Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16- 2022. 09. 17

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.16.

Jánossomorja Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazása alapján - a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat állásfoglalása alapján - az alábbiakat rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII. 18.) rendelet III. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. Fejezet

1. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések köre”

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII. 18.) rendelet III. Fejezete a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Az önkormányzat bejelentés alapján vagy hivatalból végzi Jánossomorja közigazgatási területén található közterületeken az elhagyott hulladék felderítését.

(2) Az elhagyott hulladék (1) bekezdésben foglalt felderítése a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet költségvetési szerve (továbbiakban: költségvetési szerv) útján történik, melyben közreműködhet a helyi polgárőrség, a Zöld Jánossomorja helyi akciócsoport, illetve a rendőrség.

(3) A felderítés során meghatározzák a hulladék pontos helyét, mennyiségét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges, a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát. A polgármester a felderítés során meghatározott adatok megküldésével együtt közérdekű bejelentést tesz, illetve eljárást kezdeményez a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

(4) Az elhagyott hulladékot a költségvetési szerv illetékes szervezeti egysége összegyűjti, majd külön a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező közszolgáltató részére átadja, elszállíttatja, gondoskodik a hulladék kezeléséről. Az elhagyott hulladék átadásának, elszállításának és kezelésének fedezetét a Képviselő-testülete mindenkori költségvetésében biztosítja.

(5) A felderítést végző költségvetési szerv a település közigazgatási területén belül található közterületeken elhagyott hulladék felelésének helyszíneiről nyilvántartást vezet és az elhagyott hulladék elhelyezéssel érintett helyszíneket a költségvetési szerv rendszeresen ellenőrzi. ”

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII. 18.) rendelet 10. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ingatlanhasználó a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: NHKV Zrt.) részére, melyet az NHKV Zrt. számlázási időszakonként utólag számláz. A közszolgáltatás díja negyedévi rendszerességgel fizetendő.

(2) Az NHKV Zrt. számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja.

(3) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó az NHKV Zrt-nél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az NHKV Zrt. válaszát megküldi.

(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait az NHKV Zrt. visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(5) Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál nem vehető figyelembe.”

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII. 18.) rendelet 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Közszolgáltató és az NHKV Zrt. köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag koordináló szervezeti és Közszolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között az önkormányzat köteles átadni a Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat. A közszolgáltató és a koordináló szerv az adatokat más célra nem használhatja fel a megjelölt célon túl, nem adhatja tovább harmadik személy részére, és köteles gondoskodni arról, hogy az adatokhoz(elektronikus úton sem) illetéktelen ne férjen hozzá.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.