Fertőrákos község képviselő testületének 15/2015 (XI.24.) önkormányzati rendelete

a közművesítési hozzájárulásról

Hatályos: 2016. 01. 01

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a közművesítési hozzájárulásról


Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §


 1. E rendelet személyi hatálya kiterjed Fertőrákos község közigazgatási területén lévő valamennyi közművel érintett ingatlan tulajdonosára, tényleges használójára, akik utólagos csatlakozónak minősülnek.


 1. E rendelet tárgyi hatálya kiterjed azokra a közműlétesítésekre, melyek kiépítését Fertőrákos Községi Önkormányzat saját elhatározásából, önállóan, vagy az érdekeltek együttműködésével valósította meg e rendelet hatálybalépését megelőzően.Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:


 1. érdekeltségi egység: a külön jogszabály szerint egy helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, vagy önálló rendeltetési egység,


 1. közmű: a víz-, és csatornahálózat.


 1. közművesítési hozzájárulás: az ingatlan ivóvízzel való ellátottságának, szennyvíz-elvezetésének kiszolgálása érdekében a víziközmű-hálózatra történő utólagos rácsatlakozás engedélyezéséhez az igénylő által kifizetendő összeg.


 1. utólagos csatlakozó: az a magánszemély, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a közmű létesítmények megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.


 1. víz-, és csatornahálózat: helyi közcélú víziközmű törzshálózat és bekötővezetékei.


Általános rendelkezések


3. § 1. Az Önkormányzat az általa megvalósított közmű létesítmény megvalósítási költségeinek egy részét e rendeletben meghatározott szabályok szerint az utólagos csatlakozókra közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja.


 1. A fejlesztés által érintett ingatlanok tulajdonosai, vagy tényleges használói közművesítési hozzájárulást kötelesek fizetni az Önkormányzat által
 1. korábban megvalósított közmű létesítményre történő utólagos rácsatlakozásért,
 2. újonnan megépülő ivóvíz-, és szennyvíz-törzshálózat kiépítéséért.


 1. Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni:
 1. meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje esetén,
 2. ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a közmű létesítésére történő csatlakozásért a hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést hitelt érdemlően tudják bizonyítani.Közművesítési hozzájárulás


4. §Fertőrákos közigazgatási területén önkormányzati beruházásban megvalósított közművek létesítéséhez való hozzájárulásként az alábbi közművesítési hozzájárulást kell fizetni:


 1. ivóvíz hálózat esetén              120.000 Ft / érdekeltségi egység.
 2. szennyvízcsatorna esetén       120.000 Ft / érdekeltségi egység.


5. §


 1. A közmű létesítményre történő rácsatlakozási és bekapcsolási (tervezés, kivitelezés, mérőóra felszerelése) költségeket a közművesítési hozzájárulás nem tartalmazza.


 1. A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem érdekeltségi egységhez kötött, a jogosultság az új tulajdonosra, tényleges használóra átruházható.


 1. A közművesítési hozzájárulást az ingatlannak - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában – az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosnak, illetve az ingatlan tényleges használójának kell megfizetni, közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint.


 1. Amennyiben a közművesítési hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan tényleges használója vállalja fel, úgy ennek a jogviszonyt szerződéssel kell igazolnia az Önkormányzat felé.Közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai


6.§ 1. Amennyiben az utólagos csatlakozó a hozzájárulást korábban nem fizette meg, a Képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján - e rendeletben foglaltak figyelembevételével - egyedi hatósági határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és megfizetésének módjáról.


 1. Az utólagos csatlakozó a közművesítési hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat számlaszámára.


 1. A közművesítési hozzájárulás megfizetésére részletfizetés nem engedélyezhető.


 1. A közművesítési hozzájárulás befizetéséről az Önkormányzat nyilvántartást vezet.


 1. A közművesítési hozzájárulás kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható.


 1. Az elkészült víziközmű-hálózatra történt rácsatlakozás üzembehelyezését az utólagos csatlakozónak a víziközmű-szolgáltatónál kell kezdeményeznie.Záró rendelkezések


7. §E rendelet 2016. január 1. napján hatályba.Palkovits János                                        dr. Nagy Attila

  polgármester                                                  jegyző


Ez a rendelet 2015. november 24. napján kihirdetésre került.     dr. Nagy Attila

                                                                                             Jegyző