Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2022. 09. 29- 2023. 06. 27

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

2022.09.29.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Fertőrákos község közigazgatási területén temetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a mindenkor hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet hatálya a Fertőrákosi Egyházközség tulajdonában és Fertőrákos Községi Önkormányzat (továbbiakban Fenntartó) fenntartásában lévő Fertőrákos belterület 287 hrsz. alatti köztemetőre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőre, az általa felkért temetés során közreműködő személyre, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást vagy egyéb temetői munkát végző természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, valamint arra, akire nézve a temető fenntartásával, üzemeltetésével, a temető igénybevételével kapcsolatban jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

2. § (1) Köztemető létesítéséhez, bővítéséhez, részben vagy egészben történő megszüntetéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(2) A Fenntartó a fenntartásában lévő köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatait maga látja el, a köztemető és létesítményei karbantartásáról saját alkalmazottai útján gondoskodik. A Fenntartó jogosult temetkezési szolgáltatóval üzemeltetési szerződést kötni a temető és a ravatalozó működtetésére, továbbá a halottszállítási ügyelet, a halotthűtő és a virrasztás feltételeinek biztosítására.

(3) A temetkezési szolgáltatásokat erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók láthatják el.

3. § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat számozott sorokra kell osztani. A sorokban a fenntartó számozott sírhelyeket jelöl ki.

(2) A sírhelytáblákról nyilvántartást kell vezetni.

(3) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést az elhalálozás sorrendjében kell végrehajtani.

(4) A fenntartó gondoskodik a temetőről készült térképen a sorok, sírhelyek állapotának feltüntetéséről. A változásokat havonta rögzíteni kell.

4. § (1) A temetés időpontját (nap, óra) az eltemettető és a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozások kötelesek a fenntartónak a temetés előtt legalább 24 órával bejelenteni.

(2) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett az általa megjelölt temetési helyre temettetheti.

(3) A ravatalozót a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni.

2. A temető fenntartásának rendje

5. § A Fenntartó a temető fenntartása, üzemeltetése során:

a) gondoskodik a temető területén lévő utak, gyalogutak, kerítések, vízvételi hely fenntartásáról;

b) gondoskodik a temető területén lévő füves területek kaszálásáról, a fák és örökzöld növények védelméről, ápolásáról;

c) gondoskodik a munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaeszközökről, munkaanyagokról, szerszámokról és az ezzel kapcsolatos költségek elszámolásáról;

d) gondoskodik a temető területén keletkező kommunális-, zöld-, és veszélyes hulladék elszállításáról;

e) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tároló helyiségek, a hűtő karbantartását, takarítását;

f) biztosítja az eltemetés és urnaelhelyezés feltételeit;

g) gondoskodik a jogszabályokban előírt nyilvántartások pontos, naprakész vezetéséről.

3. A temető használatának rendje

6. § (1) A temető nyitvatartása:

a) október 31. és március 31. között 6.00 órától 18.00 óráig, kivéve Mindenszentek és Halottak napján 7.00 órától 22.00 óráig.

b) Április 1. és szeptember 30. között 6.00 órától 21.00 óráig.

(2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(3) Járművel behajtani, közlekedni csak a Fenntartó engedélyével szabad, kivéve a halottszállító járművet, amely a ravatalozóig közlekedhet, indokolt esetben engedélyt kap a sírok megközelítésére.

(4) Kutyával – kivéve a vakvezető kutyát – vagy más állattal a temető területére bemenni tilos.

(5) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek testi épségéért és a gyermek által esetlegesen okozott károkért a felügyeletével megbízott személy felelős.

7. § (1) A temető területén a tűzgyújtás, az avar, az elszáradt virágmaradvány elégetése tilos. A kegyeleti céllal történő gyertya- és mécsesgyújtásnál fokozott körültekintéssel kell eljárni úgy, hogy tűz ne keletkezzen. A tűzkár okozója polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

(2) A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a bokrokat, a növényzetet, az épületet, általában bármilyen más tárgyat megrongálni vagy beszennyezni, a virágokat letépni és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni vagy eltávolítani tilos.

(3) A vízvételi helyről csak a temetési helyek gondozásához használható térítésmentesen a víz.

(4) A temetőben munkát végző vállalkozók tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.

(5) A temető területére csak kész síremlék, valamint a sírbolt vagy sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyag vihető be. Az anyag tárolási helyét a fenntartó jelöli ki. Építési vagy bontási munkát megkezdeni csak a fenntartó hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani.

4. A sírgondozás szabályai

8. § (1) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket legkésőbb 5 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításáról a temetést megrendelő köteles gondoskodni.

(2) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak, növények a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

(3) A sírhely felett rendelkezni jogosult kötelezhető a szabálytalanul elhelyezett tárgyak, növények eltávolítására. A felszólítás eredménytelensége esetén a Fenntartó jogosult a sírhely méreteit meghaladó növényi részek eltávolítására.

(4) A sírhelyek gondozásából keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos. Az elszáradt koszorút és virágot vagy szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni, az elhervadt koszorúk is csak itt bonthatók szét.

(5) A sírhely gondozása a temetési hely felett rendelkezni jogosult feladata, ennek keretében köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni.

9. § (1) Tilos

a) a temetési helyen, mellette vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok, egyéb eszközök tárolása,

b) temetési helyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

(2) A temetési helyek gondozása során biztosítani kell, hogy a tevékenység mások kegyeleti érzéseit ne sértse, mások sírgondozási tevékenységét, az utakon való közlekedést ne akadályozza, búcsúztatás alatt a szertartást ne zavarja.

(3) A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, és ne szennyezzék be.

