Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.11.30.

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) és szervei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban Mötv.) és más jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban SzMSz) foglaltak figyelembevételével alkalmazzák.

2. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Fertőrákos Községi Önkormányzat

(2) Az önkormányzat székhelye, címe: 9421 Fertőrákos, Fő utca 139.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott szervezet: Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

(4) Illetékességi területe: Fertőrákos község közigazgatási területe.

3. § (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) Az önkormányzat jelképeit és azok használatának valamint a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításának és adományozásának rendjét külön rendelet állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat feladatai teljesítése érdekében intézményi formában fenntartja:

a) Fertőrákosi Óvoda és bölcsőde, Kindergarten und Kinderkrippe Kroisbach,

b) Községi és Iskolai Könyvtár

(2) A község lakosai részére biztosítja:

a) háziorvosi szolgálatot

b) házi gyermekorvosi szolgálatot

c) fogorvosi alapellátást

d) védőnői szolgálatot

e) gyermekjóléti szolgálatot

f) családsegítő szolgálatot

g) házi segítségnyújtást

(3) Támogatja és együttműködik

a) A Német Önkormányzat Fertőrákossal (továbbiakban nemzetiségi önkormányzat).

b) A községben működő valamennyi egyesülettel.

(4) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat a következő módon biztosítja a nemzetiségi önkormányzat testületi működésének feltételeit.

(5) A Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) ellátja a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(6) A nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a Fertőrákos, Fő utca 190. szám alatt található irodahelyiség használatát azzal, hogy a fűtési szezonban a Hivatal tanácstermében biztosít helyet a testületi üléseiknek.

(7) A nemzetiségi önkormányzat részére igény esetén biztosítja a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása és az ezzel járó költségek viselése, testületi ülésre jegyzőkönyvvezető biztosítása. A tanácsterem biztosítására és jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó igényt legkésőbb az ülést megelőző 10 munkanappal előbb a jegyzővel írásban kell közölni.

(8) Gazdálkodó és egyéb szervezetekkel kötött megállapodások útján gondoskodik a közüzemi és települési szolgáltatások biztosításáról.

II. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

5. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök főszabályként a képviselő-testületet illetik meg, melyeket a jelen rendeletben vagy más önkormányzati rendeletben megállapított szabályok szerint a polgármesterre és a bizottságokra ruházhat át. A Képviselő-testület által átruházott hatásköröket jelen rendelet mellékletei, az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII.1.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.

(3) A Képviselő-testületi tagok névsorát az 6. sz. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskörben eljáró minden szerv képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

(2) A képviselő-testület a hatáskörének átruházásáról, illetőleg az átruházott hatáskör gyakorlásának visszavonásáról annak felmerülésekor dönt.

(3) A képviselő-testület által átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

7. § A képviselő-testület feladat- és hatáskörét érintő törvényi változásokról és az átruházhatóság törvényi feltételeiről a jegyző a képviselő-testületet írásban rendszeresen tájékoztatja.

III. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

A képviselő-testület összehívása

8. § (1) A képviselő testület évente 11 rendes ülést tart a munkatervében meghatározott időpontokban.

(2) A képviselő-testület elnöke a polgármester, aki összehívja és vezeti a képviselő testület ülését.

(3) A képviselő-testület ülését a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg 30 napot meghaladó, egyidejű akadályoztatásuk esetén a Pénzügyi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(4) A képviselő-testület ülését úgy kell összehívni, hogy az ülésre szóló meghívót és a tárgyalandó előterjesztéseket az önkormányzati képviselők (továbbiakban képviselők) és a bizottsági tagok az ülés előtt legalább három munkanappal korábban, írásban és elektronikus úton is megkapják.

(5) Rendkívüli, illetve halasztást nem tűrő, sürgős esetben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester a testületet a napirend megjelölésével az ülés összehívására előírt formai követelmények indokolt mértékű mellőzésével összehívhatja.

(6) A testületi ülések időpontját és napirendjét a képviselőknek történő kézbesítéssel egyidejűleg a hivatal hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és Fertőrákos hivatalos honlapján is meg kell jelentetni.

(7) Az ülést össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, vagy a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

(8) A (7) bekezdések szerinti indítvány benyújtása esetén a polgármester a képviselő-testületet az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül összehívja.

(9) A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal hívja össze a képviselő-testület ülését, ha az indítványnak a polgármester 15 napon belül nem tesz eleget.

9. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) a képviselőket (előterjesztéssel együtt),

b) a jegyzőt (előterjesztéssel együtt),

c) a bizottságok nem képviselő tagjait (előterjesztéssel együtt),

d) a Hivatal napirend szerint illetékes előadóját,

e) a napirend szerint illetékes önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjét,

f) a nemzetiségi önkormányzat elnökét.

(2) A képviselő-testület ülésén a tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt:

a) képviselők,

b) polgármester

(3) A képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vesznek részt:

a) a jegyző,

b) a bizottságok nem képviselő tagjai,

c) Fertőrákos településen székhellyel rendelkező civil szervezet képviselője,

d) akit a törvény erre felhatalmaz.

(4) A nyilvános ülésen bármely lakos, vagy egyéb érdeklődő megjelenhet és a testület hozzájárulásával felszólalhat. A hozzájárulás megadásáról a testület vita nélkül határoz. A nyilvános ülés Egyebek napirendi pontjában bármely lakos, vagy érdeklődő testületi hozzájárulás nélkül felszólalhat, melyre a polgármester adja meg a szót.

Gazdasági program

10. § (1) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.

(2) A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

(3) A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.

Munkaterv

11. § (1) A képviselő-testület a gazdasági programon alapuló éves munkaterv alapján végzi munkáját.

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét;

b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét;

c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását;

d) a tervezett napirendi pontot véleményező bizottságok megjelölését.

(3) A munkaterv tervezetét minden év január 31-ig a polgármester állítja össze.

(4) A munkaterv tervezetével kapcsolatosan a tárgyévet megelőző év november hó utolsó napjáig javaslatot tehetnek:

a) alpolgármester,

b) képviselők,

c) bizottságok elnökei,

d) jegyző,

e) önkormányzat által fenntartott intézmények vezetői,

f) nemzetiségi önkormányzat elnöke.

(5) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni:

a) a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselőknek,

b) a bizottságok nem képviselő tagjainak,

c) a munkatervbe felvett napirendi pont előterjesztőjének,

d) az önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek.

12. § A jóváhagyott gazdasági programot és a munkatervet az önkormányzat hirdető tábláján egy hónapig való kifüggesztéssel közzé kell tenni, valamint Fertőrákos hivatalos honlapján meg kell jelentetni.

A képviselő-testület ülése

13. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.

(2) A Képviselő-testület

a) zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a)-b) pontjában foglalt ügyekben.

b) zárt ülést tarthat az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt ügyekben.

(3) Zárt ülésen a képviselők, a polgármester, a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vehet részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy tárgyalásakor vehet részt zárt ülésen.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglaltak a bizottságokra is vonatkoznak.

(5) A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

A polgármester feladatai a képviselő-testületi ülés vezetése során határozatképesség

14. § (1) A polgármester a képviselő-testületi ülés vezetése során:

a) megnyitja, illetve berekeszti az ülést,

b) megállapítja, hogy a képviselő-testület ülésének összehívására az SzMSz szabályainak megfelelően került sor,

c) megállapítja az ülés határozatképességét és az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri azt,

d) előterjeszti az ülés napirendjét,

e) tájékoztatást ad a két ülés közötti jelentősebb eseményekről, beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben tett intézkedéseiről.

(2) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a képviselőknek több, mint a fele jelen van.

(3) Ha az ülés határozatképtelen, akkor azt 8 napon belül, ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.

Napirend előtti témák és a napirend

15. § (1) Napirend előtt felszólalni kizárólag az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben lehet.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a bizottságokra is vonatkoznak.

(3) A polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt szót ad a napirend előtti felszólalásra jelentkező képviselőnek, a képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal részt vevő személynek, feltéve, hogy a napirend előtti felszólalási szándékát az ülést megelőző 3 munkanapon belül írásban, a tárgy megjelölésével a polgármesternek jelezte, és a felszólalás az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

(4) A napirend előtti felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából a polgármester, valamint az, aki személyében érintett, napirend előtti hozzászólásonként 3 perces egyszeri hozzászólásra jogosult.

(5) A napirend előtti felszólalás határozati javaslatot nem tartalmazhat, arról a képviselő-testület határozatot nem hoz.

(6) A korábbi napirend előtti felszólalásban elmondott témát megismétlő napirend előtti felszólalást - amennyiben az abban felvetett kérdésre választ kapott - a polgármester megtagadhatja.

