Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2001 (XII.10.) önkormányzati rendelete

a kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról

Hatályos: 2002. 01. 01

( a rendeletet módosító 2/2002. (I. 25.) Ör. sz. rendelettel egységes szerkezetben)


Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló 143/1995. (XI.30.) Korm. rendelet alapján a közterületek rendjének védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §.


(1)  A rendelet területi hatálya kiterjed Hajdúszoboszló  város közigazgatási területén lévő azokra a közterületekre, ahol erre a parkolási feltételeket jelző táblán ábrával, vagy felirattal a figyelmet felhívták.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közterületet járművel igénybe vevő jármű tulajdonosra, üzembentartóra, használóra (továbbiakban: gépjármű tulajdonosra.


2. §.


(1) A közterület-felügyelő a közterületen szabálytalanul elhelyezett, illetve díjfizetési övezetben díjfizetés nélkül várakozó - balesetveszélyt nem jelentő, a forgalmat nem akadályozó - járműre,  - amennyiben rendőrségi intézkedés nincs folyamatban - jelen rendelet  szabályai szerint, annak betartásával kerékbilincset helyez el.

(2) A  "Megállni tilos" közúti jelzőtáblával ellátott útszakaszokon a jelzőtábla alatt a gépjármű elszállításának lehetőségére vonatkozó figyelemfelhívó kiegészítő táblát kell elhelyezni.


Az intézkedések általános szabályai


3. §.


(1) A  közterület-felügyelő a  szabálytalanul elhelyezett jármű miatti intézkedését a szabálytalanság észlelését követő 15 perc türelmi idő eltelte után kezdheti meg.


(2) Az intézkedést félbe kell szakítani, illetve meg kell szüntetni, amennyiben a kerékbilincs felszerelése közben a szerelés befejezése előtt azt a jármű helyszínre érkező tulajdonosa kéri, és ezzel egyidejűleg a 2. sz. mellékletben foglaltak  szerinti költségeket megtéríti, az eszköz alkalmazására okot adó szabálytalan elhelyezést megszünteti.


(3) A kerékbilincs alkalmazásakor a helyszínen feljegyzést kell készíteni, amelyben rögzíteni kell az alkalmazásra okot adó körüményt, az 5. §. szerinti tájékoztató elhelyezésének tényét és 2 db. fényképfelvételt kell készíteni a  jármű állapotáról és helyzetéről. Ha a gépjármű tulajdonosa felszerelés közben a helyszínre érkezik, úgy az intézkedéssel kapcsolatos észrevételeit is rögzíteni kell, illetőleg amennyiben az intézkedés jogszerűségét vitatja, úgy a szabálytalanságról fénykép-, és/vagy videofelvételt is kell készíteni.


(4) A közterület-felügyelő a gépjármű tulajdonosának kérelmére a felszerelt kerékbilincset a kérelemtől számított két órán belül eltávolítja, amennyiben a jármű tulajdonosa az intézkedés költségeit a leszerelés megkezdése előtt megfizeti.


4. §.


Nem rögzíthető kerékbilincs:


 • tűzcsapnál, vagy tűzszekrénynél álló járműre,
 • megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel jogszerűen felszerelt járműre,
 • a figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó járműre, diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján kiváltságokat és mentességeket élvező tagjai és családtagjai megkülönböztető rendszámmal ellátott járműveire,
 • sürgősségi, vagy háziorvosi ellátáshoz az engedéllyel megjelölt járműre,
 • az érvényes igazolvánnyal ellátott mozgássérült járművére, ha az igazolványt a jármű szélvédője alatt jól látható módon helyezték el,
 • forgalmi akadályt képező járműre.


A kerékbilincs fel- és leszerelésének szabályai


5. §.


(1) A jármű rögzítésekor annak szélvédőjére,  és arra az ajtajára, amelyen keresztül a jármű vezetője a kormánykerék mögé ülhet,  jól látható módon az  eszköz felszerelésére történő tájékoztatást kell elhelyezni.

(1. sz. melléklet. )


(2) A tájékoztató tartalmazza:

 • az intézkedésre feljogosított szerv nevét, címét, telefonszámát
 • az intézkedés okát, a jogalap megjelölésével,
 • az intézkedés pontos (év, hó, nap, óra, perc) időpontját,
 • figyelmeztetést, hogy a jármű az eszköz leszerelése előtt sérülés nélkül nem  helyezhető üzembe,
 • az eszköz eltávolításának módját, az elérhetőség időtartamát, helyét
 • a költségek megfizetésének módját (esetleg postai feladóvevényt)
 • az intézkedő közterület-felügyelő nevét, számát, aláírását. (3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatást külföldi rendszámú jármű esetén magyar, német, angol és lengyel nyelven is  ki kell függeszteni.(4) Az intézkedéssel kapcsolatos tájékoztatásról, továbbá az intézkedés megszüntetéséhez szükséges ügyintézésről munkaidőn túl készenléti szolgálat keretében kell gondoskodni.


