Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2022. 06. 02

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az intézményi térítési díjakról

2022.06.02.

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa a szolgáltatást nyújtó önkormányzati intézményekben a térítési és étkezési díjfizetési kötelezettséget, meghatározza azok mértékét.

2. § A rendelet hatálya az intézmények ellátási területére terjed ki, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt szolgáltatást nyújtó önkormányzati intézményekre és a szolgáltatást igénybe vevőkre.

3. § (1) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a köznevelési intézményekben és a bölcsődében folyó étkeztetést vásárolt élelmezés útján látja el.

(3) A bölcsődében a gondozás és az időszakos gyermekfelügyelet térítésmentes.

4. §1

5. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.