Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 08. 31

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

2022.08.31.

Fertőrákos Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Fertőrákos község (a továbbiakban: település) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;

c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;

e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház.

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. § (1)1 Fertőrákos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére az önkormányzat hivatalos honlapján (www.fertorakos.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.

(2) A széleskörű tájékoztatás érdekében a polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon tájékoztatja a partnereket.

(3)2 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, a településrendezési eszközökről, a települési arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről az egyeztetési eljárás módjától és az egyeztetés szakaszától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást közöl az önkormányzat hivatalos honlapján, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán.

(4) A lakossági fórum meghívóját annak időpontját megelőzően, legalább 8 nappal a helyben szokásos, hatékony módon közzé kell tenni.

III. A partnerségi észrevételek, javaslatok közlésének és nyilvántartásának rendje

3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,

b) levélben az önkormányzat címére (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) történő megküldéssel,

c) elektronikus levélben a polgarmester@fertorakos.hu e-mail címre történő megküldéssel.

(2) Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok megtételére a lakossági fórumot követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben meghatározott módokon van lehetősége.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész összegzi, amelyet az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.

IV. A partnerségi észrevételek, javaslatok dokumentálásának rendje

4. § (1) A határidőben beérkezett észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati főépítész megvizsgálja, valamint véleményezésre megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai álláspontjáról az önkormányzati főépítészt az egyeztetett időn belül írásban tájékoztatja.

(2) Az önkormányzati főépítész a tervezői szakmai vélemény figyelembe vételével valamennyi érdemi észrevételre, javaslatra választ állít össze. Az elfogadásra nem kerülő észrevételekre, javaslatokra adott választ érdemi indokolással kell ellátni.

(3) Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolását az önkormányzati főépítész összegzi, amelyet a képviselő-testület döntése után a polgármester közzé tesz a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tárhelyen és erről hirdetményt jelentet meg az önkormányzati honlapon. Az összegzést tartalmazó táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.

V. A nyilvánosságot biztosító intézkedések

5. § (1) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyását, kihirdetését követő 15 napon belül a polgármester az elfogadott dokumentumot teljes terjedelmében feltölti 2. § (1) bekezdésében meghatározott tárhelyre.

(2) A feltöltésről a polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. § (2) és a 43/B. § (1) bekezdései szerint jár el.

VI. Záró rendelkezések

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdése a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.