Fertőrákos Község Képviselő-testületének 14/2015 (XI.24.) önkormányzati rendelete

az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról

Hatályos: 2017. 01. 01

Fertőrákos község képviselő testületének 14/2015 (XI.24.)

az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról

2017.01.01.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy Fertőrákos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – a költségvetési forrásainak figyelembe vételével – elősegítse a fertőrákosi civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok közösségi célú aktivitását, értékteremtő közösségi tevékenységét.

2. § (1) E rendelet hatálya a fertőrákosi civil szervezetekre, egyházakra, egyéb szervezetekre és nemzetiségi önkormányzatokra, valamint azok Önkormányzat általi közösségi célú támogatására terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) a szociális rászorultság alapján nyújtott támogatásokra,

b) a más önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási formákra, valamint

c) jogszabály alapján nyújtott egyéb támogatásokra.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) cél szerinti tevékenység: a civil szervezet létesítő okiratában rögzített céljainak elérése érdekében végzett tevékenység;

b) civil szervezet: az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,

ba) amelynek székhelye vagy telephelye Fertőrákos közigazgatási területén van,

bb) amely Fertőrákoson működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik,

c) egyéb szervezet: a civil szervezetnek, egyháznak és nemzetiségi önkormányzatnak nem minősülő jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek Fertőrákoson van székhelye, vagy telephelye, a párt és a szakszervezet kivételével;

d) egyház: az az egyházi jogi személy vagy annak belső egyházi jogi személye, amely Fertőrákoson hitéleti tevékenységet fejt ki;

e) közösségi célú tevékenység:

ea) az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladatának ellátását segítő, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenység,

eb) Fertőrákos hírnevét öregbítő egyéb tevékenység,

ec) az ea)-eb) alpontok szerinti tevékenységek folytatása feltételeinek (működési feltételek) biztosítása;

f) nemzetiségi önkormányzat: a megelőző nemzetiségi önkormányzati választásokon Fertőrákoson megválasztott nemzetiségi önkormányzatok;

g) politikai tevékenység: a támogatás időpontjában vagy az azt megelőző öt évben

ga) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében, párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési vagy önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése,

gb)1

4. § (1) A civil szervezetek, az egyházak, az egyéb szervezetek, és a nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: Támogatott) részére közösségi célú önkormányzati támogatás (a továbbiakban: támogatás) az e rendeletben meghatározott feltételekkel

a) pályázati úton, vagy

b) egyedi támogatás formájában

nyújtható.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás vissza nem térítendő, elsősorban pénzbeli támogatás. A támogatás indokolt esetben – a megállapított összegben – természetbeni formában (eszközök megvásárlásával, szolgáltatásokkal, stb.) is nyújtható.

5. § (1) Csak az a Támogatott részesíthető támogatásban, amely megfelel a költségvetési támogatásban részesíthető személyekre vonatkozóan az államháztartásról szóló törvényben és – jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében - a létesítésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(2) E rendelet alapján nem részesíthető támogatásban az a Támogatott, amely a 3. § g) pontja szerinti politikai tevékenységet folytat.

A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása

6. § Az Önkormányzat a civil szervezetek közösségi célú tevékenységének támogatására pályázati rendszert működtet.

7. § (1) A civil szervezetek pályázati támogatása három támogatási keret terhére történhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási keretek a következők:

a) civil támogatási keret,

b) táborozási támogatási keret,

c) pályázati önrész keret.

(3) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg a civil szervezetek részére pályázati úton nyújtható támogatások éves keretösszegét.

8. § A civil támogatási keretből támogatás nyújtható:

a) a civil szervezet által Fertőrákoson szervezett rendezvények, programok költségeihez,

b) a civil szervezet által nyújtott adományok költségeihez,

c) a civil szervezet működési feltételeit segítő tárgyi eszköz beszerzéséhez,

d) a civil szervezet működési költségeinek fedezéséhez.

9. § A táborozási támogatási keretből – az egyéb feltételek fennállása esetében – a civil szervezeteken túlmenően, az a fertőrákosi székhelyű köznevelési intézmény vagy fertőrákosi nemzetiségi önkormányzat is támogatható, amely a támogatást a fertőrákosi köznevelési intézménybe járó tanulók táboroztatására, iskolai kirándulások szervezésére kívánja felhasználni.

10. § (1) A pályázati önrész keretből civil szervezetek nyújthatnak be igénylést egész évben olyan pályázaton való részvételükre, mely a civil szervezetek cél szerinti tevékenységének megvalósítását segíti elő.

