Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

Hatályos: 2022. 08. 31

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyongazdálkodásáról

2022.08.31.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i.) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b-c pontjaiban, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16), 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Fertőrákos Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő

a) ingatlan, közmű és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon),

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban és közhasznú társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre, továbbá

c) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére.

Az önkormányzat vagyona

2. § (1) Az Önkormányzat vagyonának csoportosítása a nemzeti vagyonról szóló

2011. évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvt.) szabályozottak szerint történik.

(2) Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon, törzsvagyon az, amit az Nvt. akként határoz meg. Az Nvt. alapján forgalomképtelen önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felsorolását e Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonelemmel nem rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona az, amit az Nvt. és törvény akként határoz meg. A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó tárgyak felsorolását e Rendelet 2. melléklete tartalmazza, ezen kívül az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonnal nem rendelkezik.

(5) A (2)-(4) bekezdések hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, melynek felsorolását e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A vagyontárgy forgalmi jellegének megváltoztatásáról az Nvt. rendelkezéseit figyelembevéve a képviselő-testület dönt.

Tulajdonjog átruházása

3. § (1) Nem lehet értékesíteni az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyont.

(2) Az üzleti vagyont és a korlátozott forgalomképes törzsvagyont értékesíteni vagy tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján lehet a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel. A versenyeztetés szabályait e Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. A korlátozott forgalomképes vagyon kizárólag az állam, más helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.

(3) A (2) bekezdés szerinti érték megállapításakor azt a forgalmi értéket kell figyelembe venni, melyet a Képviselő-testület hivatalos, 3 hónapnál nem régebbi értékbecslés alapján állapít meg.

(4) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon elidegenítése esetén

a) ha a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke ingó vagyonesetén nettó 500 000,- forint összeget nem éri el.

b) ha a vagyon egyedi forgalmi értéke ingatlanvagyon esetében a nettó 10 000 000,- forintos értékhatárt nem haladja meg.

Az önkormányzati vagyon hasznosítása

4. § (1) A Képviselő-testület a tulajdonnal kapcsolatos rendelkezési jogok gyakorlását a (2) bekezdésben meghatározott szervére, az ott meghatározott terjedelemben, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott vagyonkezelő szervekre ruházza át azzal, hogy a vagyontárgyak egy évet meghaladó használatáról, hasznainak szedéséről, bérbeadásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Polgármester döntési hatáskörébe tartozik:

a) az ingatlan vagyontárgyak egy évnél rövidebb időtartamban történő használata, hasznainak szedése, bérbeadása,

b) az önkormányzati ingó vagyontárgyak tulajdonjog-változással nem járó, egyéb módon történő hasznosítása,

c) tulajdonosi hozzájárulás megadása az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, és közterületeken történő nyomvonal jellegű építésnél, bontásnál.

(3) Az Önkormányzat vagyonkezelő szerve a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal).

(4) A Képviselő-testület vagyonának kezelésével a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott szerveken kívül vagyonkezelési szerződéssel más szervet is megbízhat. A vagyonkezelői jog ellenértékének mértékéről vagy ingyenes átengedéséről a Képviselő-testület dönt.

(5) Az önkormányzati vagyon hasznosítására versenyeztetési eljárást kell lefolytatni a (6) bekezdésben foglalt kivételekkel. A versenyeztetés szabályait e Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(6) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az önkormányzati vagyon hasznosítása esetén

a) ha a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke ingó vagyonesetén nettó 500 000,- forint összeget nem éri el.

b) ha a vagyon egyedi forgalmi értéke ingatlanvagyon esetében a nettó 10 000 000,- forintos értékhatárt nem haladja meg.

c) a költségvetési szerv, vagy önkormányzati intézmény használatában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan, vagy helyiség bérbeadása esetén, ha a bérbeadásra irányuló ingatlan vagy helyiség nem haladja meg a havi nettó 100 000,- forint összeget.

(7) Az Önkormányzat vagyona ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe

(8) Az önkormányzati vagyonkezelő szerv köteles a kezelésében lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására. Az önkormányzati vagyonkezelő szerv beruházást, felújítást csak a Képviselő-testület döntése alapján végezhet.

(9) A Képviselő-testület és a Polgármester a vagyonkezelőtől a vagyonkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről tájékoztatást, információt, adatot kérhet, a vagyonkezeléssel kapcsolatos dokumentumokba betekinthet.

Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése

5. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag az Nvt. 11. § (1) bekezdésben meghatározott személyekkel az önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódóan lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékonyságát, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.

(2) A vagyonkezelésbe átadott vagyontárgyakról, a vagyonkezelésbe adás ellenértékéről vagy ingyenességéről, a vagyonkezelési szerződés tartalmi elemeiről a Képviselő-testület dönt.

(3) A vagyonkezelői jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy törvényben történő kijelöléssel.

(4) Vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül, versenyeztetés nélkül köthető.

(5) Az Önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésekor, az ott részletezett feltételek meghatározásával dönt arról, hogy a vagyonkezelőnek

a) elengedi, vagy

b) nem engedi el

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségét.

6. § Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembevételével lehet átengedni.

7. § (1) A Képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő átengedéséről.

(2) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.

(3) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként

a) pénzösszeget,

b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet, vagy

c) más ellenszolgáltatást ír elő.

8. § A vagyonkezelő mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog gyakorlása során betartani a következőket:

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,

b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,

c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az Önkormányzatot,

d) az Mötv. 109. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tenni,

e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e Rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni, továbbá

f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.

9. § Vagyonkezelői jogot ingyenesen átengedni az Nvt. 11. § (13) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a következő vagyonkezelőnek lehet:

a) költségvetési szervnek, vagy önkormányzati intézménynek,

b) önkormányzati társulásnak.

10. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) belső ellenőrzés keretében,

b) a vagyonkezelő éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését.

