Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőt rendeli el:

I. Általános rendelkezések


  1. §


Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közigazgatási területén az alábbi helyi adókat állapítja meg:

  1. építményadó,
  2. helyi iparűzési adó.

II. Építményadó


2. §


(1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában leírt mentességeken túl mentes az adó alól – a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze kivételével –

  1. az a lakás, amely a tárgyév teljes időszakában folyamatosan, megszakítás nélkül a magánszemély adóalany életvitelszerű lakóhelyéül szolgál,
  2. az a lakás, amelyet hatóság lakhatatlanná nyilvánított
  3. a nem lakás céljára szolgáló épület.

(2) A mentesség az (1) bekezdésben leírt feltétel bekövetkezését követő év első napján keletkezik, s ugyanezen feltétel megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.  Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben leírt feltétel az év első felében következik be, a második félévre vonatkozóan alkalmazni kell a mentességet.

Az adó alapja és mértéke


3. §


(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó évi mértéke – a (3) bekezdés kivételével – 800,- Ft/m2.

(3) A színek után az adó évi mértéke 30,-Ft/m2, minden más nem lakás céljára szolgáló épületek után az adó évi mértéke 100,-Ft/m2.

III. Helyi iparűzési adó


Adómentesség


4. §


Az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a Htv. 39/A. §-a, vagy a Htv. 39/B. §-a alapján számított adóalapja a 600.000 forintot nem haladja meg, mentes az adó alól.


Az adó mértéke


5. §


Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


IV. Záró rendelkezések


    6. §


(1) E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 5/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelete és a helyi iparűzési adóról szóló 6/2005. (IV. 15.) önkormányzati rendelete.

                                Kóbor Attila                                                                                         Vezér Beáta

                              polgármester                                                                                             jegyzőKihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 25. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2015. november 26.                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző