Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutás és lakásfelújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról

Hatályos: 2011. 03. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutás és lakásfelújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról

2011.03.01.

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalat felhatalmazás alapján, az első lakáshoz jutás (lakás vásárlás vagy építés) vagy első lakás felújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A rendelet célja a községben a letelepedés elősegítése és ezáltal a lakosságszám növelése.

(2) Fertőrákos Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) az első lakás megszerzését vagy az első lakás felújítását vissza nem térítendő, egyszeri juttatással támogatja.

(3) A támogatásra az éves költségvetési rendeletben meghatározott keret szolgál. Ha az adott év költségvetésében ilyen keret nincs meghatározva, erre az évre támogatási kérelem nem nyújtható be.

2. § (1) Az első lakáshoz jutás vagy az első lakás felújításához vissza nem térítendő egyszeri juttatás igénylésének feltételei:

a) Fertőrákos Község közigazgatási területén első lakás megszerzésére nyújtható be.

b) Az a nagykorú polgár részesíthető a támogatásban, akinek és házastársának (regisztrált élettársának), a támogatással megvenni (építeni, felújítani) kívánt lakás az első lakásuk lesz, tehát megelőzően nem volt egyik házasfélnek sem egy lakásnak megfelelő lakástulajdona.

c) A kérelmező és házastársa (regisztrált élettársa), a kérelem benyújtásakor a 35. életévét nem töltötte be.

d) A kérelmező - lakás építés támogatása esetén - érvényes építési engedéllyel rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel még nem.

e) A kérelmező és házastársa (regisztrált élettársa) még nem részesült ezen rendelet szerinti támogatásban.

f) Az első lakás vásárlásánál és az első lakás felújítására benyújtott kérelem beadása és a lakás tulajdonba jutása között 3 évnél hosszabb idő nem telhet el.

g) Az első lakás felújításához benyújtott kérelmek esetén az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 400 %-át.

(2) A megállapított támogatást a jegybanki alapkamattal növelt összeggel együtt az Önkormányzat részére vissza kell fizetni, amennyiben a támogatásban részesült fél a megépített illetve megvásárolt lakást 5 éven belül elidegeníti. A megállapított támogatás és járulékai erejéig az Önkormányzat jelzálogjogot jegyeztet be.

(3) A kérelmeket e rendelet 1. és 2. számú mellékletben lévő nyomtatványok alapján és az ott felsorolt mellékletekkel együtt kell beadni.

3. § (1) Új lakás építése és vásárlása esetén legfeljebb 250.000,-Ft azaz kettőszáz-ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújthat az Önkormányzat.

(2) Első lakásfelújítása esetén legfeljebb 50.000,-Ft azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az Önkormányzat.

4. § (1) A kérelmet minden év május 31-ig lehet személyesen, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatalban benyújtani (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.).

(2) A támogatás mértékéről a képviselő-testület - a tárgyévre elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig - dönt a következő testületi ülésen.

(3) A támogatás iránti kérelmet csak konkrét, megjelölt lakás megszerzéséhez, felépítéséhez és felújításához lehet benyújtani.

(4) A támogatás megítéléséről a kérelmező írásbeli értesítést kap, amely után a rendelet 3. sz. melléklete szerinti megállapodást a polgármester és a kedvezményezett 30 napon belül aláírja.

(5) Amennyiben az aláírás a kérelmező hibájából az adott határidőn belül nem történik meg, úgy a támogatást elveszíti.

(6) Amennyiben a támogatással megvásárolt, illetve épített lakást e rendelet 2. § (2) bekezdésben megjelölt időpontot megelőzően értékesítik, úgy a támogatás összegét az önkormányzat költségvetési számlájára – az értékesítéskori jegybanki alapkamattal növelt összegben – az értékesítésről szóló szerződés megkötésével egyidejűleg be kell fizetni. Ezen rendelkezés alól a képviselő-testület méltányosságból – egyedi elbírálás alapján – felmentést adhat.

(7) Támogatási igényt összesen egy alkalommal lehet benyújtani lakás vásárlására, vagy lakás építésére, vagy lakás felújításra.

4. § Ez a rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM
a lakáshoz jutás és felújítás helyi támogatásáról szóló
……/2011. (………….) önkormányzati rendelethez
A kérelmező adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………..
Leánykori név:………………………………………………………………………………….
Személyi ig. száma:…………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………..…
Születési helye:…………………………………………………………………………………
Foglalkozása:…………………………………………………………………………………...
Munkahelye:……………………………………………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………………………………..
A kérelmező házastársa ( élettársa) adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………..
Leánykori név:………………………………………………………………………………….
Személyi ig. száma:…………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………..…
Születési helye:…………………………………………………………………………………
Foglalkozása:…………………………………………………………………………………...
Munkahelye:……………………………………………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………………………………..
Szám alatti lakos(ok) azzal a kérelemmel fordulnak Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé, hogy

a) Lakás-vásárlási szándékunkat anyagilag támogatni szíveskedjenek.

