Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 05. 04

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete közművelődési feladatok ellátásáról

2021.05.04.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Fertőrákos Községi Önkormányzat Polgármestere a Német Önkormányzat Fertőrákossal történt egyeztetést követően az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Fertőrákos Községi Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színterekre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § (1) A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerinti szakmai és infrastrukturális elvárásoknak megfelelve az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) Az Önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közösségi színtereinek épületeiben.

b) Az Önkormányzat célja a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.

c) Az Önkormányzat kiemelt célja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, a nemzetiségi hagyományok és értékek feltárása, megőrzésének biztosítása.

d) Az Önkormányzat biztosítja az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenységek feltételeit.

e) Az Önkormányzat biztosítja a tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeit.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében az alábbi szervezetekkel működik együtt:

a) Civilek a Fertő-tájért Egyesület,

b) Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

c) Fertőrákosi Óvoda Kindergarten Kroisbach,

d) Fertőrákosi Római Katolikus Egyházközség,

e) Fertő Táj Világörökség Magyar Tanácsa,

f) Helyi kulturális egyesületek, alapítványok,

g) Német Önkormányzat Fertőrákos,

h) Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

3. § Az Önkormányzat Kultv. 77. § (1) bekezdésben foglaltak szerint e rendelet 2. §-ban foglalt feladatainak ellátása érdekében, a kötelezően ellátandó közművelődés feladatait az alábbi közösségi színtereken (továbbiakban: Közösségi Színtér) biztosítja:

a) Egyesületek háza (9421 Fertőrákos, Fő utca 190.; Fertőrákos 47/1 hrsz.).

b) Fertőrákosi Tájház (9421 Fertőrákos, Fő utca 152.; Fertőrákos 104/1 hrsz) bérleti szerződés alapján.

c) Fertőrákosi Községi Könyvtár (9421 Fertőrákos, Fő utca 234. Fertőrákos 1138 hrsz.).

d) Mithrasz szentély (Fertőrákos Meggyesi út; Fertőrákos 049 hrsz.) az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Működési Engedély alapján.

e) Fertőrákosi Futballpálya (Fertőrákos Fertő utca, Fertőrákos 03/3 hrsz).

f) Fertőrákosi Közpark (Fertőrákos 866; 867; 884/2 és 884/3 hrsz.).

A közművelődési feladatellátás támogatása

4. § (1) Az Önkormányzat működteti közösségi színterét, a közművelődési feladatok ellátáshoz biztosítja a szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat a Kultv. 78/H. § (3) bekezdése alapján szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

(2) A közösségi színtér üzemeltetője a feladatellátás átláthatósága érdekében a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves munkatervet, a tárgyévet követő év március 30-ig pénzügyi, szakmai beszámolót köteles készíteni a rendezvények megvalósulásáról.

(3) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségei függvényében a közösségi színterek által szervezett, lebonyolított a település kulturális életében kiemelkedő szerepű rendezvényeket külön támogatja.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátását és a Közösségi Színtér működtetését az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.