Az előterjesztés

16. § (1) Előterjesztésnek minősül:

a) minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag,

b) rendelet-tervezet, határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) Előterjesztés benyújtására jogosult:

a) polgármester,

b) alpolgármester,

c) képviselő;

d) jegyző.

(3) A testületi ülésre az előterjesztést írásban kell benyújtani. Az írásbeli előterjesztést a (4) bekezdésben foglalt kivétellel legkésőbb a képviselő-testület ülését megelőző 5 munkanapig kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag elektronikus úton való továbbításáról.

(4) Amennyiben valamely napirend rendkívüli módon – a felmerült szoros határidő, az önkormányzat halasztást nem tűrő érdeke, vagy más különösen nyomós indok miatt – nem terjeszthető elő és az csak ülésen adható át a képviselő-testület tagjainak - a polgármester, vagy az előterjesztő szóbeli indoklását követően -, a képviselő-testület egyszerű többséget igénylő döntésével felvehető a napirendek közé.

(5) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) az előterjesztés címét vagy tárgyát, az előzmények ismertetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntésekre,

b) a tárgykört érintő jogszabályokat, melyekről a jegyző tájékoztatja az előterjesztőt,

c) az előkészítésben résztvevők véleményét,

d) mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést és a döntést indokolják,

e) az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

f) a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(6) Amennyiben az előterjesztés nem felel meg az (5) bekezdésében foglaltaknak, úgy a polgármester az indítványozót hiánypótlásra hívja fel. Az előterjesztés ez esetben a hiánypótlás megtörténtét követő azon legközelebbi képviselő-testületi ülésen kerülhet napirendre, melynél az SzMSz 16. § (3) bekezdése szerinti határidő megtartható.

A napirendek vitája, döntéshozatal, határozatok nyilvántartása

17. § (1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során:

a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt legfeljebb 3 percben szóbeli kiegészítést tehet, amely nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új információkat kell tartalmaznia;

b) amennyiben az előterjesztést valamelyik bizottság megtárgyalta, akkor az érintett bizottság elnöke legfeljebb 3 percben tájékoztatja a testületet a bizottság véleményéről.

c) az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.

(2) A hozzászólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül hozzászólalást is engedélyezhet. A hozzászólalás időtartama legfeljebb 3 perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a második és a harmadik hozzászólást 1 percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a hozzászólótól.

(3) Az előterjesztő hozzászólásainak száma a vita során nem korlátozható.

18. § (1) A képviselő-testület tagja a vita lezárásáig bármely - a rendelet-tervezetet kivéve - előterjesztéshez módosító indítványt nyújthat be a képviselő-testülethez.

(2) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.

19. § (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, a polgármester a vitát lezárja.

(2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül határoz.

(3) A napirend vitáját az előterjesztő foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott észrevételekre és előadja az esetleges módosító indítványait.

(4) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után a jegyzőnek kötelessége jelezni, ha jogszabálysértést észlel.

20. § (1) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell szavazásra bocsátani. Először – az elhangzás sorrendjében – a módosító indítványokról dönt a képviselő-testület, majd a döntéséről végleges határozatot hoz.

(2) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

(3) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. Személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményét jelen rendelet nem határoz meg.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges:

a) önkormányzati rendelet alkotáshoz,

b) az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz,

c) ideiglenes bizottság felállításához,

d) önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz,

e) külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz,

f) intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez

g) az SzMSz 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez,

h) a képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásához,

i) a polgármester elleni kereset benyújtásához,

j) képviselőnek a döntéshozatalból való kizárásához, összeférhetetlenség, vagy méltatlanság megállapításához,

k) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságba való belépés elhatározása,

l) önkormányzati vagyon elidegenítéséhez, megterheléséhez, hasznosításához,

m) hitel felvételéhez,

n) költségvetési tartalék felhasználásához.

21. § (1) A képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza, mely kézfeltartással történik.

(2) Nyílt szavazás esetén bármely képviselő indítványára egyszerű szótöbbséggel név szerinti szavazás rendelhető el.

(3) Név szerinti szavazást kell tartani:

a) a képviselő-testület megbízatásának lejártát megelőző feloszlásáról szóló testületi döntésről,

b) azt a törvény előírja,

c) a jelenlévő képviselők ¼-nek indítványára,

d) önkormányzati tulajdon elidegenítéséről, vagy megterheléséről,

e) hitel felvételről.

(4) Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselő-testületi tagok nevét. A képviselő neve felolvasása után igennel vagy nemmel szavaz, illetőleg tartózkodik a szavazástól.

