Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadás elfogadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31 16:30

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi zárszámadás elfogadásáról

2022.05.31.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

a) 599.519.335 Ft bevétellel;

b) 513.046.613 Ft kiadással;

c) 86.472.722 Ft költségvetési maradvánnyal;

d) 2.312.411.447 Ft mérlegfőösszeggel;

e) 90.766.231 Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

2. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások összesítőjét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti megosztását a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az 5. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31. napján 16 óra 30 perckor hatályba lép.

1. melléklet

Fertőrákos Községi Önkormányzat összesített (konszolidált) bevételei és kiadásai 2021. év

Megnevezés (adatok Ft-ban)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek

előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

176 751 750

190 970 163

190 970 163

Működési célu tám. ÁH-n belülről

13 878 558

15 817 858

15 817 858

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

16 000 000

25 303 574

25 303 574

Közhatalmi bevételek

39 633 500

54 417 198

54 417 198

Működési bevételek

69 298 370

68 816 464

68 816 464

Felhalmozási bevételek

21 000 000

25 056 216

25 056 216

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

270 000

270 000

Belföldi értékpapírok bevételei

0

30 000 000

0

Előző évi maradvány igénybevétele

211 410 689

211 410 689

211 410 689

Államháztartáson belüli mege.

0

7 457 173

7 457 173

Összes bevétel

547 972 867

629 519 335

599 519 335

Személyi juttatások

111 612 896

117 368 381

116 168 956

Munkaadókat terhelő járulékok

17 374 498

16 957 865

16 778 416

Dologi kiadások

96 578 455

108 252 326

108 154 326

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 280 000

13 154 625

13 154 625

Elvonások és befizetések

0

1 578 574

1 578 574

Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

4 188 080

3 754 019

3 754 019

Egyéb működési célu tám. ÁH-n kivűlre

37 836 531

60 568 306

60 568 306

Tartalékok

117 132 618

109 831 761

0

Beruházások

135 730 961

151 683 082

151 683 082

Felújítások

8 171 478

5 164 087

0

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

4 138 959

4 138 959

Belföldi értékpapírok

0

30 000 000

30 000 000

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafiz.

7 067 350

7 067 350

7 067 350

Összes kiadás

547 972 867

629 519 335

513 046 613

2. melléklet

Fertőrákos Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai korm.funkciónként 2021.

Kormányzati funkció

Bevételek

Kiadások

száma

megnevezése

Ft-ban

011130

Önk. és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

2 994 661

45 843 982

011220

Adó- vám és jövedéki igazgatás

0

6 162 549

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

1 183 813

787 915

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

88 560 128

43 669 728

016010

Országgyűlési, ömkorm.és európai parl. képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel

198 427 336

8 645 924

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

211 410 689

63 561 277

045120

Út, autópálya építés

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

0

174 709

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

052080

Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

25 303 574

87 433 774

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

55 798 967

064010

Közvilágítás

0

5 978 710

066010

Zöldterület kezelés

0

17 360 282

066020

Város és községgazdálkodási feladatok

502 814

26 884 195

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

072311

Fogorvosi ellátás

4 483 500

4 351 200

074031

Család és nővédelmi eü. gondozás

8 542 200

8 517 321

074032

Ifjúság eü. gondozás

124 800

38 000

082044

Könyvtári szolgáltatás

0

1 768 077

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

0

4 473 223

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

0

3 111 851

082091

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 000 000

4 571 439

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

4 900 000

091110

Óvodai nevelés szakmai feladatai

0

37 833 097

091120

SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

0

864 448

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés szakmai feladatai

0

17 825 868

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

277 477

5 435 226

096015

Gyermekétkeztetés

2 116 800

10 204 977

101150

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (ápolási díj)

