Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

Hatályos: 2013. 09. 15

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

2013.09.15.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Általános rendelkezések

(1) A rendelet célja a közterület-nevek, és a helyi jelentőségő közlekedési nevek, valamint a házszámok megállapításának, illetve azok jelölésének szabályozása, a község működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek jobbítása érdekében.
(2) A rendelet hatálya Fertőrákos közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanra és a szabályozási terv által kijelölt területre terjed ki.
(3) Fertőrákos község közigazgatási területén közterületet elnevezni, azok elnevezését megváltoztatni, házszámot megállapítani, módosítani, emléktáblát elhelyezni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.
2. Közterületnév vagy utcanév: magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti közterületnév és közlekedési vonatkozású megnevezés, mely a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.
4. Emléktábla: emlékezetes helyet jelző felület, amely főleg házon, falon elhelyezett, felirattal és/vagy domborműves ábrázolással ellátott kő- vagy fémlap, amely a megjelölt hellyel kapcsolatban levő eseményt, vagy egykor ott élı, működő, ott tartózkodó kiváló személy képmását vagy életének egy mozzanatát örökíti meg.

3. §

Közterületek elnevezésének általános szabályai

(1) Fertőrákos községben minden közterületet el kell nevezni.
(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).
(4) A mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintı dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
(5) A közterület elnevezését a megállapítástól számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

4. § (1) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(2) Fertőrákos közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különbözı helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.

(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Személyről közterületet elnevezni halála után legalább 25 év múlva lehet. Kizárólag vezetéknevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség általánosan ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

5. §

A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

(1) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt.
(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) Fertőrákos közigazgatási területén bejelentett állandó lakcímmel rendelkezı állampolgár,
(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a kezdeményezés okát,
b) az elnevezés megváltoztatásának szükségességét,
c) a javasolt elnevezés indokát,
d) a javasolt elnevezés kapcsolódásának megindokolását a közterület környezetéhez, a településen belüli elhelyezkedéséhez,
e) a javasolt elnevezés településhez kötődését,
f) utalást a helytörténeti vagy egyéb vonatkozásra.
(4) A javaslatokat a Képviselő-testület Községfejlesztési bizottsága véleményezi.
(5) A közterület nevének megállapításáról, illetve megváltoztatásáról szóló Képviselő-testületi határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről, valamint az alább felsorolt szervek értesítéséről a Jegyző gondoskodik:
a) az érintett ingatlantulajdonosokat (hirdetmény útján),
b) illetékes Kormányhivatalt,
c) a területileg illetékes ingatlan-nyilvántartást vezető földhivatalt,
d) a Magyar Posta Zrt. fertőrákosi postahivatalát,
e) a Soproni Rendőrkapitányságot,
f) a területileg illetékes tűzvédelmi hatóságot,
g) az Országos Mentőszolgálatot,
i) az illetékes közműszolgáltatókat.

6. §

Közterületnév táblák elhelyezésének szabályai

(1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni.
(2) A névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a magánutak esetén.
(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.
(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. Növényzeten közterületnév tábla nem helyezhető el.
(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.
(6) A megváltozott utcanevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni.
Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi névtáblát egy év elteltével az elhelyező szervnek kell eltávolítani.

7. §

Házszámozás

(1) A házszámokat az önkormányzat jegyzője határozatban állapítja meg, melyet az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl továbbítani kell a területileg illetékes járási földhivatal felé is.
(2) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, csak egy utcára kell megállapítani a házszámot.
(3) Az út, utca, köz, sor (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a településközponttól kivezető utcák esetében a településközponttól kezdődően, míg a településközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap.
(4) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.
(5) A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.
(6) A (3) – (5) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.
(7) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló ikerház, sorház, szerkezetileg megosztható és nem megosztható földszintes ingatlan esetén, továbbá telekosztás során keletkezı új helyrajzi számú ingatlan esetén A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható.
(8) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére,
ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.
(9) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

8. § (1) Az ingatlan házszámát megváltoztatni csak abban az esetben lehet ha:

a) az ingatlan házszáma a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, vagy csak helyrajzi számmal meghatározott,

b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a földhivatali ingatlan nyilvántartásban,

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

d) ingatlan megosztására, vagy ingatlanok egyesítésére került sor.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám változtatásához jogos érdeke főződik.

(3) Egy teleknek több házszámot adni nem lehet.

9. §

Emléktábla állítás rendjére vonatkozó szabályok

(1) Fertőrákos közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.
(2) A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez
az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.
(3) A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester - az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén - az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.

10. §

Vegyes és záró rendelkezések

(1) A házszámtáblával nem rendelkezı ingatlan tulajdonosa a jelen rendelet 7. § (9) bekezdésében foglalt tábla-kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő fél éven belül köteles eleget tenni.
(2) E rendelet 2013. szeptember 15-én lép hatályba. (3) E rendelet a hatálybalépést megelőző szabályok alapján megállapított közterület elnevezések és házszámok érvényességét nem érinti.