A megvásárolni szándékozott lakóház adatai:
Fertőrákos,…………hrsz-ú, a valóságban Fertőrákos,…………………..utca ………hsz. alatti lakóház, alapterületet ……….m2.
A vételár …………….Ft, azaz………………………………………………….Ft.
(Ügyvéd által ellenjegyzett adás-vételi szerződés, vagy a tulajdoni lap 1 példánya a kérelemhez csatolva.)

b) Lakásépítési szándékunkat anyagilag támogatni szíveskedjenek.

Az ingatlan megnevezése, mellyen a csatolt építési engedély alapján lakóházat szándékozunk építeni:
Fertőrákos…………hrsz-ú, a valóságban Fertőrákos,………………..utca………..hsz. alatti, ……………m2 nagyságú ingatlan.
A lakóház bekerülési költsége előzetes számítások szerint…………………………Ft.
(Érvényes építési engedély, és tulajdoni lap másolat a kérelemhez csatolva.)

c) Lakásfelújítási szándékunkat anyagilag támogatni szíveskedjenek.

Az ingatlan megnevezése, mellyen a lakóházat szándékozunk felújítani:
Fertőrákos…………hrsz-ú, a valóságban Fertőrákos,………………..utca………..hsz. alatti, ……………m2 nagyságú ingatlan.
A lakóház felújításának bekerülési költsége előzetes számítások szerint…………………………Ft.
( Tulajdoni lap, jövedelem nyilatkozat ( kereseti igazolással együtt) a kérelemhez csatolva).
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem lakás vásárlásához, sem lakóház építéséhez Fertőrákos Község Önkormányzatától eddig támogatást nem kaptam.
A fenti adatok és a csatolt mellékletek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló /2011. (…..) Önk. sz. rendeletben foglaltak szerinti támogatást megítélni szíveskedjenek.
Kelt…………………………..,………..év………..hó……..nap.
…………………………………. ………………………………………..
támogatást igénylő támogatást igénylő házastársa/élettársa

2. melléklet

NYILATKOZAT
a lakáshoz jutás és felújítás helyi támogatásáról szóló
……/2011. (………….) önkormányzati rendelethez
Alulírott…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
(név, anyja neve, szem.ig.szám, lakcím)
és házastársam ( élettársam)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(név, anyja neve, szem.ig.szám, lakcím)
szám alatti lakosok büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben
megnevezett Fertőrákos……………………….……………………hrsz-ú, a valóságban
Fertőrákos,…………………….…….…..utca………..hsz. alatti, ……………m2 nagyságú
ingatlanon lévő lakáson kívül más lakás tulajdonunk nincs.
Kelt…………………….., ……………………………….
…………………………………… …………………………………….
Kérelmező Kérelmező házastársa ( élettársa)

3. melléklet

M E G Á L L A P O D Á S
a lakáshoz jutás és felújítás helyi támogatásáról szóló
……/2011. (………….) önkormányzati rendelethez
amely egyrészről Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testület nevében a polgármester, másrészről ……………………………….. szám alatti lakos között Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……………… számú rendelete alapján az alábbiak szerint kötöttek meg:

1. Az Önkormányzat döntése alapján az igénylőnek ………………….. azaz ………………………. forint vissza nem térítendő, az első lakáshoz jutás, felújítás egyszeri támogatását nyújtja.

2. Az igénylő tudomásul veszi, hogy az 1. pontban megállapított támogatás más célra nem használható fel.

3. A megállapított támogatás összegét az önkormányzat a kérelmező bankszámlaszámára utalással fizeti ki a kedvezményezett részére.

4. A teljes összegű támogatást – az érvényes kamatokkal együtt – azonnal és egy összegben köteles visszafizetni az önkormányzat részére abban az esetben, ha megállapítást nyer, hogy a támogatáshoz téves adatok szolgáltatásával vagy az Önkormányzat félrevezetésével jutott hozzá.

5. Az igénylő feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Fertőrákos Község Önkormányzata a támogatás és járulékai erejéig az ingatlanra jelzálogjogot jegyeztessen be.

6. Az igénylő a megállapodásban szabályozott egyéb kérdésekben a …………………….

számú rendeletben foglaltakat kötelezően elfogadja.
Kelt, ……….………………………..
………………………………….. ………………………………..
Polgármester
…………………………………..