0

154 899

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

0

3 265 077

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

174 345

275 273

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások

0

13 154 625

900020

Önkormányzatok funkcióira nem sor. bevételek

54 417 198

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

30 000 000

Összesen

599 519 335

513 046 613

3. melléklet

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

11 278

0

11 278

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 141 147 352

0

2 141 147 352

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

7 609 000

0

7 609 000

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

2 148 767 630

0

2 148 767 630

07

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

30 000 000

0

30 000 000

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

30 000 000

0

30 000 000

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

439 790

0

439 790

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

82 114 470

0

82 114 470

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

82 554 260

0

82 554 260

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

8 174 208

0

8 174 208

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

13 454 314

0

13 454 314

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

7 436 956

0

7 436 956

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

29 065 478

0

29 065 478

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

22 024 079

0

22 024 079

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

2 312 411 447

0

2 312 411 447

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 723 199 395

0

1 723 199 395

21

G/IV Felhalmozott eredmény

467 716 616

0

467 716 616

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

90 766 231

0

90 766 231

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

2 281 682 242

0

2 281 682 242

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

5 164 087

0

5 164 087

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 457 173

0

7 457 173

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 518 494

0

3 518 494

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

16 139 754

0

16 139 754

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

14 589 451

0

14 589 451

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

2 312 411 447

0

2 312 411 447

4. melléklet

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

55 437 575

0

55 437 575

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

29 354 275

0

29 354 275

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

24 197 450

0

24 197 450

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

108 989 300

0

108 989 300

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

298 190 500

-107 220 337

190 970 163

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 817 858

0

15 817 858

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

117 436 308

0

117 436 308

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

57 353 112

0

57 353 112

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

488 797 778

-107 220 337

381 577 441

13

10 Anyagköltség

8 313 752

0

8 313 752

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

62 001 813

0

62 001 813

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

70 315 565

0

70 315 565

18

14 Bérköltség

105 757 989

0

105 757 989

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 919 998

0

11 919 998

20

16 Bérjárulékok

17 027 140

0

17 027 140

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

134 705 127

0

134 705 127

22

VI Értékcsökkenési leírás

63 211 847

0

63 211 847

23

VII Egyéb ráfordítások

239 008 705

-107 220 337

131 788 368

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

90 545 834

0

90 545 834

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

220 397

0

220 397

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

220 397

0

220 397

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

220 397

0

220 397

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

90 766 231

0

90 766 231

5. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021.

nettó érték, Ft-ban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak (2+5)

1

-

-

11 278

11 278

Törzsvagyon (3+4)

2

-

-

11 278

11 278

Forgalomképtelen

3

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

4

-

-

11 278

11 278

Üzleti vagyon

5

-

-

-

-

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+22)

6

290 204

999 988

2 139 857 160

2 141 147 352

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)

7

-

-

2 075 634 945

2 075 634 945

Törzsvagyon (9+10)

8

-

-

1 971 549 240

1 971 549 240

Forgalomképtelen

9

-

-

841 232 242

841 232 242

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

841 232 242

841 232 242

Helyi közutak és műtárgyaik

-

-

841 232 242

841 232 242

Terek, parkok

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér

-

-

-

-

Helyi önkormányzati tulajdonban álló vizek, közcélú vízi létesítmények

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

10

-

-

1 130 316 998

1 130 316 998

Üzleti vagyon

11

-

-

104 085 705

104 085 705

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)

12

140 000

999 988

61 577 361

62 717 349

Törzsvagyon (14+15)

13

-

-

34 966 771

34 966 771

Forgalomképtelen

14

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2.sz melléklete szerint

-

-

-

-

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

15

-

-

34 966 771

34 966 771

Üzleti vagyon

16

140 000

999 988

26 610 590

27 750 578

3. Tenyészállatok

17

-

-

-

-

Üzleti vagyon

18

-

-

-

-

4. Beruházások, felújítások (20+21)

19

150 204

-

2 644 854

2 795 058

Beruházások

20

150 204

-

2 644 854

2 795 058

Felújítások

21

-

-

-

-

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

22

-

-

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (24+29+30)