(5) A nyílt szavazás eredményét a polgármester állapítja meg, illetőleg – a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás megismétlését.

22. § (1) A képviselő-testület bármely képviselő, vagy a polgármester indítványozására titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. A polgármester nyomatékosan felhívja a figyelmet a tárgyalt ügy bizalmas kezelésére és az azzal kapcsolatos titoktartási kötelezettségre.

(2) Titkos szavazás eljárása: A kiosztott szavazólapot a képviselők kitöltik és az előzetesen megvizsgált, üres urnába dobják.

(3) A titkos szavazás lebonyolítását a Jogi és Ügyrendi Bizottság felügyeli. A Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke, vagy akadályoztatása esetén Elnök-helyettese megszámolja a szavazatokat és megállapítja a szavazás eredményét.

A tanácskozás rendje

23. § (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester, illetve a képviselő-testületi ülés levezető elnöke gondoskodik.

(2) A képviselő-testületi ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti, illetve kell megtennie:

a) Figyelmezteti a hozzászólót, ha a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, illetve a képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít;

b) Ismételt figyelmeztetés vagy az SzMSz-től eltérő számú és idejű, a tárgytól eltérő tartalmú hozzászólás esetén megvonhatja a szót,

c) Rendre utasíthatja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja.

(3) A nyilvános ülésen megjelent polgárok a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendreutasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására kötelezheti.

(4) A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

A jegyzőkönyv

24. § (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az Mötv. 52. § (1) bekezdésben foglaltakat.

(2) A jegyzőkönyv elkészítéséről - 2 példányban - a jegyző gondoskodik.

(3) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a meghívót és mellékleteit,

b) az elfogadott határozatokat és rendeleteket,

c) a jelenléti íveket,

d) a képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólást a jegyzőkönyvhöz.

(4) A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.

(5) A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv

a) egyik példányát a jegyző kezeli, évente bekötteti, ami a jegyzőnél megtekinthető;

b) másik példányát irattárba helyezi.

(6) A képviselő-testületi ülésről hangfelvétel készül, melyet a Hivatalban 5 évig meg kell őrizni, melynek technikai feltételeiről a Hivatal gondoskodik.

(7) A nyilvános ülésről szóló jegyzőkönyvet Fertőrákos hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(8) A választópolgárok - a zárt ülés kivételével - betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

IV. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DÖNTÉSEI

25. § (1) A Képviselő-testület döntései:

a) önkormányzati rendeletek,

b) képviselő-testületi határozatok, amelyek lehetnek:

ba) normatív határozatok

bb) önkormányzati hatósági határozatok

bc) egyéb határozatok.

(2) A testületi jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül, vita nélkül dönt az ügyrendi kérdésekről.

A rendeletalkotással kapcsolatos általános szabályok

26. § A képviselő-testület Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendeletet alkot.

A rendeletalkotás folyamata és a rendelet kihirdetése

27. § (1) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a) képviselő,

b) önkormányzat bizottsága,

c) polgármester,

d) alpolgármester.

e) jegyző.

(2) Az önkormányzati rendelet-tervezet elkészítése a jegyző feladata.

(3) A rendelet-tervezet előkészítése során a képviselő-testület a rendelet előkészítéséhez elveket, szempontokat állapíthat meg. A testületet tájékoztatni kell az előkészítés és véleményezés során javasolt, de a tervezetbe be nem épített javaslatokról, utalva a mellőzés indokaira is.

(4) A rendelet-tervezetet az SzMSz 16. § (3) bekezdésében foglalt határidő megtartásával írásban meg kell küldeni a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjainak. A rendelet-tervezetet csak abban az esetben lehet a Képviselő-testületi ülésen megtárgyalni és arról szavazni, ha azt a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

(5) A rendelet-tervezethez módosító indítványt csak írásban - legfeljebb a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülését megelőző munkanapig - lehet benyújtani a jegyzőhöz, aki azt törvényességi szempontból véleményezi.

(6) A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(7) Az önkormányzati rendelet jelölésére a 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

28. § (1) A rendeletek kihirdetése a Hivatal (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A polgármester, a jegyző, valamint a képviselő-testület elrendelheti a rendelet szórólapon történő kihirdetését is.

(2) Az önkormányzati rendeleteket a Hivatalban kell elhelyezni, valamint Fertőrákos hivatalos honlapján kell közzétenni. Erről a Hivatal hirdetőtábláján tájékoztatni kell a település lakosságát.

