Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról

2023.01.01.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Fertőrákos Községi Önkormányzat a település érdekében végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésére és megbecsülésére a FERTŐRÁKOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet alapítja.

(2) FERTŐRÁKOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím azoknak a magyar és külföldi személyeknek adományozható, aki a település érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult Fertőrákos fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll.

2. § (1) FERTŐRÁKOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím adományozására javaslatot tehetnek:

a) a képviselő-testület tagjai,

b) a képviselő-testület bizottságának külső tagjai,

c) a jegyző,

d) Fertőrákos Községi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények intézményvezetői,

e) helyi civil szervezetek,

(2) FERTŐRÁKOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím adományozására vonatkozó javaslatot a polgármesternél írásbeli indokolással, az elismerésre javasolt személy érdemeinek bemutatásával kell benyújtani.

(3) FERTŐRÁKOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester a következő rendes Képviselő-testületi ülésen terjeszti a képviselő- testület elé, mely a döntést minősített többséggel hozza meg.

3. § (1) FERTŐRÁKOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címmel díszoklevél és tárgyjutalom jár.

(2) FERTŐRÁKOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA díszoklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését,

b) a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,

c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,

d) az adományozás időpontját,

e) a polgármester és a jegyző aláírását,

f) a képviselő-testület bélyegző lenyomatát.

(3) A tárgyjutalmat a képviselő-testület az adományozással egyidőben nevesíti.

4. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról szóló 7/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.