(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,

b) gondoskodott-e az állagmegóvásról, jókarbantartásról, továbbá

c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesítette-e.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra rendelkezésre vonatkozó külön rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzati vagyonról a Képviselő-testület rendelkezik. Az önkormányzati vagyon felújításával, fejlesztésével, karbantartásával kapcsolatos beruházásról a Képviselő-testület vagy a Polgármester az alábbiak szerint dönt:

a) nettó 1.000.000,- Ft értékhatárig a Polgármester dönt. A befejezett beruházásokról a Képviselő-testületnek ad a polgármester tájékoztatást.

b) nettó 1.000.000,- forint összeg felett a Képviselő-testület dönt. A döntéshez legalább három árajánlat szükséges a Beszerzési szabályzat alapján.

(2) Jelen rendelet 1. számú, 2. számú és 3. számú mellékletében felsorolt ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlója a Képviselő-testület.

(3) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló döntés előkészítése a Hivatal feladata.

Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

12. § Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi megállapodásban,

b) bírói egyezség keretében,

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg,

d) a követelés csak veszteséggel, vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető, vagy

e) a kötelezett nem lelhető fel.

Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

13. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve javára történő vagyonfelajánlás vagy lemondás elfogadásáról és a vagyon átvételéről a Képviselő- testület dönt.

(2) Az önkormányzati intézmények, és az Önkormányzat költségvetési szervei javára felajánlott vagyon elfogadása esetén a tulajdonjogot az Önkormányzat szerzi meg.

(3) A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon

a) olyan ingatlan vagy ingatlanrész, melyben az Önkormányzat számára használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs,

b) ismert terhei elérik vagy meghaladják a kapott vagyon értékét.

Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár

14. § (1) Az Önkormányzat vagyonát az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben, az Nvt. 10 §.-ában, és az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az Mötv. 110. §-ában szabályozottak szerint kell nyilvántartani és leltározni.

(2) A Korm. rendelet szerinti külön nyilvántartás tartalmazza e Rendelet 2. §-a szerinti vagyoncsoportokat.

Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. augusztus 31-én lép hatályba és azzal egyidejűleg hatályát veszti a 14/2004. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Forgalomképtelen önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok

FERTŐRÁKOS

KATASZTERI NAPLÓ

3. Forgalomképesség

Helyrajzi szám

Megnevezés

(ha)

(m2)

Bruttó érték (eFt)

1. Forgalomképtelen

1/ / /

Fertő u.

0

1426

6784

1. Forgalomképtelen

317/ / /

Sebestyén köz

0

1584

9580

1. Forgalomképtelen

361/4

Kőbánya sor

0

2873

11741,931

1. Forgalomképtelen

369/ / /

Névnélküli út

0

240

1100

1. Forgalomképtelen

400/ 3/ /

Névnélküli út

0

283

1680

1. Forgalomképtelen

413/ / /

Névnéküli út

0

690

1800

1. Forgalomképtelen

420/ / /

Felsőszikla sor

0

7430

41421,205

1. Forgalomképtelen

424/ / /

Névnélküli út

0

1304

4430

1. Forgalomképtelen

469/ / /

Középszikla sor

0

6747

29703,75

1. Forgalomképtelen

480/ / /

Gyalogút

0

619

1660

1. Forgalomképtelen

496/ / /

Alsószikla sor

0

2811

8470

1. Forgalomképtelen

499/ 2/ /

Árok

0

90

280

1. Forgalomképtelen

500/ / /

Patak sor

0

7365

71129

1. Forgalomképtelen

526/ / /

Hermann köz

0

195

670

1. Forgalomképtelen

549/ / /

Névnélk.út

0

1281

1500

1. Forgalomképtelen

684/ / /

Béke köz

0

1713

13820,329

1. Forgalomképtelen

699/ / /

Béke u.

0

4971

26774,5

1. Forgalomképtelen

700/ / /

Középszikla sor

0

234

1650

1. Forgalomképtelen

795/ / /

Múzeum köz

0

459

1460

1. Forgalomképtelen

870/ / /

Névnélk.út

0

209

560

1. Forgalomképtelen

874/ / /

Fő u.

0

303

1100

1. Forgalomképtelen

881/ / /

Madonna-tér + 1946-os kitelepítési emlékmű

0

463

7358,905

1. Forgalomképtelen

884/ 2/ /

Közterület

0

727

640

1. Forgalomképtelen

884/ 3/ /

Közterület+játszótér

0

256

3255,95

1. Forgalomképtelen

921/ / /

Közteület

0

91

260

1. Forgalomképtelen

922/ / /

Patak sor

0

251

2492,829

1. Forgalomképtelen

954/ 2/ /

Patak sor

0

1418

15760,664

1. Forgalomképtelen

955/ / /

Kovácshegy u.

0

1912

17634,901

1. Forgalomképtelen

975/ / /

Pintér-köz

0

415

1030

1. Forgalomképtelen

988/ / /

Kovácsdomb u.

0

561

9188,684

1. Forgalomképtelen

997/ / /

Erdei u.

0

791

12119,47

1. Forgalomképtelen

1030/ / /

Hegy u., támfal, diszkút

0

1118

33446,756

1. Forgalomképtelen

1050/ 12/ /

Pataki I.u.

0

4660

26375

1. Forgalomképtelen

1050/ 23/ /

Ifjuság u.

0

1959

6300

1. Forgalomképtelen

1050/ 44/ /

Szárhalmi ú.

0

1671

6300

1. Forgalomképtelen

1050/ 58/ /

Névnélk.út

0

383

1050

1. Forgalomképtelen

1050/ 66/ /

Névnélk.út

0

2378

8580

1. Forgalomképtelen

1050/ 71/ /

Névnélk.út

0

765

1530

1. Forgalomképtelen

1050/ 72/ /

Névnélk.út

0

339

980

1. Forgalomképtelen

1051/ 8/ /

Járda

0

171

770

1. Forgalomképtelen

1084/ / /

Kápolna u.

