet tartalmazó interaktív térkép alapvető információkkal, valamint továbblinkelési lehetőségekkel a digitális leltárhoz. Közös osztrák-magyar vándorkiállítás került kialakításra, amely a határtérség különböző helyszínein kerül bemutatásra, a történettudomány közreműködő szakértőinek részvételével megvalósuló dialógus-rendezvényekkel egybekötve. Az osztrák és magyar pedagógusoknak és diákoknak történő tudásátadás a - digitális leltár és interaktív térkép történelmi dokumentumaira és szakmai anyagaira alapozó - oktatási segédanyag összeállításán és közös iskolai projektek, iskolai rendezvények, múzeumpedagógiai foglalkozások megvalósításán keresztül történik.
A megyei önkormányzati hivatal részvételével zajlik „Öttevény - Abda kerékpárút fejlesztése” című TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00002 azonosítószámú pályázat, melynek során a turisztikai szakértő, műszaki ellenőr és a közbeszerzési eljárás során a független akkreditált közbeszerzési szakértő biztosítása a megyei önkormányzati hivatal feladata. A projekt még folyamatban van.
Szintén a megyei önkormányzati hivatal vesz részt az „Ebergényi-kastély helyreállítása és turisztikai fejlesztése Egyházasfalun” című TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00001 azonosítószámú pályázatban, melynek során a hivatal biztosította a közbeszerzési eljárás során a független akkreditált közbeszerzési szakértőt. A projekt még folyamatban van.
1. Győr-Moson-Sopron megye számos értékkel, népművészeti és kulturális hagyománnyal, épített örökséggel, gasztronómiai nevezetességgel, gyógyvíz- és fürdőkultúrával rendelkezik, amelyek megőrzése feltétlenül indokolt és szükséges. Ezért döntött úgy a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés, hogy létrehozza 2013-ban a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktárat, illetve a megyei értéktár létesítésével kapcsolatos feladatok ellátására a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottságot. A Megyei Értéktár Bizottság által szervezett szakmai fórumok, találkozók kiváló alkalmat teremtettek a bizottság munkájának megismertetésére, népszerűsítésére, a helyi értékek felismerésének fontosságára, a helyi értéktárak megalapításának szükségességére, valamint Tájegységi Értéktár létrehozásában is közreműködtünk. Az Agrárminisztérium által kiírt „A Nemzeti Értékek és Hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása című pályázaton 2022-ben 6 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat, a pályázat elszámolása 2023-ban történik.
1. Az Európai Bizottság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által közösen működtetett Europe Direct iroda lehetőséget nyújt az EU-val kapcsolatos információ átadására, tájékoztat önkormányzatokat, gazdasági szereplőket az azokat érintő uniós szabályozási változásokról, új pályázati lehetőségekről, támogatási formákról. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is működtetjük a megyei Europe Direct Tájékoztatási Központot, a támogatás összege több mint 11,5 millió Forint, melyhez az Önkormányzat részéről önerőt is kell biztosítani.
1. Az önkormányzat 2022-ben nyerte el a „Megyei roma nemzetiségi koordinátor” c. pályázatot, 3.684.000 Ft összegben. Ennek keretében 2023.06.30-ig 1 személy foglalkoztatása történik roma koordinátorként.
1. Önkormányzatunk vagyoni köre a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. számú törvényben foglaltak végrehajtását követően az elhelyezését szolgáló (Győr, Városház tér 3. szám alatti) ingatlannak a tényleges használatnak megfelelő tulajdoni hányadára (78%), valamint a gépkocsik elhelyezésére szolgáló garázs és parkoló tulajdonjogára korlátozódott, a működtetés és fenntartás folyamatos kiadásait a költségvetés tartalmazza.
A Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 44/2021. (II.5.) Kormányrendelet 2. melléklete alapján az önkormányzat tulajdonába került a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén elhelyezkedő belterület 2835/3 2825, 2826/5, 2826/6, 2826/19, 2828, 2832, 2839/4, valamint külterület 0187/5, 0193/2 hrsz-ú ingatlan. Ezek közül 2021-ben a területet átszelő út tervezett építése miatt kisajátításra került a 2835/3 hrsz-ú és a 2826/5 hrsz-ú ingatlan egy része, valamint a 2839/4 hrsz-ú ingatlan. Emellett a külterületi ingatlanok belterületi ingatlanná történő átminősítése megtörtént.
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában az alábbi ingatlanok állnak: 2835/8, 2825/2, 2826/6, 2826/19, 2828, 2832, 2826/32, 5901/4, 6027 hrsz.
A vagyongazdálkodás jogi szabályozását a nemzeti vagyonról szóló módosított 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) és a Győr- Moson- Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 13/2021. (XII. 11.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
f.) A kötelező feladatellátás körében biztosítjuk a megyei önkormányzat közgyűlésének, bizottságainak működését, a hivatali feladatokhoz igazodó működőképességét és hatékonyságát.
Biztosítani kell továbbá a három területi nemzetiségi önkormányzat (horvát-, német-, roma önkormányzat) részére az önkormányzati működés személyi, tárgyi feltételeit, gondoskodni kell a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.
g.) A kötelező feladatok mellett ugyanakkor a jövőben is fontosnak tekintjük a hagyományosan a vármegyei önkormányzathoz kötődő, több éves múltra visszatekintő programjaink fenntartását, kapcsolataink ápolását.
Önként vállalt feladataink elsősorban a civil szférához köthetők. Arra törekszünk, ha korlátozott mértékben is, de segíteni tudjuk működésüket, tevékenységüket a jövőben is.
Az önként vállalt feladatok akkor finanszírozhatók, ha saját forrásaink azt lehetővé teszik, központi támogatás erre a célra nem használható fel.
Önként vállalt feladataink körét a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
Az Áht. módosított rendelkezései szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező és önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is.
Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet alapján a megyei önkormányzat feladata 2021.01.01.-től a falu- és tanyagondnoki képzés ellátása.
II.
A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatait meghatározó feltételek rendszere
B E V É T E L E K
Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek fő összege a hivatalnak nyújtott intézményfinanszírozásból származó halmozódás levonását követően 2.170.168.875 Ft (1. számú melléklet).
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata (önkormányzat) bevételeit címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet részletezi, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal (hivatal) bevételeinek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. (Az elemi költségvetés elkészítésével összhangban a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzat tételei forintban szerepelnek)
Működési célú bevételek
A tárgyévi működési bevételek tervezett összege 415.544.424 Ft, amelynek részaránya a bevételi fő összegen belül 19,15 %.
1. Önkormányzatok működési támogatásai
Az önkormányzat részére a központi költségvetés 2023. évben 295.600.000 Ft működési támogatást biztosít. Az előirányzat az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó működési kiadások fedezetét szolgálja.
A támogatás az Ávr. 4. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint 13 részletben kerül utalásra az önkormányzat részére. Az év első munkanapján a tárgyévi előirányzat 4,0 %-a (előlegként), majd havonta 8,0 % folyósítása történik a nettó finanszírozás keretében.
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
A TOP projektek Pm díjakra utalt támogatásokat, és a hivatalnál a TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00001 " Ebergényi-kastély helyreállítása és turisztikai fejlesztése Egyházasfalun”, valamint a TOP-1.2.1-16-GM1-2019-00002 Öttevény-Abda kerékpárút fejlesztése című pályázatokra elnyert dologi kiadásokat tartalmazza.
1. Működési célú átvett pénzeszköz
Az év folyamán az Europe Direct iroda működését szolgáló 30.400. euro (jelenleg átszámítva: 11.726.000 Forint) összeget fogják leutalni az önkormányzatnak. A Border(hi)stories pályázatra 9.714.572 Ft összegű támogatás került tervezésre. A TOP-3.2.1-16-GM2-2020-00002 Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektre a támogatás 2021-ben és 2022-ben leutalásra került összesen 1.009.387.909 Ft összegben.
