Győrújfalu község Polgármesterének 2/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2021. 02. 20

Győrújfalu Község Polgármesterének

2/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről


Győrújfalu Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 1. §-ában és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:


  1. § E rendelet alkalmazásában:

1. avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő falomb, fűkaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a továbbiakban: kerti hulladék);

            2. hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása;

3. tároló edény: kukatartály, konténer, egyéb tartály, papír vagy műanyag zsák;

4. ipari eredetű hulladék: műanyag, gumi, fáradt olaj, egyéb veszélyes hulladék;

5. tűzoltási eszközök: oltóvíz, homok.


2.    §     E rendelet területi hatálya Győrújfalu község belterületére terjed ki.

3.    §     (1)  Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell.

 

(2)  Amennyiben a kerti hulladékot komposztálással a helyszínen hasznosítani nem lehet, úgy a kerti hulladékot tároló edényben kell gyűjteni és háztartási hulladékként kell kezelni.


4.    §     (1)   Nyílt téren csak növényi eredetű hulladékot szabad égetni. Az égetendő kerti hulladék nemtartalmazhat 

                     más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

 

(2)    A kerti hulladék égetése csak szeptember, október, november, december, január, február, március, április és május hónapokban, kedden és csütörtökön 13 és 18 óra között, szombaton 15 és 18 óra közötti időszakban történhet, azzal a kitétellel, hogy az égetés a meghatározott napokon maximálisan három óra hosszat tarthat.

            Ünnepnapokon tilos az égetés!


5.    §     (1)  Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, nagykorú cselekvőképes                                           

                  személy folyamatos felügyelete, a személy és vagyonbiztonság fokozott  betartása és a lakókörnyezet                    lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

 

            (2)  Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (a továbbiakban: tulajdonos) az égetés során köteles        

                  gondoskodni a szükséges tűzoltási eszközökről.

 

            (3)  A kerti hulladék égetése úgy történhet, hogy a környezetre káros hatással ne legyen, tűz- és   

                  robbanásveszélyt ne jelentsen.

 

            (4)  Amennyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki,  az égetést azonnal 

                   be kell fejezni. Ilyen hatás a füst, bűz, pernye, nagy hőtermelés.

 

            (5)  A füstképződés csökkentése érdekében az avart, a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani  

                  kell,  és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet.

 


6.    §     (1)  Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladékot égetni tilos. A tüzelést végző túlzott füst- 

            illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani és a levegőszennyezést megszüntetni.

 

            (2)  A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a

             szomszédokat tájékoztatni köteles tájékoztatni az égetés várható időpontjáról.

 

            (3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a 4.§ (2) bekezdésében engedélyezett  időszakon kívül, valamint

                  párás, ködös, esős időben, erős szél esetén. Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz 

                 elhamvadt.7.    §     (1)  Közterületen kerti hulladék égetése tilos, kivéve a falugondnok részéről történő feladatellátást.

                   A falugondnok részére egyedi engedélyt a polgármester és a jegyző adhat.


            (2)       Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.

 8.    §     A tartós szárazság miatt elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet  nem ad felmentést.


9.    §     E rendeletben foglalt szabályok be nem tartása esetén a szabálytalanság elkövetőjével szemben 

             a tűzvédelmi hatóság jár el a hatályos jogszabályok alapján.
10.§     (1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

           (2)  E rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló a 21/2021.(I.29.) Korm. rendelet szerinti 

                  veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti.


Győrújfalu, 2021. február 19.    Nagy Imre Attila                                                                                   Ottlakán Roland Olivér

        polgármester                                                                                              jegyzőZáradék
A rendelet kihirdetve:
Győrújfalu, 2021. február 19., 12 óra

           


                                     Ottlakán Roland Olivér

                                   jegyző