0

711

7044,605

1. Forgalomképtelen

1110/ / /

Határ út

0

2812

9727,435

1. Forgalomképtelen

1133/ / /

Sajáth.út

0

620

2200,1

1. Forgalomképtelen

034/ / /

Közút

1

2678

18300

1. Forgalomképtelen

038/ 2/ /

Szemétlerekó t.

0

7735

300

1. Forgalomképtelen

040/ / /

Közút

0

7931

1260

1. Forgalomképtelen

042/ / /

Közút

0

8687

1330

1. Forgalomképtelen

044/ / /

Közút

0

1129

280

1. Forgalomképtelen

053/4

Közút

0

7733

39000

1. Forgalomképtelen

068/3

Közút

0

9535

1000

1. Forgalomképtelen

069/ 12/ /

Árok

2

6638

3300

1. Forgalomképtelen

0105/ / /

Közút

0

3047

450

1. Forgalomképtelen

0117/ / /

Közút

0

2252

470

1. Forgalomképtelen

0118/ / /

Közút

0

6032

1000

1. Forgalomképtelen

0120/ / /

Közút

0

4905

1020

1. Forgalomképtelen

0122/ / /

Közút

0

1773

290

1. Forgalomképtelen

0124/ 22/ /

Közút

0

350

70

1. Forgalomképtelen

0124/ 26/ /

Közút

0

323

70

1. Forgalomképtelen

0126/ / /

Közút

0

4438

900

1. Forgalomképtelen

0130/ / /

Közút

0

1823

390

1. Forgalomképtelen

0131/1/ /

Közút

0

2614

200

1. Forgalomképtelen

0137/ / /

Közút

0

2007

450

1. Forgalomképtelen

0139/ / /

Közút

0

2992

600

1. Forgalomképtelen

0147/ / /

Közút

0

1622

320

1. Forgalomképtelen

0150/ / /

Közút

0

471

100

1. Forgalomképtelen

0152/ / /

Közút

0

2316

470

1. Forgalomképtelen

0155/ / /

Közút

0

2291

470

1. Forgalomképtelen

0170/ / /

Közút

0

1633

320

1. Forgalomképtelen

0173/ / /

Közút

0

3402

500

1. Forgalomképtelen

0175/ / /

Közút

0

446

110

1. Forgalomképtelen

0178/ / /

Közút

0

5319

740

1. Forgalomképtelen

0186/ / /

Közút

0

3179

540

1. Forgalomképtelen

0187/1 / /

Közút

0

816

140

1. Forgalomképtelen

0194/ / /

Közút

0

1093

230

1. Forgalomképtelen

0199/ / /

Közút

0

2187

430

1. Forgalomképtelen

0207/ / /

Közút

0

3953

800

1. Forgalomképtelen

0217/ / /

Árok

0

2118

470

1. Forgalomképtelen

380/ / /

Járda

0

385

6236,203

1. Forgalomképtelen

866// /

Patak sor-Fő u. közti lépcsős sétány, Közösségi tér

0

695

51604,612

1. Forgalomképtelen

284/ 1/ /

Fő u.

0

2828

7500

1. Forgalomképtelen

1136/ 4/ /

Sajáth.út

0

546

7100

1. Forgalomképtelen

1136/ 35/ /

Sajáth.út

0

6402

13300

1. Forgalomképtelen

0106/181/ /

Út

0

2245

300

1. Forgalomképtelen

270/ 10/ /

Út

0

7222

9400

1. Forgalomképtelen

284/ 9/ /

Sajáth.út

0

2484

6240

1. Forgalomképtelen

346/ 2/ /

Névnélküli út

0

2896

3856

1. Forgalomképtelen

444/ 5/ /

Malom u.

0

1751

7827,688

1. Forgalomképtelen

887/ / /

Patak sor

0

4631

38697,797

1. Forgalomképtelen

1018/ 1/ /

Kovácsdomb u.

0

2495

36166,63

1. Forgalomképtelen

0102/ 2/ /

Meggyesi út

0

7918

13303,02

1. Forgalomképtelen

074/156/ /

Árok

0

991

210

1. Forgalomképtelen

074/157/ /

Sajáth.út

0

2528

420

1. Forgalomképtelen

097/ 2/ /

Sajáth.út

0

2892

300

1. Forgalomképtelen

0106/175/ /

Árok

0

204

50

1. Forgalomképtelen

0106/176/ /

Árok

0

937

170

1. Forgalomképtelen

0106/177/ /

Árok

0

753

150

1. Forgalomképtelen

0106/178/ /

Árok

0

354

80

1. Forgalomképtelen

0106/179/ /

Árok

0

74

20

1. Forgalomképtelen

0106/180/ /

Árok

0

318

70

1. Forgalomképtelen

0166/ / /

Sajáth.út

0

4615

760

1. Forgalomképtelen

0177/ 21/ /

Út

0

3082

500

1. Forgalomképtelen

0177/ 22/ /

Út

0

925

160

1. Forgalomképtelen

0191/ / /

Sajáth.út

0

4712

760

1. Forgalomképtelen

0192/ / /

Sajáth.út

0

4600

670

1. Forgalomképtelen

0197/ / /

Sajáth.út

0

1374

240

1. Forgalomképtelen

0198/ 2/ /

Sajáth.út

0

1542

240

1. Forgalomképtelen

/ / /

Autóbuszváró

0

0

11574,634

1. Forgalomképtelen

/ / /

Járda és parkoló

0

0

27066,296

1. Forgalomképtelen

// / /

Járda, parkoló, I. Világháborús emlékmű

0

0

75696,702

1. Forgalomképtelen

/ / /

Autóbuszváró

0

0

2069,594

1. Forgalomképtelen

/ / /

Autóbuszvárók

0

0

1650

1. Forgalomképtelen

/ / /

Autóbuszváró

0

0

2069,594

1. Forgalomképtelen

/ / /

Népszavazási emlékmű

0

0

1680

1. Forgalomképtelen

/ / /

Térburkolat a Hivatal előtt

0

0

2530,721

1. Forgalomképtelen

1132/ 9/ /

Beépítetlen terület

0

277

334

1. Forgalomképtelen

1107/ 1/ /

Sajáthasználatú út

0

95

260

1. Forgalomképtelen

000000// /

Temető építményei

0

0

24647,055

1. Forgalomképtelen

074/ 34/ /

Út

0

1392

220

1. Forgalomképtelen

074/131/ /

Út

0

480

77

1. Forgalomképtelen

074/137/ /

Út

0

340

55

1. Forgalomképtelen

074/142/ /

Út

0

300

48

1. Forgalomképtelen

1833/ 1/ /

Út

0

5322

6840

1. Forgalomképtelen

1831// /

Fagyöngy u.