(3) A jegyző gondoskodik rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról, és szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

A képviselő testület határozata

29. § (1) A képviselő-testület határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatosan sorszámmal és évszámmal kell ellátni. A határozat tartalmazza a döntést szó szerinti megfogalmazásban, valamint a végrehajtás határidejét és végrehajtásért felelős megnevezését.

(2) A határozat megjelölése: Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (a határozat száma arab számmal), meghozatalának éve (arab számmal), meghozatalának hónapja (római számmal), napja (arab számmal) Kt. határozata, a határozat címe.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete, átruházott hatáskörben annak szervei, önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt kell alkalmazni.

(4) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.

(5) A polgármester, valamint a képviselő-testület bizottságának önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

(6) A képviselő-testület (4) és (5) bekezdés alapján hozott határozatának a felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított 30 napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

(7) A testületi határozatokról a Hivatal sorszám szerinti nyilvántartást vezet.

(8) A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 munkanapon belül el kell küldeni az érintetteknek.

(9) A normatív határozatokat a rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok betartásával kell kihirdetni.

V. Fejezet

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

Általános rendelkezések

30. § (1) A képviselő-testület tagjait az Mötv.-ben és az SzMSz-ben rögzített jogok illetik és kötelezettségek terhelik.

(2) A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen - az Mötv.-ben foglaltak alapján - esküt tesz.

Képviselő jogai

31. § (1) Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk megszervezésében és ellenőrzésében.

(2) Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a települési nemzetiségi önkormányzat testületének – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.

(3) A képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni.

(4) A képviselő-testület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre a hivatal harminc napon belül érdemi választ köteles adni.

(5) Tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottsági ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni.

(6) Kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve kérésére a véleményét - szó szerint - rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

(7) Megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.

A képviselő kötelezettségei

32. § (1) Tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában és ennek érdekében írásban vagy szóban a polgármesternél előzetesen bejelenteni, ha a testület ülésén nem tud megjelenni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítése akadályba ütközik.

(2) Felkérés alapján részt venni a testületi ülések előkészítésében, valamint a különböző vizsgálatokban.

(3) A tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti titkot megőrizni, mely titoktartási kötelezettsége a megbízatásának lejárta után is fennáll.

(4) Kapcsolatot tartani a választópolgárokkal.

(5) A vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot a polgármesternek haladéktalanul bejelenti.

Képviselői tiszteletdíj

33. § (1) Az önkormányzati képviselőt külön önkormányzati rendeletben meghatározott képviselői tiszteletdíj illeti meg. Az önkormányzati rendeletben foglalt tiszteletdíj fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(2) A tiszteletdíj havi összege 50 %-kal csökken a bármilyen okból elmulasztott rendes, vagy rendkívüli testületi ülésre eső havidíjtól.

(3) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a hivatal számfejti a testületi ülés jelenléti ívében foglaltaknak megfelelően és havonta bankszámlára utalja át.

VI. Fejezet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

A bizottságok típusai és szervezete

34. § (1) A képviselő-testület – meghatározott önkormányzati feladatok ellátására – állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2) A képviselő-testület a következő állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság, létszáma: 3 fő.

b) Szociális Bizottság, létszáma: 3 fő.

c) Jogi és Ügyrendi Bizottság, létszáma: 3 fő.

(3) Az állandó bizottságok által ellátandó feladatok részletes jegyzékét az SzMSz 2. számú melléklete rögzíti. A bizottságok feladatkörének módosítását szükség esetén a képviselő-testület bármely tagja írásban indítványozhatja.

35. § (1) A képviselő-testület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes bizottságot alakíthat.

(2) A képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.

(3) Az ideiglenes bizottság a képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, illetve mandátuma lejártát követően megszűnik.

36. § (1) A bizottság elnökét, valamint képviselő és nem képviselő tagjait a képviselők javaslatára a képviselő-testület választja meg, melyet az SzMSz 7. számú melléklete tartalmaz.

(2) Az állandó és ideiglenes bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell megválasztani.

(3) A polgármester, az alpolgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, a Hivatalának dolgozója nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.

(4) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.

(5) A képviselő több bizottság tagjának is megválasztható.

A bizottságok működése

37. § (1) Az állandó és ideiglenes bizottság belső működési szabályait tartalmazó ügyrendjét – az Mötv. és az SzMSz keretei között – maga állapítja meg.

(2) A képviselő javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt meg kell hívni.

38. § (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.