(4) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért, esetleges eltulajdonításáért a Fenntartó felelősséggel nem tartozik.

5. A sírhelyek méretei

10. § (1) Koporsós temetés esetén a sírgödröt olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abba elhelyezhető legyen.

(2) A koporsós temetkezés céljára használt sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely: hossza 2,1 méter, szélessége 0,9 méter, mélysége legalább 2 méter,

b) kettős sírhely: hossza 2,1 méter, szélessége 1,9 méter, mélysége legalább 2 méter,

c) gyermeksírhely: hossza 1,3 méter, szélessége 0,60 méter, mélysége legalább 2 méter,

d) urnasírhely: hossza 0,9 méter, szélessége 0,6 méter, mélysége legalább 1 méter.

(3) A sírok egymástól lévő távolsága 0,6 méter, gyermek sír esetén 0,3 méter. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld felszínétől legalább 1,6 méter mélyre kell kerülnie

(4) A sorok közötti távolságnak 0,6 méternek kell lennie.

(5) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 0,8 x 0,6 méter, mélysége legalább 1 méter.

11. § (1) A sírboltba legalább kettő koporsó, vagy urna számára kell elhelyezést biztosítani.

(2) A koporsósírbolt belső méretei: belső hossza 2,1 méter, mélysége 2,5 méter, szélessége koporsónként 0,9 méter.

(3) Az urnasírbolt belső méretei: belső hossza 1,0 méter, mélysége 1,0 méter, szélessége urnánként 0,6 méter.

(4) A sírbolt alját és oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen ki kell képezni. A sírbolt tetejét legalább 300 kg/m2 hasznos terheléssel kell számítani. A fedőlapot is ennek a teherbírásnak megfelelően kell készíteni, oly módon, hogy a sírbolt légmentesen záródjék.

(5) A sírbolt fenntartásáról annak birtokosa, a birtokos elhalálozása után pedig azok kötelesek gondoskodni, akik a birtokos rendelkezése szerint a sírboltba temetkezhetnek.

(6) Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, a fenntartó felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a sírbolt helyreállításáról.

(7) Ha a felhívás eredménytelen maradt, a fenntartó a sírbolt felett rendelkezni jogosult költségére gondoskodik a sírbolt, síremlék eltávolításáról.

6. Sírhelyek, urnasírhelyek megváltása, a megváltási díj, temetőfenntartási hozzájárulás, szolgáltatói díj

12. § (1) A temetési hely felett használati jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni. Az egyes és kettes sírhely használata a megváltástól számítva 25 évre szól, sírbolt használata a megváltástól 60 évre szól, az urnasírhely használata a megváltástól 10 évre szól. Koporsós rátemetés esetén a használati idő az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év.

(2) A sírhelyek, urnasírhelyek további használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül

(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(4) A sírhely feletti használati jog megállapítása és az elhunyt adatainak nyilvántartásba vétele céljából az urnát személyesen – temetési szertartás és temetkezési vállalkozó közreműködése nélkül – a sírba helyező hozzátartozó köteles az urna elhelyezését a Fenntartónak bejelenteni.

13. § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza. A használati jogosultság kezdő napja a megváltási díj megfizetésének napja.

(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető, az újra megváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(3) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.

(4) A megváltatlan, elhagyott, több mint 10 éve gondozatlan sírhely esetében a sírhely újra megválthatók, ha a Fenntartó hat hónap időtartamon belül legalább kétszer a weboldalán, valamint a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg újra senki.

(5) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.

(6) A Fenntartó a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők részére temetőfenntartási hozzájárulást állapít meg, valamint a temetkezési szolgáltatók részére szolgáltatói díjat állapít meg, mely díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza.

7. Síremlékek, sírboltok

14. § (1) A síremléket szilárd alapra kell elhelyezni. A síremlék csak a fenntartó engedélyével létesíthető.

(2) Síremléket előregyártott elemből is lehet létesíteni. Amennyiben a síremlék, sírszegély, fedlap elkészítésére a helyszínen kerül sor, a hozzátartozó köteles a területet eredeti állapotába visszaállítani.

(3) A sírhely használati ideje alatt a sírjelet, vagy síremléket eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni tilos. A felállított síremléket csak a fenntartó engedélyével lehet eltávolítani. Síremlék megsemmisítése tilos.

(4) Sírbolt csak a Fenntartó hozzájárulásával építhető.

(5) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a rendelkezői minőségét a nyilvántartásba bejegyeztette.

8. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2022. szeptember 29-én lép hatályba, és azzal egyidejűleg hatályát veszti a 11/2001. (IX. 1.) számú önkormányzati rendelet.

1. melléklet

A temetési helyek használatáért fizetendő díjak
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §- alapján

1. A Fenntartó a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (kivéve temetkezési szolgáltatók) részére alkalmanként 1.400 Ft + Áfa temetőfenntartási hozzájárulási díjat állapít meg, mely tartalmazza a temetőbe való behajtás díját.

2. A Fenntartó a temetkezési szolgáltatók részére alkalmanként 1.400 Ft + Áfa szolgáltatói díjat állapít meg, mely tartalmazza a temetői létesítmények díját és a temetőbe való behajtás díját.

3. A sírhely-megváltási díjak (nettó árak):

egyes sírhely

30.000 Ft

kettes sírhely

50.000 Ft

gyermeksírhely

5.000 Ft

Sírbolt

2 személyes

70.000 Ft

4 személyes

140.000 Ft

6 személyes

200.000 Ft

Urnafülke

1 személyes

40.000 Ft

1 személyes urnafülke hosszabbítás

20.000 Ft

2 személyes

50.000 Ft

2 személyes urnafülke hosszabbítás

25.000 ft