0

1266

5913,3

1. Forgalomképtelen

1829/ / /

Út

0

3047

4570

1. Forgalomképtelen

1818/ / /

Út

0

1221

1360

1. Forgalomképtelen

1812/ / /

Út

0

631

645

1. Forgalomképtelen

1807/ / /

Út

0

2756

3765

1. Forgalomképtelen

1857// /

Fagyöngy u.

0

1495

6213,3

1. Forgalomképtelen

1844/ 4/ /

Út

0

883

1280

1. Forgalomképtelen

000000// /

Templom tér építményei

0

0

18282,625

1. Forgalomképtelen

/ / /

Autóbuszváró

0

0

2069,593

1. Forgalomképtelen

0235/ 29/ /

Buszforduló

0

1151

40661,83

1. Forgalomképtelen

000000// /

Árok-támfal-parkoló

0

0

997,524

1. Forgalomképtelen

1029/ 1/ /

Szervíz út

0

2004

19109,458

1. Forgalomképtelen

037/ / /

Saját használatú út

0

797

130

1. Forgalomképtelen

97/ 3/ /

Névnélküli út

0

141

490

1. Forgalomképtelen

47/ 2/ /

Út

0

21

76

1. Forgalomképtelen

000000// /

Buszforduló,gyalogátkelő,járda

0

0

41151,83

1. Forgalomképtelen

/ / /

Járda

0

0

12751,423

1. Forgalomképtelen

/ / /

Kerékpáros hálózat fejlesztése a Fertő-tó körül

0

0

9544,342

1. Forgalomképtelen

1825/ 2/ /

Közforgalom elől el nem zárt magánút

0

85

130

1. Forgalomképtelen

/ / /

Parkoló a Püspöki kastéllyal szemben

0

0

716,825

1. Forgalomképtelen

////

Középső park (342/1 hrsz. állami tul.)

3525,522

1. Forgalomképtelen

1815/1//

Közforgalom elől el nem zárt magánút

66

66

1. Forgalomképtelen

1816/1//

Közforgalom elől el nem zárt magánút

192

192

1. Forgalomképtelen

301/4

Kivett helyi közút

0

2265

1. Forgalomképtelen

346/13

Kivett helyi közút

0

139

1. Forgalomképtelen

346/14

Kivett helyi közút

0

156

1. Forgalomképtelen

346/16

Kivett helyi közút

0

42

1. Forgalomképtelen

421/2

Kivett helyi közút

0

6811

1. Forgalomképtelen

931/3

Kivett közút

0

8

1. Forgalomképtelen

1029/4

Kivett közút

0

1062

1. Forgalomképtelen

1106/1

Kivett közf. elől el nem zárt magánút

0

60

1. Forgalomképtelen

1841/4

Kivett közút

0

809

1. Forgalomképtelen

1851/1

Kivett közút

0

36

1. Forgalomképtelen

1894/2

Kivett közút

0

20

1. Forgalomképtelen

1910/2//

Kivett közf. elől el nem zárt magánút

0

60

1. Forgalomképtelen

1932/1//

Kivett közf. elől el nem zárt magánút

0

28

1. Forgalomképtelen

1933/1//

Kivett közút

2

1390

1. Forgalomképtelen

1934/2//

Kivett közút

0

39

1. Forgalomképtelen

03/17//

Kivett helyi közút

0

235

1. Forgalomképtelen

074/179

Kivett közf. elől el nem zárt magánút

0

39

1. Forgalomképtelen

0210/

Kivett saját hasz. út

0

1336

1. Forgalomképtelen

176/ 1/ /

Kivett helyi közút

0

943

180

1. Forgalomképtelen

867// /

Beépítetlen terület (Közösségi tér)

0

286

2117

1. Forgalomképtelen

342/3

Kivett járda

0

1103

1. Forgalomképtelen

342/5

Kivett közút, helyi közpark, parkolók

0

5110

1. Forgalomképtelen

1112/5

Kivett közút

0

229

1. Forgalomképtelen

1862/1

Kivett közf. elől el nem zárt magánút

0

94

2. melléklet

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó tárgyak

FERTŐRÁKOS

KATASZTERI NAPLÓ

3. Forgalomképesség

Helyrajzi szám

Megnevezés

(ha)

(m2)

Bruttó érték (eFt)