(2) Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelőző 3 munkanappal az érdekeltek kézhez kapják.

(3) A bizottságot 3 munkanapon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester indítványára, a képviselő-testület határozata alapján, vagy a bizottsági tagok több mint felének napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.

(4) A bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több, mint fele jelen van.

(5) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A kizárásról az elnök esetén a polgármester, bizottsági tag esetén a bizottság dönt.

(6) A bizottság ülése nyilvános. Zárt ülést a képviselő-testületre vonatkozó szabályok szerint tartható. A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott minősített adatot, üzleti titkot és személyes adatot megőrizni.

(7) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többséggel hoz döntést.

39. § (1) A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint a kisebbségi véleményeket tartalmazza. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és elnök-helyettese, valamelyikük hiányában a jelenlévő tagja írja alá.

(2) A bizottság döntéseiről a jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik az iratanyag szabályszerű kezeléséről.

(3) A bizottság tevékenységről a bizottság elnöke évente beszámol a képviselő-testületnek.

(4) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Hivatal látja el.

VII. Fejezet

A TISZTSÉGVISELŐK

A polgármester

40. § (1) A polgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából képviselőnek tekintendő. A polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő- testület előtt.

(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4) A polgármester tiszteletdíjára az alakuló ülésen, majd annak fejlesztésére a Pénzügyi Bizottság tesz javaslatot.

41. § (1) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai, különösen:

a) összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit,

b) segíti a képviselő-testület tagjainak a munkáját,

c) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését.

(2) A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított l5 napon belül dönt.

(3) A polgármester gyakorolja a jogszabályokban meghatározott hatásköreit, elvégzi a törvényben megfogalmazott honvédelmi és polgári védelmi feladatokat.

(4) A polgármester:

a) képviseli az önkormányzatot,

b) ellátja az önkormányzat kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat,

c) véleményt nyilvánít a község életét érintő kérdésekben,

d) nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek,

e) gondoskodik a képviselő-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelő propaganda tevékenység kialakításáról,

f) irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét,

g) felel az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéről,

h) szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat.

(5) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai, különösen:

a) indítványozhatja a bizottság összehívását,

b) felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz,

c) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti.

(6) A polgármester a Hivatallal összefüggő feladatai, különösen:

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,

b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a meghatározására,

d) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,

e) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében,

f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

(7) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket az SzMSz 4. számú melléklete tartalmazza.

42. § A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a képviselő-testület – minősített többséggel hozott határozata alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen a székhelye szerint illetékes törvényszékhez a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében, egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A bíróság a keresetet soron kívül bírálja el.

Az alpolgármester

43. § (1) A képviselő-testület - a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik.

(3) Az alpolgármester megbízatása megszűnik:

a) az új képviselő-testület alakuló ülésén, ha az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották,

b) a választás napjával, ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési képviselőnek nem választották meg.

c) amennyiben a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

(4) Az alpolgármester megbízatását társadalmi megbízatásként látja el.

(5) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

(6) Az alpolgármester megbízatásával kapcsolatosan a képviselő-testület gyakorolja a következő feladatokat:

a) megválasztás,

b) tiszteletdíj megállapítása,

c) összeférhetetlenség kimondása.

A polgármester, alpolgármester helyettesítése

44. § (1) Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve e személyek tartósan akadályoztatva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben a képviselő-testület összehívására, működésére, az ülés vezetésére vonatkozóan a hatáskört a Pénzügyi Bizottság elnöke gyakorolja.

(2) Tartós akadályoztatásnak minősül:

a) 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat,

b) büntető vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés,

c) 30 napot meghaladó szabadság.

A jegyző

45. § (1) A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre, a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelően - nevezi ki a jegyzőt. A jegyzői kinevezés vezetői megbízásnak minősül, alkalmazni kell rá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vezetői megbízásra vonatkozó rendelkezéseit.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatokat a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadója látja el.

46. § (1) A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. A jegyző

a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

c) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges.

d) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

e) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,

f) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén,

g) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

(2) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

(3) A jegyző valamennyi, a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezet mellé írásban köteles csatolni nyilatkozatát, hogy a javasolt szabályozási forma megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.

