Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről

2019.02.19.

Fertőrákos Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 688.980.105,- Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 257.857.330,-Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 152.609.003,-Ft

ab) közhatalmi bevételek 65.312.172,-Ft

ac) működési bevételek 39.936.155,-Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 0

ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 377.550.682,-Ft

ca) belföldi értékpapírok bevételei 100.000.000,-Ft

cb) maradvány igénybevétele 277.550.682,-Ft

(2) Az önkormányzat 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások összesen: 212.906.080,-Ft

aa) Személyi juttatások 17.790.880,-Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.428.074,-Ft

ac) Dologi kiadások 76.215.984,-Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.500.000,-Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 107.971.142,-Ft

ebből tartalék: 88.875.142,--Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 326.372.782,-Ft

ba) Beruházások 109.396.724,-Ft

bb) Felújítások 213.976.058,-Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000.000,-Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen 96.129.150,-Ft

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 4.882.940,-Ft

cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 91.246.210,-Ft

4. § (1) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 220.051.435,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 415.356.577,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 220.051.435,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 415.356.577,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

6. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 71.814.665,-Ft,

a céltartalék 17.060.477,-Ft. A céltartalék tartalmazza a Vízmű fejlesztési Alap tartalékát
1.551.846,-Ft és a Környezetvédelmi Alap tartalékát 15.508.631,-Ft.

4. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv 2018. évi költségvetése

7. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 43.707.226,- Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 2.607.000,-Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

ab) közhatalmi bevételek 0 Ft

ac) működési bevételek 0 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2.607.000,-Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 41.210.284,-Ft

ca) maradvány igénybevétele 1.862.576,-Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás 39.347.708,-Ft

(2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások összesen: 43.817.284,-Ft

aa) Személyi juttatások 33.430.735,-Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.644.049,-Ft

ac) Dologi kiadások 3.742.500,-Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft

ba) Beruházások 0 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft

cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 39.347.708,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.469.576, -Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 39.347.708,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.469.576,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

10. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,0 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. A Fertőrákosi Óvoda, mint költségvetési szerv 2018. költségvetése

11. § A képviselő-testület az Óvoda 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 53.079.039,- Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) Az Óvoda 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési bevételek összesen: 0 Ft

aa) működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

ab) közhatalmi bevételek 0 Ft

ac) működési bevételek 0 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) Felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek összesen: 52.561.088-Ft

ca) maradvány igénybevétele 662.586,-Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás 51.898.502,-Ft

(2) Az Óvoda 2018. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési kiadások összesen: 52.061.088,-Ft

aa) Személyi juttatások 38.143.817.-Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.565.548,-Ft

ac) Dologi kiadások 6.351.723,-Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

b) Felhalmozási kiadások összesen: 500.000,-Ft

ba) Beruházások 500.000,-Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

c) Finanszírozási kiadások összesen 0 Ft

ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 Ft

cb) Központi irányító szervi támogatás folyósítása 0 Ft

13. § (1) Az óvoda összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 52.561.088,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.

(2) Az óvoda összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 52.561.088,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

14. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli –

a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,0 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12,0 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

16. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 50.000,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/fő/év.

c) köztisztviselők illetménykiegészítése: 10 %

17. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

18. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit annak felmerülése esetén határozza meg.

19. § E rendelet 2018. év február 27. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.