Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 07. 01- 2023. 06. 30

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról1

2016.07.01.

2Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-a valamint ezek végrehajtására kiadott kormány és miniszteri rendeletek alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják a község köztisztaságával összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, a települési hulladék elszállításának és elhelyezésének rendjét, továbbá meghatározza a települési szilárd hulladék kezelési díját.

A rendelet hatálya és tárgya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Fertőrákos község közigazgatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Fertőrákos község közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli társaságokra, intézményekre, gazdálkodó szervezetekre, egyéni vállalkozókra

(3) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 31. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodik.

(4) A rendelet tárgyi hatálya a települési hulladékra vonatkozó önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására és annak kötelező igénybevételére, valamint a hulladék kezelésére terjed ki.

II. Fejezet

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Települési szilárd hulladék:

aa) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt lakóhelyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

ab) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

b) Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett hulladékká vált folyadék, amely:

ba) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb közműpótló berendezéseinek ürítéséből, vagy

bb) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerből, vagy

bc) gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

c) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (továbbiakban közszolgáltatás): A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban T.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja tartalmazza.

d) Szabványos hulladékgyűjtő tartály: a közszolgáltató által géppel üríthető, az érvényes szabvány szerint gyártott: 60, 110, 120 és 240 literes kukatartály, valamint 1,1 m3-es konténerek.

e) Nem lakott épület: olyan lakóház, illetve többlakásos épületben lévő olyan lakás, melyet legalább egy hónapig nem laknak és ezt a szolgáltatónak előzetesen írásban bejelentik. Kivétel az olyan többlakásos lakóházban lévő lakás, ahol a díjfizetés szerződés alapján, együttesen történik.

f) Egyéb szilárd hulladék: háztartási hulladéknak nem minősülő, a lakás használata folytán feleslegessé, nagyobbrészt használhatatlanná vált tárgy, melynek hosszmérete a 3 m-t, területi mértéke a 9 m2-t és térmértéke a 2 m3-t nem haladja meg (lim-lom).

III. Fejezet

JOGOK És KÖTELEZETTSÉGEK

Az önkormányzat kötelezettsége

4. § (1) Fertőrákos Községi Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, ártalmatlanítására és hasznosítására önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatain belül közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) Fertőrákos közigazgatási területén a közszolgáltatást az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban közszolgáltató) látja el.

(3) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatokat a T. 32/A. § (2) bekezdése alapján a Koordináló szerv látja el.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató és a hulladék, ill. ingatlan tulajdonosa között a közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony a szolgáltatás biztosításával, ill. szerződéskötés alapján jön létre. A közszolgáltató a szerződés jogosultjával szemben a teljesítést csak jogszabályban, ill. a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti illetőleg korlátozhatja.

(2) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék elszállítását kötelezően heti egy alkalommal végzi.

(3) A tartályok megfelelő mennyiségben történő beszerzéséről és az ingatlanon történő elhelyezéséről a tulajdonos igénye esetén - a felmerülő költségek megtérítése ellenében - a közszolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben a tartályt a közszolgáltató bocsátja az igénybe vevő rendelkezésére, annak használatáért használati díjat kell fizetni. A használatra bocsátott tartály karbantartását, felújítását és szükség szerint kicserélését a közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. Ez a szolgáltatás díjmentes, ha a cserét a szabványosított tartály rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(4)

6. § (1) A közszolgáltató az ürítésre átvett tartályt köteles az átvétel helyére visszahelyezni.

(2) Az ürítés során közterületen keletkezett szennyezést a közszolgáltató köteles azonnal eltakarítani.

(3) Háztartási hulladék elszállítását végző jármű személyzete, csak az adott területen rendszeresített tartályban elhelyezett hulladékot köteles elszállítani.

(4) A nem rendszeresen keletkező többlet hulladékot a közszolgáltató csak a tőle vásárolható emblémás műanyag zsákban szállítja el.

(5)

(6) A közszolgáltató a T. 44. §-a alapján évente legalább 1 alkalommal gondoskodik a házhoz menő, ingyenes lomtalanítás megszervezéséről.