A jármű elszállításának és tárolásának szabályai


6.§


A jármű elszállításának megkezdése előtt fénykép-,  vagy videofelvételt kell készíteni, továbbá jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:


     a.) az intézkedés időpontját;

     b.) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével;

     c.) az intézkedés költségét, továbbá kifizetésének, igazolásának

          módját;

     d.) az intézkedő közterület-felügyelő azonosító adatait és

          aláírását;

     e.) a jármű elszállítás előtti helyét;

     f.)  a jármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és egyéb

          meghibásodását;

     h.) a tároló hely  címét és telefonszámát, illetőleg azt a helyet,

          ahol az elszállított jármű található.


7.§


A közterület-felügyelet a gépjármű elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett jármű őrzésére, tárolására az önkormányzattal a Ptk. szabályai szerint megállapodást kötött gazdálkodó szervezetet veheti igénybe. Az elszállításra mindenkor a közterület-felügyelő jelenlétében, a gépjármű visszaadására jelenléte nélkül is sor kerülhet.


8.§


A gépjármű elszállításakor értelemszerűen a kerékbilincsre vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Az adatkezelés és a felelősség szabályai a gépjármű elszállításához igénybe vett gazdálkodó szervezetre is vonatkozik. E feladat elvégzéséhez igénybe vett gazdálkodó szervezet jogait és kötelezettségeit külön megállapodás tartalmazza.Az intézkedések költségei, a költségek megtérítésének szabályai


9. §. 


(1) A kerékbilincs alkalmazásának jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti költségek, valamint a szabálysértésből eredő büntetés megfizetése a jármű tulajdonosát terheli.


(2) A 3. §. (2) bekezdésben foglalt esetben csak az alkalmazott intézkedés költségének  a felét kell megfizetni, ide nem értve az elkövetett szabálytalanság miatt kiszabható pénzbírságot.


(3) A költség megfizetése a postahivatalok nyitvatartási ideje alatt postai csekkel, azon túl pedig az intézkedő közterület-felügyelőnél készpénzfizetéssel történik.


(4) A postai befizetés tényét feladóvevénnyel kell igazolni, a készpénzfizetésről pedig számlát köteles adni az átvételre jogosult.


Adatkezelés és felelősség szabályai


7. §.


(1) A közterület-felügyelő a jármű tulajdonosának személyazonosító adatait, lakcímét, valamint az intézkedéssel összefüggő adatokat a külön jogszabályokban foglaltak szerint kezeli és azok felhasználásáért felelősséggel tartozik.


(2) Amennyiben a fénykép- és/vagy videofelvételen rögzített szabálysértés miatt nem indult eljárás, úgy a felvétel készítésétől számított 30 nap elteltével azt meg kell semmisíteni.


(3) Az intézkedés során a közterület-felügyelőnek a tőle elvárható gondossággal úgy kell eljárni, hogy a járműben az intézkedés következtében sérülés vagy egyéb károsodás ne keletkezzen. A járműhasználat jogszerű akadályoztatása folytán esetlegesen keletkezett kárért a felügyelőt nem terheli kártalanítási kötelezettség.


(4) A közterület-felügyelő e rendeletben foglalt intézkedése ellen Hajdúszoboszló város jegyzőjénél panasszal élhet  az intézkedést sérelmező, mely panasztétele az intézkedés végrehajtását nem akadályozza.
Értelmező rendelkezések 


8. §.


E rendelet alkalmazásában:


a./ Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

b./ Szabálytalan elhelyezés: A járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésével vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérően történő engedély nélküli elhelyezése, amennyiben ezáltal szabálysértés is megvalósul.

c./ Jármű tulajdonosa (járműtulajdonos): a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, üzembentartó, továbbá a tulajdonos bejegyzéséig az érvényes adásvételi szerződés szerinti vevő, illetőleg aki a járművet a közterület-felügyelői intézkedés során egyéb jogcímen használja.

d./ Jármű: közúti szállító-, vagy vontatóeszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is.

e./ Közterületi rend:  a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló módosított 8/1999. (V.01.) Ör. számú rendeletben foglaltak megtartása.

f./ Kerékbilincs: a jármű kerekének külső rögzítésére szolgáló, a járművel történő elhajtás, illetve elvontatás megakadályozására alkalmas olyan műszaki eszköz, amelynek illetéktelen eltávolítása nem lehetséges, vagy aránytalan nehézséggel jár.

g./ Közterület-felügyelő: Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatalában köztisztviselői jogviszonyban álló, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben megfogalmazott intézkedési jogkörrel és meghatározott feladatkörrel rendelkező, közterület-felügyelői vizsgát tett köztisztviselő. 


Záró rendelkezések


9. §.


(1) E rendelet nem érinti a gépjármű szabálytalan elhelyezése miatt a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/2000. (V.18.) Ör. számú rendelettel módosított 8/1999. (V.01.) Ör. számú rendelet szerinti pénzbírság kiszabását, illetőleg szabálysértési eljárás lefolytatását.


  (2) E rendelet 2002. január 1 napjával lép hatályba.