(4) A jegyző további kiemelt feladatai:

a) előkészíti a képviselő-testületi ülés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b) ellátja a testület, valamint a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, és azt a polgármesterrel együtt aláírja,

c) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkáját érintő új vagy módosított jogszabályokról, a Hivatal munkájáról,

d) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és hatósági hatásköröket,

e) szervezi a Hivatal jogi felvilágosító munkáját,

f) ellátja a Hivatal tevékenységének egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

g) ellátja a képviselő-testület által hozott rendeleteket érintő deregulációs tevékenységet, figyelemmel a jogharmonizációs követelményekre is,

h) véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére jogértelmezési kérdésekben,

i) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára,

j) gondoskodik az SZMSZ függelékeinek naprakész állapotban tartásáról.

(5) A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatásköröket az SzMSz 5. számú melléklete tartalmazza.

VIII. Fejezet

A POLGÁRMESTERI HIVATAL

47. § (1) A képviselő-testület egységes Hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A Hivatal ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. A Hivatal elnevezése: Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal, székhelye: 9421 Fertőrákos, Fő u. 139.

(2) A Hivatalt a jegyző vezeti.

48. § (1) A Hivatal köteles ellátni a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott, valamint a bizottságok működésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A képviselő a jegyző útján a Hivataltól igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni.

49. § (1) A Hivatal igény szerint köteles az önkormányzat és a Hivatal működésével, a község életével kapcsolatban adatokat szolgáltatni és jelentést készíteni a képviselő-testületnek, valamint a bizottságoknak.

(2) A Hivatal köztisztviselője köteles megtartani tudomására jutott minősített adatot, üzleti titkot.

(3) A köztisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.

(4) A titoktartási kötelezettség alkalmazásánál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni. A titoktartási kötelezettség a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának megszűnése után is fennáll.

50. § (1) A Hivatal a jegyző által elkészített és a polgármester, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat szerint működik.

(2) A szervezeti és működési szabályzat naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik.

51. § A Hivatalban a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az SzMSz 3. számú melléklete tartalmazza.

IX. Fejezet

LAKOSSÁGI FÓRUMOK

52. § (1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy közmeghallgatást tart az alábbi szabályok figyelembevételével:

a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek;

b) a közmeghallgatás pontos időpontjára vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti elő;

c) a közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet;

d) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a Hivatal hirdetőtábláján és a falu forgalmasabb pontjain tájékoztatni kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább 10 munkanappal.

(2) A közmeghallgatást a polgármester vezeti.

(3) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül írásban kell választ adni.

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok.

X. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

53. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodásával kapcsolatos részletes szabályokat külön önkormányzati rendeletben határozza meg. E rendeletben kell megállapítani:

a) a forgalomképtelen vagyontárgyak körét,

b) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyont,

c) a törzsvagyon korlátozottan forgalomképtelen tárgyait és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során,

d) az önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak körét.

Az önkormányzat költségvetése

54. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról külön önkormányzati rendeletet alkot.

(2) A költségvetési-rendelet tervezet alternatív javaslatokat is tartalmazhat.

(3) A költségvetési rendelet és a zárszámadás tervezetét szakmailag a jegyző készíti elő, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság köteles megtárgyalni.

Az önkormányzati gazdálkodás szabályai

55. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a jogszabályi előírások alapján a Hivatal látja el.

56. § (1) Az önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények önállóan működnek.

(2) Az önkormányzat által létesített és fenntartott intézmények ellenőrzését a polgármester a Hivatal útján látja el, illetve biztosítja.

57. § (1) Az önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

58. § (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(2) A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és belső ellenőrzés útján biztosítja.

(3) A belső ellenőrzést Sopron és Térsége Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás alapján látja el.

(4) A Pénzügyi Bizottság - egyebek között – az önkormányzatnál és intézményeinél

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves tájékoztató tervezeteit,

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

(5) A Pénzügyi Bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

XI. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULÁSAI

59. § Az önkormányzat az alábbi jogi személyiséggel rendelkező társulásokban vesz részt:

a) Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás.

b) Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás.

c) Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

XII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. § (1) Ez a rendelet 2022. február 23. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI. 26.) rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

(3) Az SzMSz mellékletei:

a) 1. számú melléklet: Önkormányzati alaptevékenység szerinti kormányzati funkciók rendje

b) 2. számú melléklet: Állandó bizottságok által ellátandó feladatok részletes jegyzéke

c) 3. számú melléklet: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke

d) 4. számú melléklet: Polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

e) 5. számú melléklet: Jegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke

f) 6. számú melléklet: A képviselő-testület tagjainak névsora

g) 7. számú melléklet: A képviselő-testületi bizottságok tagjainak névsora

1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZATI ALAPTEVÉKENYSÉG SZERINTI
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK RENDJE

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094 1

Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084031

Civil szervezetek működési támogatása

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

104035 2

Gyermekétkeztetés bölcsődében

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet

Állandó bizottságok által ellátandó feladatok részletes jegyzéke

1. Pénzügyi Bizottság

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését.

d) javaslatot tesz a polgármester béremelésére,

e) véleményezi az önkormányzat kiemelt forrásigényű elképzeléseit.