A közszolgáltatást igénybe vevő jogai és kötelezettségei

7. § (1) A helyi közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosa - amennyiben a használó, bérlő szerződést köt a közszolgáltatóval, a használó, bérlő az ingatlanon keletkező települési hulladék elszállításáról - a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon - a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. A szerződés egyes tartalmi elemeit az l. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Települési szilárd hulladékot tilos felhalmozni. Elszállításáról a közszolgáltató által megadott szállítási napon a gyűjtő járművel megközelíthető, ürítésre alkalmas közterületre kell kihelyezni. A kihelyezett gyűjtőtartály nem akadályozhatja a gyalogos- és gépjármű forgalmat és az elhelyezése nem járhat baleset, vagy károkozás előidézésének veszélyével.

(3) A közszolgáltatást igénybevevő a települési szilárd hulladék elszállítására a közszolgáltató által meghatározott térfogatú és darabszámú tartályt köteles használni. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítják, melynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére az erről szóló igazolást Fertőrákos Községi Önkormányzat Jegyzője állítja ki.

(4) Amennyiben a szabványos hulladékgyűjtő edény a közszolgáltatást igénybe vevő tulajdona, a rendeltetésszerű használat során a hulladékgyűjtő edényben keletkezett károkért a tulajdonos köteles helyt állni és azok tisztaságáról gondoskodni.

(5) A közszolgáltatást igénybe vevő kötelessége a kihelyezett tartályok fedettségét biztosítani, azok és környezetük rendszeres tisztításáról gondoskodni. Csak olyan műszaki állapotú tartályok használhatók, amelyekkel biztosítható a zavartalan, biztonságos, szóródás és pormentes hulladék ürítés a szállítójárműbe.

(6) Gyűjtőedény közterületen történő - szemétgyűjtés idején túli - elhelyezése csak közterület-használati engedéllyel lehetséges, amely engedély csak műszakilag indokolt esetben adható meg. A gyűjtőedény közterületen történő elhelyezése műszakilag indokolt: ha a gyűjtőedény érintett ingatlanon belüli elhelyezésének jogszabályokban előírt feltételei hiányoznak, illetve nem teremthetők meg.

(7) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles a kiürített edényt a szállítás napján az érintett ingatlanon belülre, illetve a közterület — használati engedélyben foglalt helyre visszahelyezni. Köteles az illetéktelenek hozzáférését megakadályozni zárt kukatároló, illetve közterületen engedéllyel történő tárolás esetén: zárható kuka, illetve konténerfedél alkalmazásával.

(8) A tartályba tilos mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes hulladékot vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet.

(9) Ha a közszolgáltató észleli, hogy a tartályban olyan anyagot, tárgyat helyeztek el, amely nem minősül háztartási hulladéknak, az elszállítást megtagadhatja.

(10) Ha a tartályba került hulladék nedves, összetömörödött vagy befagyott és összsúlya olyan mértékben meghaladja a tartály terhelhetőségét, hogy emiatt kiüríteni nem lehet, a közszolgáltató az elszállítást megtagadhatja. A közszolgáltatást igénybe vevő köteles az ilyen okból visszamaradt hulladék elhelyezését saját költségén biztosítani, illetve a ki nem üríthető tartályt használhatóvá tenni. A tartályok mechanikai védelme érdekében a tartályban elhelyezhető háztartási hulladék maximális tömege:

- 60 literes tartály esetén:

15 kg

- 110 literes tartály esetén:

25 kg

- 120 literes tartály esetén:

25 kg

- 240 literes tartály esetén:

50 kg

- 1100 literes tartály esetén:

250 kg

(11) A lakóépület tulajdonosa, ha a szennyvízcsatornára még nem kötött rá a keletkezett folyékony hulladékot (szennyvíz) - környezetszennyezést kizáró módon — zárt aknában köteles gyűjteni és szükség szerint — kizárólag jogosítvánnyal rendelkező közszolgáltató által üríttetni. Ennek igénybevételét a kötelezettnek kell 2 évre visszamenőlegesen igazolni.
(12) A közszolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a keletkezett hulladék mennyiségének csökkentésében. Köteles a képződő üveg és papír, valamint a veszélyes hulladékát (akkumulátor, elemek, gombelem) a közszolgáltató által kihelyezett szelektív gyűjtőkbe rakni.
(13)
IV. Fejezet

A közszolgáltatás díjfizetése

8. § (1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltató igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közvetlenül vagy a Koordináló szerv által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) Közszolgáltatás szerződéskötési kötelezettség elmulasztásakor lakásonként 110 literes, továbbá üzlet, iroda, vállalkozás esetén a közszolgáltató által becsült hulladékmennyiség, de legalább 110 literes hulladékgyűjtő tartály után történik a díj megállapítása.

