Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2012. 05. 16

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról

2012.05.16.

1. § (1) Fertőrákos Önkormányzata a település érdekében végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésére és megbecsülésére a „FERTŐRÁKOS DÍSZPOLGÁRA” címet alapítja.

(2) A "FERTŐRÁKOS DÍSZPOLGÁRA” cím azoknak a személyeknek adományozható, akik:

a.) társadalmi, kulturális, tudományos, vagy művészeti területen a település és lakossága érdekében hosszabb időn keresztül kimagaslóan, eredményesen tevékenykednek
b.) kiemelkedő és maradandó munkásságukkal közvetlen járulnak hozzá Fertőrákos fejlődéséhez, tekintélyének növeléséhez;
c.) életművükkel hazánk és más népek társadalmi, kulturális, tudományos vagy művészeti érdekeit szolgálták és tevékenységük révén kapcsolatba kerültek Fertőrákossal 0

2. § (1) A díszpolgári cím adományozását bármely Fertőrákoson választójoggal rendelkező állampolgár, társadalmi szervezet, vagy jogi személy kezdeményezheti a polgármesternél.

(2)1

3. § (1) A díszpolgári cím magyar, illetve külföldi állampolgárnak egyaránt adományozható.

(2) Évente 2 db díszpolgári cím adományozható.

4. §2 (1) A beérkezett javaslatok elbírálására Előkészítő Bizottságot kell létrehozni, melynek elnöke a polgármester, tagjai a polgármester által felkért önkormányzati képviselő, valamint a cím adományozását kezdeményező személy.

(2) Az Előkészítő Bizottság ülését a polgármester a cím adományozását kezdeményező javaslat beérkezését követő 30 napon belül köteles összehívni.

(3) Az Előkészítő Bizottság a cím adományozásáról szóló javaslatát írásban megküldi a Képviselő-testület részére, amelyhez mellékeli a cím adományozására javasolt személy önéletrajzát és fényképét.

5. § (1) A díszpolgári címet a képviselő-testület adományozza. Az adományozási határozat tartalmazza az adományozás indokait,

(2)3 Az adományozásról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

6. § (1) A díszpolgári okleveleknek tartalmazni kell:

- a kitüntetett nevét,
- az adományozó testületi határozat számát és keltét,
— a polgármester és a jegyző aláírását.
(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester ünnepélyes keretek között adja át.
(3) A Könyvtár részére át kell adni az adományozásról készült jegyzőkönyvi kivonatot, a díszpolgár életrajzát és fényképét.

7. § Fertőrákos díszpolgára a település megbecsülését élvezi,

Ennek jeléül:
- oklevelet kap;
- nevét és tevékenységét a névkönyv megőrzi;
- az önkormányzat által rendezett ünnepségekre megkülönböztetett figyelemmel meghívót kap;
- a Fertőrákost képviselő delegációkra meghívható

8. § (1) A díszpolgári cím a kitüntetésre méltatlanná váló személytől megvonható.

(2) A díszpolgári cím odaítéléséről és visszavonásáról szóló határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(3) Ezen rendelet 1992. május 1.-én lép hatályba.

1

Módosította az 11/2012 (V.15) számú önkormányzati rendelet

2

Módosította az 11/2012 (V.15) számú önkormányzati rendelet

3

Módosította az 11/2012 (V.15) számú önkormányzati rendelet