Fertőrákos község képviselő testületének 18/2015 (XII.15.) önkormányzati rendelete

A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal Köztisztviselőinek juttatásairól

Hatályos: 2016. 01. 01

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. § A rendelet célja – a Kttv. keretei között – a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselői részére nyújtandó szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, támogatások (a továbbiakban: juttatás) keretjellegű megállapítása.


2. § E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire és ügykezelőire (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.


II. SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSOK


3. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az alábbi visszatérítendő szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokat állapítja meg.


a) A köztisztviselő kérelmére a mindenkori legkisebb munkabér legfeljebb ötszöröséig terjedő illetményelőlegben részesíthető.


b) A köztisztviselő kérelmére a nem a munkáltató által előírt iskolai képzéssel kapcsolatos igazolt költségeinek 50 %-áig terjedő támogatásban részesíthető. A támogatás feltétele tanulmányi szerződés megkötése, amennyiben a képzéssel szerzett végzettség a munkáltató számára hasznosítható. A támogatás mértéke félévenként nem haladhatja meg a köztisztviselői illetményalap háromszorosát.


(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az alábbi vissza nem térítendő szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokat biztosítja:


a) A képernyő előtti munkát végző köztisztviselő kérelmére 2 évente monitorvédő szemüveg készítésének támogatására jogosult, amelynek összege legfeljebb a köztisztviselői illetményalap összege.


b) A köztisztviselő gyermeke születésekor a köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő családalapítási támogatásban részesíthető.


c) A képviselő-testület az egy köztisztviselőnek egy naptári évben járó cafetéria összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg.


d) A köztisztviselő részére az eredményes munkájának elismerése céljából eseti jutalom adható. Az eseti jutalom megállapítása után a köztisztviselő kérelmezheti, hogy a munkáltató adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás formájában nyújtsa a megítélt összeget. A munkáltatói lakáscélú támogatás formájában történő juttatás akkor adható, ha a köztisztviselő megfelel a mindenkori jogszabályokban előírt feltételeknek és azokat megfelelően igazolta.


e) A köztisztviselő ingyenesen jogosult a hivatalban fénymásolási lehetőségre, ingyenes internethasználatra, valamint jogosult a községi könyvtár ingyenes látogatására.


(3) Az e § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott juttatások feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét az önkormányzat jegyzője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a költségvetési rendeletben a hivatal számára meghatározott bérjellegű kifizetések előirányzatának erejéig.


4. § A képviselő-testület a középiskolai végzettségű, valamint a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére a mindenkori költségvetési rendeletében az alapilletményük 10%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést állapít meg.


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszíti Fertőrákos Községi Önkormányzat képviselőtestületének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 13/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelete, valamint a Polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 18/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.
Palkovits János                                                           dr. Nagy Attila

polgármester                                                          jegyzőA rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Fertőrákos, 2015. 12. 15.                                                                                                     dr. Nagy Attila

                                                                                                            jegyző