2.Korlátozottan forgalomképes

47/1/ /

Irodaépület-könyvtár-l2db lakás

0

2201

37444,37

2.Korlátozottan forgalomképes

97/ 1/ /

Óvoda

0

3492

103216,475

2.Korlátozottan forgalomképes

104/ 1/ /

Tájház

0

1977

9200,31

2.Korlátozottan forgalomképes

133/ 1/ /

Gazd.ép.és udvar

0

84

1000

2.Korlátozottan forgalomképes

219/ / /

Egészségház+lakás

0

537

36725,36

2.Korlátozottan forgalomképes

344/ / /

Kőfejtő

5

8852

38118,505

2.Korlátozottan forgalomképes

345/ / /

Kopárság

1

5678

4600

2.Korlátozottan forgalomképes

698/ / /

Tűzoltószertár

0

80

3501,909

2.Korlátozottan forgalomképes

865/ / /

Polgármesteri Hivatal

0

472

30892,494

2.Korlátozottan forgalomképes

1051/ 36/ /

KMB iroda+lakás

0

888

22107,423

2.Korlátozottan forgalomképes

1085/ / /

Kápolna

0

11

350

2.Korlátozottan forgalomképes

03/ 3/ /

Sportpálya

1

2041

8442,34

2.Korlátozottan forgalomképes

/ / /

Ivóvízközmű

0

0

339105,509

2.Korlátozottan forgalomképes

/ / /

Szennyvízrendszer

0

0

461781,232

2.Korlátozottan forgalomképes

/ / /

Közvilágítás

0

0

17221,09

2.Korlátozottan forgalomképes

/ / /

Közvilágítás Boglárhegyen

0

0

1884

2.Korlátozottan forgalomképes

1134/4/ /

Üzemi épület, játszótér, sportpálya

0

9957

76083,789

2.Korlátozottan forgalomképes

/ / /

Mithrász-szentély építményei

0

0

1621,995

2.Korlátozottan forgalomképes

207/1//

Bölcsőde

414

88225,152

2.Korlátozottan forgalomképes

863///

Turistaház és gazdasági épületek (Vízimalom)

1745

88392

3. melléklet

Az üzleti vagyon körébe tartozó vagyontárgyak

FERTŐRÁKOS

KATASZTERI NAPLÓ

3. Forgalomképesség

Helyrajzi szám

Megnevezés

(ha)

(m2)

Bruttó érték (eFt)

3. Forgalomképes

0124/ 17/ /

Szántó

0

3906

590

3. Forgalomképes

216/ / /

Udvar

0

70

110

3. Forgalomképes

217/ / /

Udvar

0

133

190

3. Forgalomképes

218/ / /

Udvar

0

57

90

3. Forgalomképes

220/ / /

Udvar

0

75

100

3. Forgalomképes

221/ / /

Udvar

0

84

130

3. Forgalomképes

282/ / /

Beépítetlen ter.

0

197

2030

3. Forgalomképes

283/ 2/ /

Telephely

0

522

1900

3. Forgalomképes

283/ 3/ /

Beépítetlen ter.

0

5169

10400

3. Forgalomképes

283/ 5/ /

Beépítetlen ter.

0

475

870

3. Forgalomképes

306/ / /

Lakótelek

0

1726

3270

3. Forgalomképes

374/ / /

Lakótelek

0

649

700

3. Forgalomképes

375/ / /

Ép.telek

0

659

1400

3. Forgalomképes

394/ / /

Ép.telek

0

714

700

3. Forgalomképes

400/ 1/ /

Lakótelek

0

579

200

3. Forgalomképes

402/ / /

Építési telek

0

699

1400

3. Forgalomképes

440/ / /

Lakóház

0

703

16450

3. Forgalomképes

448/ / /

Lakótelek

0

733

720

3. Forgalomképes

452/ / /

Lakóház

0

744

1312

3. Forgalomképes

475/ / /

Lakótelek

0

591

600

3. Forgalomképes

504/ / /

Lakótelek

0

534

850

3. Forgalomképes

527/ / /

Kopárság

1

8679

2100

3. Forgalomképes

538/ / /

Lakótelek

0

435

680

3. Forgalomképes

585/ / /

Udvar

0

157

240

3. Forgalomképes

586/ / /

Udvar

0

132

190

3. Forgalomképes

588/ / /

Udvar

0

197

290

3. Forgalomképes

589/ / /

Udvar

0

245

380

3. Forgalomképes

590/ / /

Udvar

0

819

1700

3. Forgalomképes

672/ / /

Lakótelek

0

2140

5200

3. Forgalomképes

888/ 3/ /

Beépítetlen ter.

0

5839

18233

3. Forgalomképes

907/ / /

Beépítetlen ter.

0

3096

3300

3. Forgalomképes

910/ / /

Beépítetlen ter.

0

2441

2500

3. Forgalomképes

913/ 1/ /

Beépítetln ter.

0

1421

1550

3. Forgalomképes

927/ / /

Beépítetlen ter.

0

1039

1100

3. Forgalomképes

934/ / /

Beépítetlen ter.

0

22

30

3. Forgalomképes

943/ / /

Udvar

0

217

330

3. Forgalomképes

956/ 1/ /

Udvar

0

70

130

3. Forgalomképes

964/ 2/ /

Udvar

0

301

490

3. Forgalomképes

1050/ 74/ /

Beépítetlen ter.

