Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek közterületen való tárolásának szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 01

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek közterületen való tárolásának szabályairól

2021.09.01.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésére figyelemmel, a közigazgatási területén szabálytalanul tárolt üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek tárolásának szabályozására az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Fertőrákos Község közigazgatási területén, a közutak rendjének és a közterületek tisztaságának fokozott biztosítása, a forgalmi akadályokat képező járművek közérdekből való eltávolítása és ezen vagyontárgyak jogi sorsának méltányos és biztonságos rendezése.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó, társadalmi és egyéb szervezetre, amelyek tulajdonában, használatában, üzemeltetésében állnak az ezen rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő üzemképtelen, roncs állapotú vagy elhagyott járművek.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Fertőrákos közigazgatási területén található minden közterületre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden közterületen tárolt:

a) üzemképtelen járműre,

b) roncs járműre

c) elhagyott járműre.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Közterület: a közterület fogalmát a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában adott fogalom meghatározás alapján kell értelmezni.

b) Üzemképtelen jármű: az a jármű, amely nem felel meg az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (l) bekezdésében meghatározott közlekedésben való részvétel feltételeinek, vagy azt a központi gépjármű nyilvántartásban a forgalomból kivonták.

c) Roncs jármű: minden olyan ingó dolog, amely rendeltetését tekintve nyilvánvalóan a közúti közlekedésben való részvétel célját szolgálta, és amely látható állapotát tekintve a forgalomba való visszahelyezésre már alkalmatlan.

d) Elhagyott jármű: minden olyan közúti közlekedésre alkalmas és hatósági jelzéssel rendelkező jármű, amelynek tulajdonosát, üzembentartóját, használóját nem lehet megállapítani, és amelyet bármely okból az elhagyott jármű észlelésére vonatkozó bejelentéstől számítva a közterületen legalább 15 napot meghaladóan úgy tárolnak, hogy azzal a forgalomban nem vesznek részt, és a közterület igénybevételére vonatkozó szerződéssel vagy hatósági engedéllyel nem rendelkeznek

e) Jármű tulajdonosa: az a személy, aki a gépjármű törzskönyvében tulajdonosként be van jegyezve.

f) Üzembentartó: az üzembentartó fogalmát a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában adott fogalom meghatározás alapján kell értelmezni.

(2) Amennyiben bárki okirattal hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy a gépjármű törzskönyvében található bejegyzéssel szemben, nyilvántartásban át nem vezetett tulajdonjoggal, üzembentartói, vagy használói joggal rendelkezik, úgy ezen személyt kell jogosítottnak, illetve kötelezettnek tekinteni.

A járművek tárolása közterületen

4. § Tilos üzemképtelen, roncs és elhagyott járműnek közterületen történő tárolása.

A járművek elszállítása

5. § (1) A közterületen engedély, vagy jogosultság nélkül tárolt, jelen rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott jármű bejelentés vagy hatósági észlelés alapján a helyi közút kezelője jogosult elszállíttatni.

(2) A helyi közút kezelője jelen rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott jármű elszállításáról az arra jogosultsággal rendelkező szolgáltató közreműködésével gondoskodik.

(3) Amennyiben az elszállításról a balesetet szenvedett jármű esetében nem a rendőrhatóság rendelkezik, úgy a helyi közút kezelője a szállítás elrendelésétől számított 8 napon belül a rendőrhatóság felé értesítési kötelezettséggel tartozik.

(4) A helyi közút kezelője a jármű elszállítására irányuló intézkedése előtt köteles írásban felszólítani a jármű tulajdonosát vagy üzembentartóját megfelelő, de legalább 8 napos határidő biztosítása mellett arra, hogy a közterület szabálytalan igénybevételét szüntesse meg.

(5) Amennyiben a jelen rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának lakcímét nem lehet megállapítani, a helyben szokásos módon 15 napra kifüggesztett hirdetményi kézbesítés útján kell a felszólítást megkísérelni. Ha a járművön hatósági jelzés nem található, és a tulajdonos vagy üzembentartó személyét más módon sem lehet megállapítani, felszólításra sincs szükség.

(6) A helyi közút kezelője a szabálytalan igénybevétel megszüntetésére tűzött határidő eredménytelen elteltét követően, a járművet az elszállítással megbízott szolgáltatóval biztonságosan őrzött telephelyre szállíttatja.

(7) A jármű csak a helyszínen készített fényképfelvétel, és jegyzőkönyv felvétele után szállítható el a helyszínről.

(8) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a jármű elszállítását elrendelő megnevezését, székhelyét, közreműködő esetén annak a szervezetnek a nevét, címét, ahol a jármű kiváltása felől intézkedés kezdeményezhető;

b) a tárolóhely címét, illetőleg azt a helyet, ahol az elszállított jármű található;

c) az elszállítás időpontját;

d) a jármű elszállítás előtti helyét;

e) a jármű adatait, így különösen a jármű rendszámát (amennyiben a járművön megtalálható), valamint a jármű gyártmányát, típusát, színét, külföldi rendszámú jármű esetén az államjelzését;

f) a jármű elszállítás előtt látható sérüléseit és meghibásodását;

g) az intézkedő által a lezáratlanul talált járműben lévő ingóságok jegyzékét;

h) az elszállítás okát a jogalap megjelölésével.

A szállítás költségei

6. § (1) A jármű elszállításának, tárolásának, értékesítésének, vagy megsemmisítésének költségei a jármű tulajdonosát, vagy üzembentartót terheli.

(2) Amennyiben a tulajdonos, az üzembentartó vagy a járművet más jogcímen használó személye nem állapítható meg, az (1) bekezdésben meghatározott költségek az elszállítást elrendelőt terhelik. A felmerülő költségek összegét az elszállítást elrendelő a jármű értékesítéséből fedezheti.

A járművek őrzésének szabályai

7. § (1) Az elszállított járművet a felelős őrzés szabályai szerint 3 hónapig őrizni kell. Ezen idő alatt az elszállítást elrendelő köteles a jármű tulajdonosát vagy az üzembentartóját felkutatni, vagy a felkutatást megkísérelni.

(2) Az elszállított járműveket a megállapodás szerinti telephelyen a tulajdonos költségére és veszélyére kell tárolni.

(3) Ha a tulajdonos vagy az üzembentartó kiléte megállapítható, a tárolást végző szervezet köteles 15 napon belül a tulajdonost felszólítani a tárolt vagyontárgy elszállítására, és ezzel egyidejűleg a felmerült költségek megfizetésére.

(4) A költségek megfizetéséig a tárolást végző, a járművet visszatarthatja.

Jármű értékesítésének szabályai

8. § (1) Amennyiben az elszállított jármű tulajdonosa vagy üzembentartója nem állapítható meg, vagy az ismert tulajdonos, üzembentartó a felszólítás ellenére az elszállítás napjától számított 3 hónap időtartamon túl sem jelentkezik, és a késedelmet nem menti ki, az őrzést végző saját maga vagy megbízottja útján jogosult a jármű értékesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni.

(2) Az értékesítésből befolyó vételár elsődlegesen a már felmerült költségek kielégítésére szolgál. A költségek kielégítése után fennmaradó részt az önkormányzat költségvetési számlájára kell átutalni.

(3) Az elszállított járművet értékesítése előtt át kell vizsgálni. A járműben talált ingóságok tekintetében — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik — a jogalap nélküli birtoklás szabályai irányadók azzal, hogy a jármű birtokbavételére irányuló felszólításon az ingóságok elszállítására való felszólítást is érteni kell.

Hatósági jogkör

9. § A jelen rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott járművekkel kapcsolatos hatósági jogkört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.