Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról

Hatályos: 2015. 01. 31

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról

2015.01.31.

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § E rendelet alkalmazása során alapelv, hogy az ösztöndíjat Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tehetséges és kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkező magyar felsőoktatásban tanuló fertőrákosi fiatalok sikeres előmenetelének támogatására alapította.

2. § (1)1 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be, aki

a) legalább 5 éve fertőrákosi állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) államilag elismert magyar felsőoktatási intézmény teljes idejű alapképzésében, vagy mesterképzésében tanul,

c) a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző két lezárt szemeszterben a tanulmányi eredményének számtani átlaga alapképzésben legalább 4,01, mester, vagy osztatlan képzésben legalább 3,51.

d) a pályázat benyújtásakor a 30. életévét nem töltötte be.

(2) Az ösztöndíjra pályázatot nyújthat be az is, aki az (1) bekezdésben írt feltételeknek megfelel és saját szakirányban ösztöndíjjal külföldön tanul.

3. § (1) Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra szól. Az adott tanévre elnyert ösztöndíj csak adott tanévben folyósítható. Ha a pályázó hallgatói jogviszonya a felsőoktatásról szóló törvényben leírtak alapján szünetel vagy megszűnik, az ösztöndíj folyósítása megszűnik.

(2) Az ösztöndíj összege havonta 25.000 forint vissza nem térítendő támogatás, melyet a 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat figyelembe véve a legmagasabb tanulmányi eredménnyel rendelkező 3 fő részére állapítható meg.

(3) Az ösztöndíjassal az önkormányzat megállapodást köt, amely tartalmazza a juttatások részletes feltételeit és elszámolásának rendjét.

Pályázati eljárás szabályai

4. § (1) Az ösztöndíj nyilvános pályázat alapján nyerhető el. A pályázatot a polgármester írja ki és tesz javaslatot az ösztöndíj odaítélésére.

(2) A pályázatot a polgármester évente egy alkalommal, augusztus 31-ig írja ki. A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzétenni.

(3) A pályázat benyújtásának tartalmi elemei:

a) 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlap,

b) pályázati kérelem rövid indoklása,

c) pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,

d) a pályázó oktatási intézménye által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazolás,

e) tanulmányi eredményeiről az oktatási intézmény által hitelesített másolat.

(4) A pályázatokat a polgármester értékeli és rangsorolja.

(5) Azonos tanulmányi eredmény mellett a pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó szakmai tanulmányi versenyen vett részt, helyezést ért el, publikált, előadást tartott, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik, melyet a pályázónak hitelt érdemlően kell bizonyítani és a pályázati anyaghoz csatolni.

(6) Az ösztöndíj odaítéléséről a polgármester előterjesztése alapján minden év szeptember 30. napjáig a Képviselő-testület dönt.

5. §

5/A. §2

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 4. § (2) bekezdés és 4. § (6) bekezdés kivételével 2012. november 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. § (2) bekezdése és 4. § (6) bekezdése 2012. december 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 5. §-a 2012. december 1-jén hatályát veszti.

(4) E rendelet 5/A. §-a 2015. január 31-én hatályát veszti.

1. melléklet