0

1172

1900

3. Forgalomképes

046/ 7/ /

Szőlő

0

3978

1600

3. Forgalomképes

046/ 8/ /

Szőlő

0

1133

450

3. Forgalomképes

046/ 9/ /

Szántó

0

3848

580

3. Forgalomképes

046/ 40/ /

Szőlő

0

8254

3300

3. Forgalomképes

046/ 43/ /

Szőlő

0

2395

960

3. Forgalomképes

046/ 48/ /

Szőlő

0

888

350

3. Forgalomképes

046/ 57/ /

Szántó

0

816

120

3. Forgalomképes

046/ 60/ /

Szőlő

0

1234

500

3. Forgalomképes

046/ 61/ /

Szőlő

0

2320

930

3. Forgalomképes

046/ 62/ /

Szőlő

0

2079

830

3. Forgalomképes

046/ 82/ /

Szőlő

0

1190

480

3. Forgalomképes

046/ 83/ /

Szőlő

0

3582

1400

3. Forgalomképes

046/ 84/ /

Szőlő

0

1190

480

3. Forgalomképes

046/ 85/ /

Szőlő

0

1215

490

3. Forgalomképes

046/ 86/ /

Szőlő

0

3431

1380

3. Forgalomképes

046/ 89/ /

Szőlő

0

1165

470

3. Forgalomképes

046/ 90/ /

Szőlő

0

345

140

3. Forgalomképes

046/ 93/ /

Szőlő

0

2147

860

3. Forgalomképes

046/ 95/ /

Szőlő

0

1201

480

3. Forgalomképes

046/ 97/ /

Gyümölcsös

0

619

250

3. Forgalomképes

046/100/ /

Szőlő

0

2363

950

3. Forgalomképes

046/103/ /

Szőlő

0

1424

570

3. Forgalomképes

046/104/ /

Szőlő

0

2338

630

3. Forgalomképes

046/106/ /

Szőlő

0

4812

1930

3. Forgalomképes

046/107/ /

Szőlő

0

3503

1400

3. Forgalomképes

046/108/ /

Szőlő

0

8280

3300

3. Forgalomképes

046/111/ /

Szőlő

0

3842

1540

3. Forgalomképes

046/129/ /

Szőlő

0

2374

950

3. Forgalomképes

048/ 3/ /

Szántó

0

212

30

3. Forgalomképes

048/ 5/ /

Szántó

0

266

40

3. Forgalomképes

048/ 6/ /

Szántó

0

101

15

3. Forgalomképes

048/ 8/ /

Szántó

0

180

30

3. Forgalomképes

048/ 12/ /

Erdő

0

314

50

3. Forgalomképes

048/ 15/ /

Erdő

0

65

10

3. Forgalomképes

048/ 17/ /

Erdő

0

86

15

3. Forgalomképes

048/ 18/ /

Erdő

0

32

5

3. Forgalomképes

048/ 19/ /

Erdő

0

176

30

3. Forgalomképes

048/ 21/ /

Erdő

0

241

40

3. Forgalomképes

048/ 22/ /

Erdő

0

324

50

3. Forgalomképes

048/ 23/ /

Erdő

0

97

15

3. Forgalomképes

048/ 25/ /

Erdő

0

216

30

3. Forgalomképes

048/ 29/ /

Erdő

0

194

30

3. Forgalomképes

048/ 37/ /

Erdő

0

115

20

3. Forgalomképes

048/ 40/ /

Erdő

0

252

20

3. Forgalomképes

048/ 41/ /

Erdő

0

201

30

3. Forgalomképes

048/ 46/ /

Erdő

0

212

30

3. Forgalomképes

048/ 47/ /

Erdő

0

108

15

3. Forgalomképes

048/ 48/ /

Erdő

0

317

50

3. Forgalomképes

048/ 49/ /

Erdő

0

119

20

3. Forgalomképes

048/ 50/ /

Erdő

0

94

15

3. Forgalomképes

048/ 51/ /

Erdő

0

338

50

3. Forgalomképes

048/ 54/ /

Erdő

0

115

20

3. Forgalomképes

048/ 55/ /

Erdő

0

198

30

3. Forgalomképes

048/ 57/ /

Erdő

0

108

15

3. Forgalomképes

048/ 59/ /

Erdő

0

50

10

3. Forgalomképes

0180/ 7/ /

Szőlő

0

1079

430

3. Forgalomképes

0180/ 8/ /

Szőlő

0

788

320

3. Forgalomképes

0180/ 9/ /

Szántó

0

637

100

3. Forgalomképes

0180/ 25/ /

Szőlő

0

1834

730

3. Forgalomképes

0180/ 33/ /

Szőlő

0

1057

420

3. Forgalomképes

0180/ 34/ /

Szőlő

0

1511

600

3. Forgalomképes

0180/ 35/ /

Szántó

0

1511

230

3. Forgalomképes

0180/ 38/ /

Szőlő-szántó

1

2898

3200

3. Forgalomképes

0180/ 40/ /

Szántó

0

2762

410

3. Forgalomképes

0201/ 2/ /

Szántó

0

2327

350

3. Forgalomképes

0201/ 4/ /

Szántó

0

1115

80

3. Forgalomképes

0201/ 6/ /

Szántó

0

4935

370

3. Forgalomképes

0180/ 30/ /

Gyep

0

863

80

3. Forgalomképes

444/ 2/ /

Beépítetlen ter.

0

154

260

3. Forgalomképes

444/ 4/ /

Beépítetlen ter.

0

102

430

3. Forgalomképes

10103/ 4/ /

Beépítetlen terület (Sopronkőhidai vízműves terület)

0

663

546,75

3. Forgalomképes

97/ 2/ /

Beépítetlen terület

0

1305

4490

3. Forgalomképes

0209/ 7/ /

Szőlő

0

295

147,5

3. Forgalomképes

1899/ 2/ /

Magánút

0

29

29

3. Forgalomképes

1888/ 2/ /

Magánút

0

27

27

3. Forgalomképes

1899/ 3/ /

Magánút

0

53

53

3. Forgalomképes

230/ 1/ /

Beépítetlen terület

0

2494

3740

3. Forgalomképes

386/7

Kivett lakóház, udvar

0

665

3. Forgalomképes

386/8

Kivett beépítetlen terület

0

744

3. Forgalomképes

03/20//

Fásított terület

0

3800

3. Forgalomképes

03/21//

Kivett üzem és legelő

1

1700

3. Forgalomképes

03/22//

Legelő és fásított terület

1

5370

3. Forgalomképes

284/4

Erdő

0

513

4. melléklet

Általános szabályok

1. Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon értékesítésekor és hasznosításakor – figyelemmel e rendelet 3. § és 4-§-ában foglaltakra - versenytárgyalást (nyílt árverés) kell tartani.

2. Az árverés kihirdetéséről, lebonyolításáról a polgármester (továbbiakban Kiíró) gondoskodik.

3. Az árverési felhívást (továbbiakban hirdetmény) Fertőrákos Község honlapján, hirdetőtábláján kell megjelentetni, valamint lehetőség szerint ingatlan értékesítése esetén ingatlanértékesítéssel foglalkozó honlapokon, hirdetési újságokban, valamint a megyei napilapban kell meghirdetni.

4. Az árverési eljárásban azon természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok (továbbiakban Ajánlattevők) vehetnek részt, akik/amelyek

a) jelentkezési lapot nyújtottak be,

b) nincs az önkormányzat felé adó- és egyéb (pl. bérleti díj, közterület-használati díj) tartozásuk, és az erről szóló igazolásokat az árverés megkezdésekor bemutatják, valamint

c) ha az ajánlati biztosítékot (továbbiakban bánatpénz) legkésőbb az árverés napját megelőző napig Fertőrákos Községi Önkormányzat bankszámlaszámára befizeti.

