Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 12. 17

Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (VII. 6.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2021.12.17.

Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a 8. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § (1) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki, akik Győrújfalu község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsítanak.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alkalmazandók.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(6) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

(8) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője – a jogsértő személyétől függően – természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Győrújfalu Községi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

2. § (1) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.

(2) Az igazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

Kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó szabályok

3. § (1) A falusias, kertvárosias lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben lévő ingatlanon a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen gépi meghajtású (benzines fűkasza, elektromos/benzines fűnyíró) fűnyírás, sövénynyírás, lombszívás, motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetés, körfűrészelés, flex használat, gépi permetezés, szivattyúzás

a) munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között végezhető,

b) szombaton 8.00 és 18.00 óra között végezhető,

c) vasárnap 10.00 és 12.00 óra között végezhető.

(2) TILOS az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek végzésén túl, a zajhatással járó manuális (nem gépi) tevékenységek végzése (kalapálás, kézi fűrészelés, kézi permetezés, egyéb zajkibocsátással járó kézi erővel végzett tevékenységek) az alábbi munkaszüneti napokon:

a) Magyarország nemzeti ünnepein:

aa) március 15.

aa) augusztus 20. (Állami ünnep)

aa) október 23.

b) egyházi ünnepnapokon:

ba) Húsvét vasárnap és hétfő,

ba) Pünkösd vasárnap és hétfő,

ba) november 1. (Mindenszentek)

ba) december 24. (Szenteste)

ba) december 25-26. (Karácsony)

c) egyéb munkaszüneti napokon:

ca) január 1. (Újév)

ca) május 1. (Munka ünnepe)

(3) Köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében az önkormányzat dolgozói, vagy parkfenntartó gazdálkodó szervezet által kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen gépi meghajtású fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor, egyéb gépi berendezés működtetése

a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető,

b) szombaton 8.00 és 12.00 óra között végezhető,

c) vasárnap és munkaszüneti nap nem végezhető.

(4) A (3) bekezdésben foglalt időszakok alól kivételt közvetlen életveszély, anyagi károkozás veszélye, hőségriadó, egyéb indokolt esetekben a polgármester eseti jelleggel engedélyezhet.

Köztisztasággal és települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos rendelkezések

4. § Aki a köztisztasággal és a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggésben az alábbi magatartási szabályokat megszegi, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el:

a) az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg;

b)1

c)2

d)3

e)4

f)5

Házszámozás rendje

5. §6

Közterület használat

6. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki közterületet közútkezelői engedély nélkül átalakít, illetve aki közterületet rendeltetésétől eltérően vagy közterület-használati megállapodás nélkül vagy a megállapodásban foglalt feltételektől eltérő módon használ.

A közterületek rendje

7. §7

Köztemetők és a temetkezés rendje

8. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a temető területére engedély nélkül – a halott- és szemétszállító járművek kivételével – behajt;

b) a temető területére – vakvezető, segítő, szolgálati és jelzőkutya kivételével – állatot visz be vagy vezet be;

c) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget;

d) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül 1 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki;

e) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet helyez el az üzemeltető felszólítása ellenére s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza;

f) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartásáról, helyreállításáról a felhívás ellenére sem intézkedik.

Kereskedelem és szolgáltatás

9. §8

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően elkövetett közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016. (VI. 02.) önkormányzati rendelete.

1

A 4. § b) pontját a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § c) pontját a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § d) pontját a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § e) pontját a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § f) pontját a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. §-t a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 7. §-t a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 9. §-t a Győrújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.