23

-

-

7 609 000

7 609 000

1. Tartós részesedés (25+28)

24

-

-

7 609 000

7 609 000

Törzsvagyon (26+27)

25

-

-

7 609 000

7 609 000

Forgalomképtelen

26

-

-

7 609 000

7 609 000

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

7 609 000

7 609 000

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

27

-

-

-

-

Üzleti vagyon

28

-

-

-

-

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

29

-

-

-

-

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

30

-

-

-

-

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (32+35)

31

-

-

-

-

Törzsvagyon (33+34)

32

-

-

-

-

Forgalomképtelen

33

-

-

-

-

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

-

-

-

-

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon

-

-

-

-

Korlátozottan forgalomképes

34

-

-

-

-

Üzleti vagyon

35

-

-

-

-

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen( 1+6+23+31)

36

290 204

999 988

2 147 477 438

2 148 767 630

I. Készletek

37

-

-

-

-

II. Értékpapírok

38

-

-

30 000 000

30 000 000

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (37+38)

39

-

-

30 000 000

30 000 000

C) Pénzeszközök

40

619 386

857 488

81 077 386

82 554 260

I. Költségvetési évben esedékes követelések

41

-

-

8 174 208

8 174 208

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

42

-

-

13 454 314

13 454 314

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

43

-

-

7 436 956

7 436 956

D) Követelések (41+42+43)

44

-

-

29 065 478

29 065 478

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

45

-

-

22 024 079

22 024 079

F) Aktív időbeli elhatárolások

46

-

-

-

-

Eszközök összesen (36+39+40+44+45+46)

47

909 590

1 857 476

2 309 644 381

2 312 411 447

nettó érték, Ft-ban

FORRÁSOK

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

1

1 392 006

62 992

1 248 711 419

1 250 166 417

II. Nemzeti vagyon változásai

2

-

-

304 155 307

304 155 307

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3

4 226 029

27 499

164 624 143

168 877 671

IV. Felhalmozott eredmény

4

- 6 684 504

- 2 127 999

476 529 119

467 716 616

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

5

-

-

-

-

VI. Mérleg szerinti eredmény

6

- 851 122

- 1 427 074

93 044 427

90 766 231

G) Saját tőke (1+2+3+4+5+6)

7

- 1 917 591

- 3 464 582

2 287 064 415

2 281 682 242

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

8

-

-

5 164 087

5 164 087

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

9

-

-

7 457 173

7 457 173

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10

-

-

3 518 494

3 518 494

H) Kötelezettségek (8+9+10)

11

-

-

16 139 754

16 139 754

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

12

-

-

-

-

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

13

-

-

-

-

I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

14

-

-

4 188 107

4 188 107

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15

2 827 181

5 322 058

2 252 105

10 401 344

K) Passzív időbeli elhatárolások (14+15)

16

2 827 181

5 322 058

6 440 212

14 589 451

Források összesen (7+11+12+13+16)

17

909 590

1 857 476

2 309 644 381

2 312 411 447

bruttó érték, Ft-ban

0-ra leírt, használatban levő eszközök

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

I. Immateriális javak

1

1 495 675

125 188

8 182 075

9 802 938

II. Tárgyi eszközök (3+4+5)

2

6 435 596

2 574 927

75 888 307

84 898 830

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3

-

37 610 870

37 610 870

2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

4

6 435 596

2 574 927

38 277 437

47 287 960

3. Tenyészállatok

5

-

-

-

-

Összesen (1+2)

6

7 931 271

2 700 115

84 070 382

94 701 768

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Képzőművészeti alkotások

1

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

Régészeti leletek

2

Kép- és hangarchívum

3

Gyűjtemények

4

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

1 db; 140.000.-

1 db; 140.000.-

érték, Ft-ban

Megnevezés

sorszám

Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség

1

-

-

-

-

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség

2

-

-

3 db; 8.680.345.-

3 db; 8.680.345.-

Összesen (1+2)

3

-

-

3 db; 8.680.345.-

3 db; 8.680.345.-