(2) A pályázati önrész keretre beadott igénylésüknek tartalmaznia kell e rendelet 12. §-ban és 14. §-ban meghatározottakon kívül a pályázat leírását, annak célját, a megpályázott összeget és annak felhasználásának módját, valamint annak igazolását, hogy a civil szervezet rendelkezésre álló pénzügyi forrásaiból nem tudja a pályázati önrészt biztosítani.

11. § (1) A támogatás elnyerésére irányuló pályázatot támogatási keretenként a polgármester írja ki minden évben, az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül.

(2) A pályázatok benyújtásának az e rendeletben nem szabályozott egyéb feltételeit a pályázati kiírás határozza meg.

12. § (1) A pályázati kiírásokat az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat célját,

b) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

c) a pályázaton elnyerhető támogatás formáját,

d) a pályázat benyújtásának módját és feltételeit,

e) a pályázat benyújtása és elbírálása szempontjából lényeges egyéb információkat.

13. § (1) A pályázatokat

a) a civil támogatási keret esetében évente egy alkalommal, március 31-ig,

b) a táborozási támogatási keret esetében évente egy alkalommal, május 31-ig

lehet benyújtani.

(2) A pályázatokat írásban, e rendelet 1. számú mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalhoz (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.).

14. § (1)2 A pályázathoz mellékelni kell:

a) a civil szervezet hatályos létesítő okiratának, alapszabályának másolatát,

b) a civil szervezet tényleges tevékenységének rövid leírását,

c) a civil szervezet döntéshozó szervének döntését a pályázaton való részvételről és megvalósítani kívánt célról,

d) az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését és az ahhoz kapcsolódó részletes költségvetést,

e) a civil szervezet tárgyévi költségvetését, valamint a tárgyévet megelőző évi költségvetését, egyszerűsített beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét,

f) a civil szervezet 90 napnál nem régebbi “KIVONAT a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól” szóló igazolást.

g) nyilatkozatot összeférhetetlenség illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról (e rendelet 2. számú melléklet)

(2) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá, hogy az (1) bekezdés alapján csatolt iratok tartalma a valóságnak mindenben megfelel.

15. § Egy civil szervezet ugyanazon támogatási keret terhére évente csak egyszer kaphat támogatást.

16. § (1) Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

(2) Amennyiben a pályázó a pályázatát hiányosan nyújtja be, a polgármester egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett kell pótolni. További hiánypótlás kiírására nincs mód.

(3) Az érvénytelen pályázatokat a polgármester elutasítja. Erről az ok megjelölésével a pályázat benyújtóját értesíteni kell.

17. § (1) A pályázatokat a benyújtási határidőt követő rendes Képviselő-testületi ülésen a – Pénzügyi Bizottság véleményezése után – Képviselő-testület bírálja el.

(2) A pályázati önrész keret terhére beadott igénylésről a Képviselő-testület – Pénzügyi Bizottság véleményezése után – legkésőbb 30 nappal dönt.

(3) A bírálat eredményéről a pályázókat értesíteni kell.

Az egyházak támogatása

18. § (1) A Képviselő-testület minden évben, az éves költségvetési rendeletben egyházak részére egyházi támogatási keretet állapíthat meg.

(2) A fertőrákosi templomtulajdonnal, vagy más hitéleti célt szolgáló ingatlan tulajdonjogával rendelkező egyházak a hitéleti célt szolgáló fertőrákosi ingatlanok felújításához való részbeni hozzájárulására, valamint az egyház működésének és egyházi események költségeinek részbeni támogatására az egyházi támogatási keretből minden évben március 31-ig igényelhetnek támogatást e rendelet 1. számú mellékletében foglalt pályázati adatlap kitöltésével és mellékleteinek csatolásával. Az igénylésben meg kell jelölni az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését és részletes költségvetést.

(3) Az egyházi támogatási keret felosztásáról a (2) bekezdésben megjelölt beadási határidőt követő rendes Képviselő-testületi ülésen a – Pénzügyi Bizottság véleményezése után – Képviselő-testület dönt.

A nemzetiségi önkormányzatok támogatása

19. § (1) A Képviselő-testület minden évben, az éves költségvetési rendeletben nemzetiségi önkormányzatok részére támogatási keretet állapíthat meg.

