Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Bezenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § Bezenye Község Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) építményadó

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) iparűzési adó

I. Fejezet

ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adó alapja

2. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

3. § Az építményadó évi mértéke:

a) Nem üzleti, kereskedelmi célból fenntartott magánszemély tulajdonában álló építmény esetén: 400,-Ft/m2.

b) Üzleti, kereskedelmi célból fenntartott építmény esetén: 1600,-Ft/m2.

Adómentesség

4. § A Htv. 13. § -ban meghatározott mentességen túl, mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

II. Fejezet

TELEKADÓ

Az adó alapja

5. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6. § (1) A telekadó évi mértéke 2001 m2 és az a feletti telek esetén 35,- Ft/m2.

(2) A telekadó évi mértéke 2000 m2 és az az alatti telek esetében 20,- Ft/m2.

(3) A telekadó évi mértéke 2000 m2 és az az alatti telek esetében 10,- Ft/m2 abban az esetben, ha a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ában meghatározott telek, nem felel meg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 30. pontjában meghatározott építési telek fogalmának.

III. Fejezet

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Adó mértéke

7. § (1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 31.000,- Ft/év.

(2) Az adó évi mértéke magánszemély adóalanyok esetében adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 16.000,- Ft/év, ha az ingatlant életvitelszerűen a tulajdonosa lakja.

Adómentesség

8. § Mentes az adó alól:

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény),

b) beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek)

IV. Fejezet

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

9. § A helyi iparűzési adó mértéke 2%.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § E rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

11. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló Bezenye község képviselő testületének 4/2016 (IV.15..) önkormányzati rendelete.