5. Bankszámlára történő befizetés esetén az árverésen való részvétel feltétele, hogy a bánatpénz összege Fertőrákos Község Önkormányzatának bankszámlaszámára az árverés időpontjáig beérkezzen, és erről az Ajánlattevő igazolást nyújtson be a Kiíróhoz.

6. Ingó dolog elidegenítése, vagy hasznosítása esetén a hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a licit tárgyának pontos megjelölését,

b) a licittárgyalás helyét és idejét,

c) tájékoztatást arról, hogy csak az vehet részt az árverésen, aki az árverési feltételeknek megfelel.

7. Ingatlan elidegenítése, vagy hasznosítása esetén a hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) az ingatlan címét, és helyrajzi számát, területét, műszaki jellemzőit (így különösen közmű ellátottság, komfortfokozat az ingatlan helyiségeinek száma, méretei, műszaki állapota stb),

b) az ingatlan használatával kapcsolatos esetleges szakhatósági kikötéseket, esetleges egyéb információkat, adatokat (környezetvédelmi, természetvédelmi, műemlékvédelmi és egyéb jogi kötöttségek, előírások stb.),

c) az ingatlan per-, teher- és igénymentességének bármilyen korlátozását,

d) az ajánlati biztosíték mértékét és befizetésének módját,

e) az árverés helyét, időpontját,

f) a pályázattal kapcsolatban további információt szolgáltató szervezet, személy nevét, címét, telefonszámát,

g) a vagyontárgy megtekintésének időpontját,

h) a vagyontárgyra vonatkozó (esetlegesen készített) részletes dokumentáció, tájékoztató beszerzési helyét és a beszerzés feltételeit,

i) a pályázat nyelvének meghatározását,

j) értékelési szempontokat.

8. A Kiíró a jelentkezés benyújtására vonatkozó határidőt nem határozhatja meg a hirdetmény közzétételétől számított 10 munkanapnál rövidebb időtartamban.

9. A Kiíró a jelentkezési határidőt indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbíthatja, de ezt a tényt – az indok megjelölésével – a hirdetmény közlésével megegyező helyeken, az eredeti jelentkezési határidő lejárta előtt legalább 10 munkanappal köteles hirdetményben megjelentetni.

10. A Kiíró jogosult a hirdetményt a jelentkezési határidő előtt visszavonni, de erről a hirdetmény közlésével megegyező módon a jelentkezési határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

11. A kikiáltási árat első ízben a vagyon becsült forgalmi értéke képezi, figyelemmel e Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Bánatpénz

12. A hirdetményben előírtak szerint az eljárásban való részvételt bánatpénz megfizetéséhez lehet kötni. Ennek összege a kikiáltási ár 10%-a.

13. A bánatpénzt legkésőbb az árverés napját megelőző napig Fertőrákos Községi Önkormányzat bankszámlaszámára lehet befizetni.

14. Bankszámlára történő befizetés esetén az árverésen való részvétel feltétele, hogy a bánatpénz összege Fertőrákos Községi Önkormányzat bankszámlaszámára az árverés időpontjáig beérkezzen, és erről az Ajánlattevő igazolást nyújtson be a Kiíróhoz.

15. A Kiíró a bánatpénz után kamatot nem fizet (így különösen, ha a nem nyert jelentkező nem vette fel a visszajáró összeget, illetve nem adott bankszámlaszámot a visszautalás érdekében), kivéve, ha a visszafizetési határidőt elmulasztja (így különösen, ha a meglévő adatok birtokában nem intézkedik a visszafizetésről).

16. A nyertes ajánlattevő esetében a bánatpénz az ajánlattevő által fizetendő ellenértékbe beszámításra kerül, azonban ha a szerződés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a bánatpénzt elveszti. Az elvesztett bánatpénz az önkormányzatot illeti meg.

17. A Kiíró bánatpénzt a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás érvénytelenségének megállapítása esetén, illetve – az ajánlatok elbírálását követően – a nem nyertes ajánlattevők részére köteles 15 munkanapon belül visszafizetni.

Érvénytelen, eredménytelen eljárás

18. Érvénytelen az árverési eljárás, ha

a) jelentkezési lapot a jelentkezési határidő után nyújtották be.

b) jelentkezési lapot olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az önkormányzattal szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét (helyi adó, bérleti díj stb.) nem teljesítette,

c) az ajánlattevő a bánatpénzt nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,

d) az árverési eljárás során az összeférhetetlenségi szabályokat (összeférhetetlenségi szabályokat lásd az értelmező rendelkezéseknél) megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el.

19. Eredménytelen az árverési eljárás, ha

a) nem érkezett be jelentkezési lap,

b) kizárólag érvénytelen jelentkezési lap érkezett,

c) nincs érvényes licit.

Az árverés lefolytatása

20. Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben közzétett határidőig, a megjelölt módon a jelentkezését leadta, és az egyéb részvételi feltételeknek megfelel.

21. Az a magánszemély, aki az árverési szabályoknak megfelelően jelentkezett, az árverésen meghatalmazott útján is képviseltetheti magát. Ebben az esetben a meghatalmazott köteles magát közokirattal igazolni, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályainak megfelelő meghatalmazást bemutatni az árverés levezetőjének.

22. Az árverés levezetéséről a polgármester gondoskodik.

23. Az árverésről árverési jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet 5 évig meg kell őrizni, továbbá ilyen jellegű ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző szerv, személyek rendelkezésére kell bocsátani.

24. Az árverést levezető ismerteti:

a) az árverés tárgyának adatait,

b) a hirdetés hitelességének körülményeit,

c) a kikiáltási árat,

d) a lebonyolítás szabályait.