(2) A fertőrákosi nemzetiségi önkormányzatok a törvényben meghatározott feladataik ellátásának támogatása érdekében a nemzetiségi önkormányzatok támogatási keretből minden évben március 31-ig igényelhetnek támogatást e rendelet 1. számú mellékletében foglalt pályázati adatlap kitöltésével és mellékleteinek csatolásával. Az igénylésben meg kell jelölni az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését és részletes költségvetést.

(3) A nemzetiségi önkormányzatok támogatási keretének felosztásáról a (2) bekezdésben megjelölt beadási határidőt követő rendes Képviselő-testületi ülésen a – Pénzügyi Bizottság véleményezése után – Képviselő-testület dönt.

Az egyedi támogatások

20. § (1) Amennyiben év közben az Önkormányzat civil támogatási keretében maradványösszeg található, az e rendeletben meghatározott civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok - figyelemmel e rendelet 14. §-ában foglaltakra – egyedi támogatási igényt nyújthatnak be.

(2) Az egyedi támogatási igény elbírálására, a támogatási szerződés megkötésére és a beszámolásra e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Pénzügyi feltételek

21. § (1) A Támogatottal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződésben rögzíteni kell a támogatás felhasználásának végső határidejét és az elszámolás benyújtásának határidejét.

(3)3 A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Támogatott a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül a megítélt támogatási összegnek megfelelő összegről kiállított, a Támogatott számlavezető pénzintézete által záradékolt eredeti banki felhatalmazást [azonnali beszedési megbízás (inkasszó)] csatoljon írásban, mely a támogatási szerződés kötelező melléklete.

22. § Az Önkormányzat a támogatás összegét a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül fizeti ki a Támogatott részére pénzintézeti számlájára való átutalással.

23. § (1) A Támogatottat beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról.

(2)4 A beszámolót a támogatási szerződésben rögzített végső felhasználási határidőt követő 60 napon belül írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A beszámolónak részletes szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell tartalmaznia, mely e rendelet 3. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével kell történjen.

(3) Ha a Támogatott a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig e rendelet alapján nem részesülhet újabb támogatásban.

24. § Az Önkormányzat jogosult a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.

25. § (1) A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása esetén a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni az Önkormányzat részére.

(2) A visszafizetési kötelezettség elrendelésére a polgármester jogosult.

Vegyes és záró rendelkezések

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e rendelet végrehajtása, a pályázati eljárások lebonyolítása és a támogatások folyósítása érdekében szükséges intézkedések megtételére és – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik - döntések meghozatalára.

27. § E rendelet 2016. január 1. napján hatályba.

1. melléklet5

PÁLYÁZATI ADATLAP
a................ évi önkormányzati pályázathoz
Pályázó szervezet megnevezése:
Pályázó szervezet címe:
Aláírásra jogosult képviselő neve:
Aláírásra jogosult képviselő címe:
Aláírásra jogosult képviselő telefonszáma:
Aláírásra jogosult képviselő e-mail címe:
A szervezet adószáma:
A szervezet pénzintézeti számlaszáma:

1. Pályázó tényleges tevékenységének rövid leírása :

1. Az igényelt összeg:……………..Ft, azaz……………………………………………………Ft

2. Az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetése költségnemenként. A részletes költségvetés táblázatos formában, szükség esetén szöveges alátámasztással:

Sorszám

Működési költségek

Tervezett kiadás

Szöveges alátámasztás

1

Személyi jellegű költségek

2

- pl. bér……

3

4

Dologi költségek

5

- pl. anyagköltség

6

- papír-írószer

7

8

9

- szállítási költség

10

11

- rendezvényhez kapcs.

12

- pl. zeneszolgáltatás

13

- vendéglátás

14

15

Beruházások

16

- pl. fegyver v. hangszer

17

18

Összesen

0

( a táblázat szerkeszthető, igény esetén bővíthető)

1. A szervezet tárgyévi teljes tervezett költségvetése:

Előző évi áthozat / maradvány: ………………………………… Ft
Tervezett összes bevétel: ………………………………………. Ft
Tervezett összes kiadás: ………………………………………... Ft
Tervezett maradvány: ………………………………………….. Ft

1. Alulírott…………………………………… (név), mint fenti szervezet nyilatkozatra kijelölt vezetője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet TAGLÉTSZÁMA jelenleg:

rendes tag: fő
pártoló tag: fő
.......................... fő
A pályázati ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni [A rendelet 14. §-a alapján]:


Benyújtva


Ellenőrzés

1.

Hatályos létesítő okirat, alapszabály másolata (kizárólag civil szervezet esetében).

