Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről

Hatályos: 2013. 04. 05

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről

2013.04.05.

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és az Alkotmány 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A jelen rendelet célja Fertőrákos építészeti értékeinek, idegenforgalmi nevezetességeinek védelme, valamint a település arculatának megőrzése érdekében a közterületeken és a közterületekről látható területeken, épületeken, építményeken a városképi és közlekedési szempontok figyelembe vételével a reklámhordozók és hirdetések elhelyezésének szabályozása.

2. § A rendelet területi hatálya kiterjed Fertőrákos közigazgatási területére, személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre, aki, vagy amely a település területén reklámhordozót, hirdetést kíván elhelyezni.

Reklámhordozók elhelyezésének általános előírásai

3. § (1) Reklám és hirdetés csak vízoldékony ragasztóval helyezhető el és csak az arra kijelölt reklámhordozóra.

(2) Választási plakát szintén vízoldékony ragasztóval, de külön törvényben meghatározottak szerint helyezhető el. Műemlékvédelem alatt álló, valamint helyi védelemre javasolt középületeken, közterületen álló fákon, emlékműveken, szobrokon választási plakátot elhelyezni tilos.

(3) Műemlékvédelem alatt álló, valamint helyi védelemre javasolt épületekre semmilyen hirdetés nem helyezhető el.

(4) Szórólap csak a köztisztasági előírások betartásával terjeszthető.

4. § (1) A reklámhordozóknak a meglévő épített- és természetes környezetbe illőnek kell lennie. Ennek igazolására településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni a polgármesternél, melynek tartalmi elemeit és a beadandó dokumentációkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (2)-(3) bekezdése tartalmazza. A jegyző által kiadott igazolás érvényességi ideje minden esetben egyedileg, a bejelentés tartalmára tekintettel kerül meghatározásra.

(2) Szerkezetileg több elemből álló - egy tömegként megjelenő - reklámhordozó egy építménynek számít. Azonos tartalmú - egy ingatlanon lévő - több reklámhordozó mérete összevonandó, a cégfelirat (üzlet neve) kivételével.

(3) Közterületről két vagy több oldalról látható reklámhordozó csak két vagy több oldali hirdetőfelülettel kerülhet kialakításra.

(4) Műemlékvédelem alatt álló és helyi védelemre javasolt épületekre reklámhordozót csak az épületben tevékenységet végzők helyezhetnek el.

(5) Cégtábla és a cégfelirat szövegének magyar nyelven meg kell jelennie.

5. § (1) Reklámhordozót úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, illetve közterület esetén a közterület fenntartási munkáit.

(2) A reklámhordozók közutak felett, alatt, melletti elhelyezését külön törvény szabályozza.

(3) Nem helyezhető el reklám:

a) közterületen álló fákon;

b) emlékműveken;

c) szobrokon;

(4) Nem helyezhető el reklám a közút, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatának felületén (festés, ragasztás, festékszórás, stb.).

(5) Fertőrákos közigazgatási területén, közterületen, közterületbe benyúlóan és közterületről látható magánterületen minden, bármilyen technikával készült reklámberendezés elhelyezéséhez, meglévő átalakításához, helyreállításához településképi bejelentési eljárást kell kezdeményezni a jegyzőnél. Az érintett reklám/reklámberendezés üzemeltetéséhez a településképi igazoláson túl az alábbi engedélyeket/hozzájárulásokat kell beszerezni:

a) Közterületen - a közút/járda területén, járda/úttest alatt, fölött kivételével - önállóan álló vagy közterület fölé benyúló reklámberendezés esetén tulajdonosi hozzájárulást is.

b) Önkormányzati és nem önkormányzati közút/járda területén, járda/úttest alatt, fölött elhelyezett reklám/reklámberendezés esetén - külön törvény alapján - a közút kezelőjének a hozzájárulását is.

c) A közúti forgalomban résztvevő bármilyen szállítóeszköz közlekedéséhez - melyen külön szerkezettel rászerelt vagy utánfutóra, kizárólag reklámozási célból, külön-szerkezetű reklámberendezés kerül elhelyezésre - az érintett közút kezelőjének a hozzájárulását is.

d) Közterületről látható magánterületen lévő reklámok/reklámberendezések elhelyezéséhez a településképi igazoláson túl, az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulását is.

(6) Településképi igazolás nem adható ki:

a) Fertőrákos területén 3 m2-nél nagyobb felületű reklámhordozó elhelyezéséhez,

b) épületeken, ingatlanokon 10 m2-nél nagyobb felületű reklámhordozó elhelyezéséhez, kivéve az épületben, ingatlanon gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet végzők részére.

(7) Amennyiben a közterületen álló reklámhordozón nem azonosítható a tulajdonos, üzemeltető és annak elérhetősége, a reklámhordozót a közterület kezelője, vagy tulajdonosa külön értesítés nélkül elbontja.

(8) A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a bejelentés elmulasztása esetén a jegyző településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését.

(9) KRESZ táblaként (szabvány szerinti) működő útbaigazító táblákat közterületen elhelyezni a közútkezelő hozzájárulásával az alábbiak szerint lehet:

a) egy helyszínen 3 db tábla helyezhető el egymás alatt,

b) egy gazdálkodó szervezet vagy intézmény a település belterületén 1 pár (2 db) KRESZ szabvány szerinti táblát helyezhet el,

c) a KRESZ tábla karbantartása a kihelyező feladata.

Reklámhordozók közterületen történő elhelyezése

6. § Közterületen reklámhordozót és hirdetést elhelyezni az előzőek figyelembevételével a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló külön rendeletében meghatározottak alapján lehet.

Záró rendelkezések

7. § (1) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett reklámhordozókat a reklámhordozó tulajdonosa a felszólítást követő - ha jogszabály kivételt nem tesz - 8 napon belül köteles saját költségén eltávolítani.

(2) Amennyiben a reklámhordozó eltávolítását a reklámhordozó tulajdonosa a felszólítás ellenére nem hajtja végre, a jegyző vagy közterület tulajdonos nevében eljáró polgármester intézkedik a végrehajtásáról.

(3) Az e §-ban meghatározott eljárások befejezéséig a reklámhordozó tulajdonosának újabb reklámhordozó elhelyezésére nem adható engedély.

(4) Reklámgazda jogosult a reklám-rendszergazdai tevékenység részleteire vonatkozó szerződés vele történt megkötését követően, a jelen rendelet újabb módosítására részletes javaslatot tenni a Polgármesteri Hivatal felé.

(5) A településképi kötelezés megszegése és végre nem hajtása esetén 50 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki e magatartás elkövetőjével szemben.

8. § A műemléki és helyi védelemre javasolt épületek jegyzékét a vonatkozó szabályozási terv tartalmazza.

9. § A jelen rendelet 2013. április 5. napján lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.