25. A licitlépcsők mértéke a kikiáltási ár 10.000 Ft-ra kerekített 2 %-a, de minimum 10.000 Ft. Amennyiben az aktuális licitlépcsőt meghaladó ajánlat nem érkezik, de az árverés lezárásának folyamán újabb ajánlat érkezik, az automatikusan a következő licitlépcsőre tett ajánlatnak minősül.

26. Negatív licit nem lehetséges.

27. Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb összegű – de az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó - érvényes árajánlatot teszi.

28. A nyertes ajánlattevő – az árverést követő 10 munkanapon belül – köteles az általa megajánlott licitösszeg és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét a Kiíró által megjelölt bankszámlára befizetni, valamint a szerződés megkötéséhez szükséges adatait a pályázat Kiírójának megadni és az árverésen vállalt feltételek szerinti szerződést megkötni.

A licit menete

29. Ajánlatot kézfelemeléssel az árverés levezetője által megjelölt licitlépcsőkre tehető. A licitálásba bármikor be lehet szállni, illetve a licitálásból bármikor ki lehet szállni.

30. Bekiabálásos ajánlattételre nincs mód.

31. Az árverés a licitösszeg háromszori bejelentését követően lezárásra kerül, ezt követően ajánlattételre nincs lehetőség.

32. Az eredmény az árverés lezárását követően azonnal megállapításra kerül.

33. Azok közül, akik a kikiáltási árat, vagy az azt meghaladó ajánlatot többen is tartják – és nincs aki azt meghaladó ajánlatot tesz –, az árverés nyertesét sorsolással kell kiválasztani.

34. Új árverést kell kihirdetni abban az esetben, ha

a) második legkedvezőbb vételi ajánlattevő vásárlása valamilyen okból meghiúsul

b) az árverési eljárás bármely okból érvénytelen, vagy eredménytelen volt

35. Új árverés esetén a Kiíró egy alkalommal, legfeljebb 10%-kal csökkentett induló értékkel újabb liciteljárás megindításáról dönthet.

Adásvételi szerződés megkötése

36. A Kiírónak az adásvételi szerződést az árverés nyertesével kell megkötnie. A nyertes visszalépése esetén – ha erre vonatkozó kitétel a hirdetményben szerepel – a pályázat soron következő helyezettjével lehet megkötni a szerződést, amennyiben annak ajánlata megfelelő a Kiíró számára.

37. Adásvételi szerződést csak a jelentkezési lapon szereplő személlyel köthető.

38. Az árverésen kialakult végösszeg és a bánatpénz közötti különbséget az árverésen nyertes fél az árverés napját követő 15 munkanapon belül utalja Fertőrákos Községi Önkormányzat bankszámlaszámára.

39. Az árverésen kialakult végösszeg és a bánatpénz közötti különbség készpénzben történő megfizetésére nincs mód.

40. Adásvételi szerződést az árverés napjától számított 15 munkanapon belül kell megkötni az árverésen nyertes személlyel, vagy szervezettel.

41. Az árverésen kialakult végösszeg és a bánatpénz közötti különbség megfizetésére és az adásvételi szerződés megkötésére nyitva álló 15 munkanapos határidő 30 munkanapra módosul annál a nyertes ajánlattevőnél, aki munkáltatói támogatás, lakás-takarékpénztári kifizetés, állami gondozásból kikerült személy részére nyújtott támogatás igénybevételére alapozva vesz részt az árverésen, és az erről szóló hiteles igazolást az árverés megkezdése előtt a Kiírónak átadja.

42. Az árverésen kialakult végösszeg és a bánatpénz közötti különbség megfizetésére nyitvaálló 15 munkanapos határidő további 30 munkanappal (összesen 45 munkanap) nő annál, aki a vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni.

43. Ebben az esetben az árverés napjától számított 15 munkanapon belül az árverésen nyertes fél köteles a letétbe helyezett bánatpénz és a megajánlott licitösszeg 50 %-a közötti különbséget megfizetni és tulajdonjog fenntartással adásvételi szerződést kötni. A vevő által megajánlott teljes vételárat az árverés napjától számított 45 munkanapon belül kell kiegyenlíteni. Az adásvétel során vevő az általa megajánlott licitösszeg 20 %-át foglaló címén fizeti meg vevő részére.

44. A tulajdonjog bejegyzéséhez az árverési megbízott a teljes vételár beérkezését követő 5 munkanapon belül köteles kiadni a hozzájáruló nyilatkozatot.

45. Ha a nyertes ajánlattevő a megjelölt határidőkig a fizetési és/vagy szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötési jogosultságát és az általa megfizetett bánatpénz teljes összegét elveszti.

46. A lakás-takarékpénztári kifizetés elmaradása; a támogatás, banki hitel elutasítása a nyertes ajánlattevőnek felróható körülménynek minősül.

47. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a vételárat banki hitel felhasználásával kívánja kiegyenlíteni és a megjelölt határidőkig a fizetési és/vagy szerződéskötési kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötési jogosultságát elveszti, és a megajánlott, bánatpénzként/foglalóként megfizetett összeget elveszti a fennmaradó rész 15 munkanapon belüli kamatmentes visszafizetése mellett.

48. Amennyiben a nyertes ajánlattevő szerződéskötési jogosultságát elvesztette, mindazokat az ajánlattevőket, akik a licitárat elérő vagy meghaladó ajánlatot tettek, erről írásban értesíteni kell. Az értesítésben, 15 napos véghatáridő tűzésével fel kell őket hívni ismételt írásos ajánlattételre. Ha a felhívási határidőben érvényes, és a licitárat legalább elérő írásos ajánlatok érkeznek, a Kiíró az előző bekezdésekben foglaltak értelemszerű alkalmazásával a szerződést a legjobb ajánlattevővel köti meg.

Értelmező rendelkezés

49. E rendelet alkalmazásában összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha az elbírálásban az a természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő vagy

a) annak közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont),

b) annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

c) annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja,

d) ha bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.