2.

A pályázó döntéshozó szervének (közgyűlés, kuratórium stb.) döntése a pályázaton való részvételről és a megvalósítani kívánt célról.

3.

Igényelt támogatáshoz kapcsolódó részletes költségvetés (Amennyiben nem a pályázati adatlapon szereplő 3. pontot töltötte ki!)

4.

Pályázó tárgyévi költségvetése (amennyiben nem az adatlap 4. pontját töltötte ki!).

5.

Pályázó tárgyévet megelőző évi költségvetése.

6.

Pályázó tárgyévet megelőző egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete.

7.

90 napnál nem régebbi “KIVONAT a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól” (kizárólag civil szervezet esetében).

8.

Nyilatkozatot összeférhetetlenség illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról (rendelet 3. számú melléklet)

Figyelmeztetés: Amennyiben a pályázó a pályázatához nem csatolja a felsorolt összes mellékletet és az esetleges hiányt a hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester a pályázatot érdemi elbírálás nélkül elutasítja.
Alulírott…………………………………… (név), mint a ……………………………………..
(civil szervezet/egyház/nemzetiségi önkormányzat neve) nyilatkozatra kijelölt vezetője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezettel szemben kizáró ok nem áll fenn, a szervezet a pályázati feltételeknek megfelel, valamint a pályázathoz csatolt dokumentumok tartalma a valóságnak megfelel.
Kelt, ……………….. 20... ……………..
…………………………………..
Aláírás/cégszerű aláírás

2. melléklet6

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

I. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE:

A pályázó szervezet:

Neve:

Székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okiratának száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

II. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) bekezdése értelmében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

III. ÉRINTETTSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdése értelmében, ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

Az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a változástól számított 8 munkanapon belül kezdeményezem e körülménynek a honlapon történő közzétételét.
Kelt, ……………….. 20... ……………..
.……………………………..
Aláírás/Cégszerű aláírás

3. melléklet7

Elszámolás
a................ évi önkormányzati pályázathoz
Pályázó szervezet megnevezése:
Pályázó szervezet címe:
Aláírásra jogosult képviselő neve:
Aláírásra jogosult képviselő címe:
Aláírásra jogosult képviselő telefonszáma:
Aláírásra jogosult képviselő e-mail címe:
A szervezet adószáma:
A szervezet pénzintézeti számlaszáma:

1. A …………………. évben támogatásként kapott összeg:…………………………Ft, azaz……………………………………………………………………………Ft

2. A ………….. évben kapott támogatás felhasználása költségnemenként. A részletes költségvetés táblázatos formában, szükség esetén szöveges alátámasztással:

Sorszám

Működési költségek

Megvalósult kiadás

Szöveges alátámasztás

1

Személyi jellegű költségek

2

- pl. bér……

3

4

Dologi költségek

5

- pl. anyagköltség

6

- papír-írószer

7

8

9

- szállítási költség

10

11

- rendezvényhez kapcs.

12

- pl. zeneszolgáltatás

13

- vendéglátás

14

15

Beruházások

16

- pl. fegyver v. hangszer

17

18

Összesen

0

( a táblázat szerkeszthető, igény esetén bővíthető)

3. Az elszámoláshoz az alábbi mellékletek csatolása szükséges:

a) Írásos szakmai beszámoló, mely tartalmazza a támogatás céljának megfelelő, az adott időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását.

b) igazolt és záradékolt számlákról, a pénzforgalmi bizonylatokról, a felhasználást illetve a használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymásolatok. A fénymásolatok hitelességét a jogosult személynek igazolnia kell „A másolat az eredetivel megegyezik” szöveggel. Az elszámolás során csak a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák fogadhatóak el. Az eredeti számlákra felvezetve a jogosult személynek igazolnia kell a támogatás céljának megfelelő felhasználást. Az eredeti számlákra a jogosult személynek fel kell vezetni a „Kifizetve Fertőrákos Községi Önkormányzattól ….. számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot és a számlázás alapjául szolgáló szerződés számát is. Ha a bizonylat adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági művelet tartalma, akkor azt a jogosultnak bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell. Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell tűzni.

Nyilatkozat

1. Alulírott kijelentem, hogy a Fertőrákos Községi Önkormányzat ………………………………………….keretéből …………………………………….célra kapott bruttó ………………………... ,-Ft. összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

Kelt ……………, 20….
………………………
Aláírás/cégszerű aláírás