1. Működési bevételek
Működési bevételként a tervezett előirányzat 14.506.129 Ft, amely az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan (Győr, Városház tér 3.) hasznosítását és egyéb szolgáltatás bevételét, valamint a továbbszámlázott üzemeltetési kiadások visszatérítését számszerűsíti.
Felhalmozási bevételek
1. Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök és egyéb felhalmozási bevételek
Az önkormányzat 2023. évben nem tervezett ilyen bevételt.
Finanszírozási bevételek
1. Előző évi maradvány igénybevétele
A beszámolási időszakban folytatott takarékos gazdálkodásnak és a megvalósítás alatt lévő projektek előlegének (100%) lekérése, valamint a TOP projektek PM díjainak előlege eredményeként költségvetési maradvánnyal zártuk a 2022. évet. A maradvány végleges összegének megállapítása és jóváhagyása a zárszámadás elfogadásakor válik véglegessé, a beszámoló adatainak ismeretében.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 1.742.800451 Ft összegben tervezzük a költségvetésünkben, amelyből a 2023. évi támogatás terhére leutalt előleg 11.824.000 Ft. A számvitelre vonatkozó jogszabályok alapján ezt az összeget, maradványt növelő tételként kell elszámolni a beszámolási időszakban, a következő évben pedig (a maradvány terhére) visszafizetési kötelezettségként; így ezzel az összeggel ténylegesen nem emelkedik az igénybe vehető költségvetési maradvány.
A fennmaradó - ténylegesen felhasználható – maradványból szükséges biztosítani az előző évi – áthúzódó – kötelezettségvállalásokat.
A költségvetési maradványból:
működési célra: 875.507.080 Ft
a tervezett felhasználás összege.
K I A D Á S O K
Az önkormányzat összevont mérleg szerinti kiadásainak fő összege, a bevételekkel megegyezően – a hivatalnak nyújtott intézményfinanszírozásból származó halmozódás levonását követően 2.170.168.875 Ft, az 1. sz. mellékletben részletezettek szerint.
Az önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, a hivatal kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
Működési kiadások
1. Személyi juttatások
A személyi juttatások körében – az önkormányzat költségvetésében – került megtervezésre a tisztségviselők illetménye és költségtérítése. Az önkormányzat hatékony gazdálkodása következtében 2023-ban nagyobb mértékű bérfejlesztésre nyílik lehetőség. A megyei önkormányzat nagyszámú projektben vesz részt, a befolyt projektmenedzseri díjak miatt az önkormányzat többet tud fordítani működési kiadásokra, beruházásokra és eszközök beszerzésére.
A közszolgálati tisztviselők személyi juttatásait a hivatal költségvetése tartalmazza. A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározottak szerint 38.650 Ft, amely évek óta változatlan.
Az illetmények a személyi juttatások között a jogszabály szerinti kötelező besorolási alapszint helyett személyi illetményként kerültek megállapításra.
A cafetéria juttatásként bruttó 300.000 Ft/fő/év összeggel számoltunk.
A projektek kiadásai személyi és dologi jellegű kiadásokat tartalmaznak, melyeket a 4 számú melléklet részletez.
A személyi juttatások előirányzatai között terveztük a reprezentációval összefüggő kiadásokat is, melyek mind az önkormányzati feladatellátás, mind az uniós projektek kiadásai között megtalálhatók.
Terveztünk előirányzatot az alapított nagydíjak és a Szolgálatáért díjak kiadásaira is.
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, 13 %. A személyi juttatások összegének alapulvételével számoltuk ki az előirányzatot.
Itt kerültek megtervezésre továbbá a munkáltató által fizetendő adók és hozzájárulások is.