2. Szociális Bizottság

Ellátja az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladatait.

3. Jogi és Ügyrendi Bizottság

a) Állást foglal ügyrendi kérdésekben.

b) Önkormányzati rendelet megalkotását véleményezi.

c) Ellátja a szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, amennyiben valamely képviselő-testületi döntés meghozatalára az önkormányzat rendelete, vagy magasabb szintű jogszabály alapján titkos szavazásra kerül sor.

d) Ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, ellenőrzésével, vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

e) Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, javaslatot tesz az összeférhetetlenség megállapítására.

f) Az SZMSZ módosítására vonatkozóan javaslatokat tesz.

g) Ellátja a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 7/1992. (V. l.) önkormányzati rendelet 4. §-ban meghatározott feladatokat.

3. melléklet

Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzéke

1. Jegyző

2. Titkársági előadó

3. Adóügyi előadó

4. Gazdálkodási előadó

5. Pénzügyi előadó

6. Személyügyi előadó

4. melléklet

A polgármesterre átruházott képviselő-testületi feladat- és hatáskörök

1. Gyakorolja az önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletében szabályozott hatásköröket.

2. Konkretizálja, és forintban megállapítja azon egyéb létesítmények és földterületek bérleti díját, melyek bérleti szerződésében a KSH által hozzátett inflációs ráta szerinti bérleti díj emelkedés lett kikötve.

3. Dönt az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben hatáskörébe utaltakról.

4. Dönt a jogszabály által az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalt közbiztonsággal összefüggő feladatokban.

5. Dönt az óvodai zárva tartási rendjéről.

6. Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően, engedélyezi, a település nevének, címerének használatát, illetve a már kiadott engedélyeket visszavonhatja.

7. Közfoglalkoztatásra vonatkozó szerződések megkötése, közfoglalkoztatottakkal és önkormányzat által foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása.

8. Gondoskodik a közterületek rendszeres tisztántartásáról, zöldterületek fenntartásáról az erre a célra létrehozott szervezetek útján, vagy megbízással.

9. Dönt a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben hatáskörébe utaltakról.

10. Dönt az önkormányzat vagyonával és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben hatáskörébe utaltakról.

11. A Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, az önkormányzati vagyon megóvása érdekében szükséges élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet esetében szükséges intézkedésről,

12. Véleményezi a menetrend szerint közlekedő tömegközlekedési eszközök menetrend változásait.

13. Megállapodások, különböző együttműködési, csatlakozási nyilatkozatok aláírása, mely sem az aláírásakor, sem azt követően az önkormányzat számára pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent, a képviselő-testület által át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével.

14. Dönt a közművesítési hozzájárulásról szóló rendeletben hatáskörébe utaltakról.

15. Eljár a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen, roncs és elhagyott járművek közterületen való tárolásának szabályairól szóló 9/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletben hatáskörébe utaltakról.

5. melléklet

A jegyzőre átruházott képviselő-testületi feladat- és hatáskörök

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában meghatározott helyi közutak kezelése.

6. melléklet

A képviselő-testület tagjainak névsora

1. Palkovits János polgármester

2. Hatos Csaba,

3. Fojtyik József Zsolt,

4. Majorosné Nagymarosi Rita,

5. Moeller Marietta,

6. Schuster Roland,

7. Szabó Ildikó.

7. melléklet

A képviselő-testületi bizottságok tagjainak névsora

1. Pénzügyi Bizottság

1.1. Elnök: Majorosné Nagymarosi Rita

1.2. Tag: Fojtyik József

1.3. Külsős Tag: Puskás Csaba László

2. Szociális Bizottság

2.1. Elnök: Szabó Ildikó

2.2. Tag: Moeller Marietta

2.3. Külsős tag: Őr Mária

3. Jogi és Ügyrendi Bizottság

3.1. Elnök: Schuster Roland

3.2. Tag: Majorosné Nagymarosi Rita

3.3. Külsős tag: Dr. Kecskés Katalin

1

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 082094. sorát a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 104035. sorát a Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.