Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a nemdohányzó közterületek kijelöléséről

Hatályos: 2023. 01. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a nemdohányzó közterületek kijelöléséről

2023.01.01.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet területi hatálya a rendeletben meghatározott közterületekre terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi, az itt szabályozott közterületen dohányzó természetes személyre.

(2) A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1) Nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni:

a) Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde, Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach székhelyén (9421 Fertőrákos, Fő utca 156.) és telephelyén (9421 Fertőrákos, Fő utca 110.),

b) Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén (9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.) és telephelyén (9421 Fertőrákos, Fő utca 234.),

c) Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) egész területén,

d) Fertőrákosi Egészségház (9421 Fertőrákos, Fő utca 102.) egész területén,

e) Fertőrákos játszóterén (9421 Fertőrákos, Fő utca 236.),

f) Fertőrákosi buszmegállók területén,

g) Az a)-e) pontban felsorolt ingatlanok telekhatárától számított 20-20 méter távolságban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik a közterület használati engedéllyel rendelkező, vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények közterületen elhelyezett teraszaira.

3. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti az egyes közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló 16/2011. (X. 15.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.