(3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó váltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlanhasználó köteles fizetni.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.

(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért jogszerűen megállapított és kiszámlázott díjat nem fizeti meg és díjhátraléka keletkezik, akkor a Koordináló szerv a 30 napon belül küldött fizetési felszólításért jogosult az adminisztrációs díjat kiszámlázni ingatlanhasználó részére. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásra, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Koordináló szerv.

(6) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a Koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.

(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, ha a Koordináló szerv az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlotta, vagy rendelkezésre állását igazolja.

Adatkezelés

8/A §

V. Fejezet

A rendelkezések betartásának ellenőrzése

9. § (1) E rendelettel összefüggő tevékenység végrehajtásának ellenőrzése Fertőrákos község jegyzőjének feladata.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján 2003. augusztus 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 14/1996.(XII.20.) K.t. rendelet és az azt módosító 6/1997 (IX.19.) Kt. rendelet, 1/1998 (II.13) Kt. rendelet, 18/1998 (XII.22) K.t. rendelet, 20/1999.(XII.22) K.t. rendelet, 10/2000 (XII. 20) Kt. rendelet, 21/2001 (XII.20.)K.t. rendelet, 2/2002.(III.1.) K.t. rendelet, 22/2002.(XII.20.) K.t. rendelet hatályát veszti.

1. melléklet

A települési hulladékról és a hozzá tartozó közszolgáltatásról szóló 10/2003.(V111. 1.) rendelet 1. sz. melléklete a közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosa közötti szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeiről
A szerződésnek tartalmaznia kell:
o A tevékenységet szabályozó önkormányzati rendelet címét és számát
o A szerződő felek adatait, elérhetőségi címeit, telefonszámait
o A szerződés tárgyát
o A szerződés időbeni érvényességét
o A települési szilárd hulladék gyűjtésére alkalmas és szükséges edény méretét, az ürítés gyakoriságát, az átvétel helyét
o A felmondási időt, mely nem lehet rövidebb 30 napnál. Felmondási ok lehet az ingatlan végleges és teljes körú megüresedése, lebontása, valamint a tulajdonos (használó) személyében történt változás. Az esetben, ha a megrendelő a tulajdonos változást jelen szerződés felmondásával nem jelenti be, és nem közli az új tulajdonos nevét, a közszolgáltatás díját a bejelentés napjáig a régi tulajdonos viseli.
o A megrendelő - a közszolgáltatást igénybe vevő - kötelezettségeit:
- A hulladéktároló edényzetbe háztartási hulladéknak nem minősülő, mérgező, robbanó folyékony anyagot, illetve veszélyes anyagot nem lehet elhelyezni.
- A hulladék gyűjtéshez olyan műszaki állapotú gyűjtőtartályt kell használni, melynek a szállító járműbe történő ürítése szóródás mentesen biztosítható.
- A gyűjtő tartályba hulladékot úgy kell behelyezni, hogy az a gépi ürítést ne akadályozza.
- Gondoskodni kell a hulladékgyűjtő edényzetnek a hulladékszállítás napján a közterületre való ki- és visszahelyezéséről, valamint a közterületen tárolt edényzet környezetének tisztántartásáról.
- A kihelyezett tartály a gyalogos és gépjármű forgalmat nem akadályozhatja.
- A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a számlában közölt fizetési határidőre a díj összegét kiegyenlíti. Tudomásul veszi, hogy a befizetés elmaradása esetén a tartozás adók módjára behajtható.
o A közszolgáltató kötelezettségeit:
- A közszolgáltatás folyamatos biztosítása
- Az edényzet visszahelyezése az átviteli pontra
- Az ürítés során okozott közterületi szennyeződés azonnali megszüntetése
- A járatok, szállítási napok változtatási joga illeti meg a szolgáltatót, de erről a sajtón keresztül értesíti a megrendelőt.
- A közszolgáltató a szerződésben meghatározott (szerződött) mennyiségektől eltérő hulladék elszállítását külön díjazás, vagy emblémás zsák vásárlási lehetőségének biztosításával is vállalja.
- A közszolgáltatással kapcsolatos reklamációs helyet, telefonszámot és időszakot biztosít.

2. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

Módosította a 6/2016 (VI.28) számú önkormányzati rendelet