1. Dologi kiadások
A dologi kiadások tervezésének alapja a meglévő szerződések, megállapodások szerinti kötelezettségek, továbbá az előző évi tapasztalati adatok. Az önkormányzat dologi kiadásai között a közgyűlés működéséhez és a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb kiadásokat, valamint a működés egyéb feltételeit biztosító kiadásokat (üzemeltetési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási) és egyéb dologi kiadásokat irányoztunk elő az előző évi tényadatok, valamint a megtakarítási lehetőségek figyelembevételével.
Az önkormányzati hivatal költségvetésében a hivatal kezelésében lévő épület fenntartási kiadásait, és a szakmai szolgáltatások előirányzatait terveztük. A dologi kiadások tervszáma tartalmazza továbbá a projektekhez kapcsolódó kiadásokat is.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre
Az előirányzat a MÖOSZ tagdíj tervezett összegét (1 000 E Ft) tartalmazza, valamint a költségvetési szerveknek nyújtott egyéb támogatás forrását szolgálja.
1. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások
Az egyéb működési célú támogatások pénzeszköz átadás előirányzata a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesületnek juttatandó, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás részére fizetendő tagdíj kötelezettségét számszerűsíti, továbbá a civil szervezeteknek nyújtható támogatást.
Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
Az önkormányzat 2023. évben beruházásra 49.888.888 Ft-t tervez.
1. Felújítás
Az energetikai projekt keretében felújításra terveztünk 817.404.483 Ft-ot.
Tartalékok
A gazdálkodás biztonságosabbá tételére, az előre nem látható, tárgyév során jelentkező, nem tervezett, halaszthatatlan kiadások finanszírozására, az elmaradó bevételek pótlására 20 millió Ft céltartalékot képeztünk. Az általános tartalékot az 1. melléklet 3.1. pontja tartalmazza.
Finanszírozási kiadások
Az önkormányzat költségvetése a finanszírozási kiadást 194.260.602 Ft összegben tartalmazza, amely a hivatal részére biztosít irányítószervi támogatást.
(A hivatal költségvetésében ugyanez az összeg finanszírozási bevételként jelenik meg.)
A finanszírozási kiadások között kerül elszámolásra az előző év végén átutalt finanszírozási előleg (11.824 E Ft) visszafizetése is.
Közvetett támogatások
Az Áht. rendelkezése értelmében a költségvetés előterjesztésekor a közgyűlés részére szöveges indoklással együtt tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat (pl: kedvezmény, mentesség, kölcsön elengedése).
Az önkormányzat 2023. évben sem nyújt ilyen kedvezményeket.
Többéves kötelezettségek
Az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja írja elő, hogy a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is. A 2023. évi költségvetési javaslatban többéves kötelezettségvállalást jelentenek a TOP projektek PM díjai.
Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata (Áht. előírása szerinti) előirányzat-felhasználási ütemterve (5. sz. melléklet)
Az előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat bevételei és kiadásai tervezett teljesülésének havi bontását szemlélteti a következő tényezők figyelembevételével:
A központi költségvetésből származó támogatást a jogszabályi előírások alapján várható teljesülési időpontok szerint vettük figyelembe. (Az Ávr. 4. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint 13 részletben érkezik a számlánkra.)
A működési célú átvett pénzeszközök pénzügyi ütemezését a várható projekt finanszírozásával összhangban terveztük.
A saját bevételek teljesülését az előző évek tapasztalatának megfelelően, illetve az érvényes (és hatályos) szerződések alapján számítottuk ki.
A kiadásokat a havonta rendszeresen felmerülő kiadások (a projektek kiadásaival is számolva), valamint a bevételek megvalósulásának figyelembevételével terveztük.
Az előirányzat felhasználási ütemterv teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése lehetőséget ad a gazdálkodás és a likviditás elemzésére, az ütemezett gazdálkodás megvalósítására.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő hivatalvezető előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításait a „Függelék” tartalmazza.